Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1092
Title: Acıpayam (Denizli) yöresinde yetişen Makrofunguslar üzerine taksonomik bir araştırma
Other Titles: A Taxonomical research on Macrofungi growing in Acıpayam (Denizli) region
Authors: Bayuk, Betül Gamze
Advisors: Kutret Gezer
Keywords: Makrofungus
Taksonomi
Ekoloji
Acıpayam
Türkiye
Macrofungi
Taxonomy
Ecology
Turkey
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışma Acıpayam yöresinde bulunan makrofungusların taksonomisinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. 2015-2016 yılları arasında ekolojik koşulların uygun olduğu dönemlerde gerçekleştirilen arazi çalışmaları sırasında 587 makrofungus örneği toplanmıştır. Arazi çalışmaları sırasında toplanan örneklerinin fotoğrafları çekilerek, morfolojik ve ekolojik özellikleri kaydedilmiştir. Pamukkale Üniversitesi Mantar Araştırma ve Uygulama Merkez Laboratuvarı’na (PAUMMER) getirilen örneklerin spor baskıları alınmış ve kurutma dolabı yardımıyla 40-50°C’de 10-12 saat boyunca kurutulmuştur. Daha sonra toplanan mantarların mikroskobik özellikleri belirlenmiştir. Teşhisi tamamlanan örnekler fungaryum materyali haline getirilmiştir. Makroskobik ve mikroskobik çalışmalar sonucunda Pezizomycetes ve Agaricomycetes sınıflarına ait toplam 82 makrofungus taksonunun 8 ordo ve 31 familyaya dağıldığı belirlenmiştir. Pezizomycetes sınıfında 1 ordoya ait 5 familya, 8 cins ve 13 takson tespit edilirken; Agaricomycetes sınıfında 7 ordoya ait 26 familya, 38 cins ve 69 takson tespit edilmiştir. Belirlenen 82 makrofungus taksonundan 13 tanesi Pezizomycetes sınıfına ait olup Acıpayam yöresi makrofunguslarının %15,8’ini, 69 tanesi Agaricomycetes sınıfına ait olup Acıpayam yöresi makrofunguslarının % 84,2’sini oluşturmaktadır. Çalışma sonucunda Agaricaceae (9), Tricholomataceae (8), Russulaceae (12) ve Morchellaceae (7) familyalarının araştırma alanında en fazla takson içeren familyalar olduğu tespit edilmiştir. Çalışma alanında tespit edilen 82 makrofungus taksonundan 43’ünün yenebilen, 20’sinin yenmeyen, 9’unun zehirli olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca çalışma sonucunda 5 takson Türkiye mikotası için yeni kayıt olarak belirlenmiştir.
This research is done with intend to determine the taxonomy of macrofungi occupying Acıpayam region. 587 macrofungi samples were collected during field works performed in the convenient ecological conditions during 2015-2016. Morphological properties of the collected samples were recorded by photographing in the course of field works. Spore printings of the samples which were carried to Pamukkale University Mushroom Research and Application Center (PAUMMER) and were dried by the help of drying chamber in 40-50°C for 10-12 hours. Afterwards, microscopic properties of obtained mushrooms were determined. Idenified samples were turned into fungarium material. As a result of macroscopic and microscopic investigations 82 macrofungi taxon in total belonging to Pezizomycetes and Agaricomycetes were determined to disperse in 8 order and 31 families. While 13 taxon and 8 genus belonging to 1 order and 5 families in Pezizomycetes class were detected; 69 taxon and 38 genus belonging to 7 order and 26 families in Agaricomycetes class were detected. 13 of 82 macrofungi taxon were belonging to Pezizomycetes class and constituted the 15,8% of Acıpayam region macrofungi, 69 of 82 macrofungi taxon were belonging to Agaricomycetes class and constituted the 84,2% of Acıpayam region macrofungi. In consequence of the research families Agaricaceae (9), Tricholomataceae (8), Russulaceae (12) and Morchellaceae (7) were detected as the families comprising highest number of taxon. Of the macrofungi detected in the research area, 43 of them were detected as edible, 20 of them were detected as inedible and 9 of them were detected as poisonous. In addition, result of the study 5 taxa has been identified as a new record for Turkey mycota.
Description: Bu tez çalışması Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP) tarafından 2015FBE041 nolu proje ile desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1092
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Betül Gamze Bayuk.pdf6.26 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

138
checked on May 6, 2024

Download(s)

174
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.