Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1094
Title: Balkan savaşları sonrasında Rumeli’den Anadolu’ya göçler (Sandıklı-Reşadiye Örneği)
Other Titles: Migration from Rumelia to Anatolia after the Balkan Wars (The Instance of Sandıklı-Reşadiye)
Authors: Selahittin Özçelik
Öngül, Veysel
Keywords: Balkan Göçleri
İskan
Pomaklar
Reşadiye Köyü
Balkan Migrations
Settlement
Pomaks
The Village of Reşadiye
Issue Date: Jul-2016
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Toplumsal tarih açısından göç olaylarının araştırılması ve incelenmesi önemli bir yer tutmaktadır. Türk tarihinde göçlerin yaşanmadığı dönem neredeyse yok gibidir. Bu göçlerden XX. yüzyılın başında Balkan Savaşları (1912-1913) sırasında ve sonrasında Balkan topraklarından Anadolu’ya doğru gerçekleşen Müslüman Türk göçü ve bunların içerisindeki aidiyet açısından kendilerini her zaman Türk kabul eden Pomak topluluklarının göçü tez çalışmamızda incelenmiştir. Türk ordusunun Balkan topraklarından çekilmesi nedeniyle, bu topraklarda yaşayan Türkler, bulundukları bölgenin yeni hâkim güçleri olan söz konusu ulusların ve onların desteklediği çetelerin insafına bırakılmış oluyordu. Savaş sırasında ve sonrasında 400 binden fazla Müslüman Türk göç etmeye zorlanmış, bir o kadarı da katledilmiştir. Katledilenlerin 8-10 bini Pomak’tır. Bu süreçte Türk halkına uygulanan etnik temizlik amaçlı zulümler dünya tarihinde emsali az görülen ve XX. yüzyılda yaşanan en önemli insanlık dramıdır. Balkanlardan Anadolu’ya Tük göçlerinin nedenleri, algıları, göçmenlerin göç yollarında çektikleri sıkıntılar ve Pomak göçmenlerinin Anadolu’da iskânları Reşadiye Köyü örneğinde ele alınmıştır. Göçün getirdiği siyasal, sosyal ve ekonomik değişimler Balkanları olduğu kadar Anadolu’yu da etkilemiştir.
Studying and analyzing the migration events is essential in terms of social history. In Turkish history, there is virtually no period, in which a migration did not occur. From those migratory events, the migration of Muslim Turks that happened in the beginning of XX. Century during the Balkan Wars (1912 - 1913) from the Balkan lands to Anatolia and the migration of Pomak Community, who considered themselves as Turk in terms of attachment, were analyzed within this study as the subject of the thesis. Due to that the reason the Turkish Army withdrew from the Balkan region, the Turks, residing in this region came under the mercy of the aforementioned states, whom became the new dominant players of the region, and the bands that were supported by those states. During and after the war, over 400.000 Muslim Turks were forced to migration and almost the same number of Turks was massacred as well. 8-10.000 of those killed were Pomak. The oppression, implemented on Turkic people at that period for the purpose of ethnical cleansing was the most important humanitarian plight experienced in XX. century with little precedence throughout the history.The reasons of the Turkish migration from Balkans to Anatolia, migrants perception, the problems that the migrants suffered along the migration routes and the settlement of Pomak migrants in Anatolia was discoursed within the instance of the village of Resadiye. The political, social and economic changes that the migration led impacted Anatolia as much as Balkans.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1094
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Veysel Öngül.pdf4.8 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

284
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

502
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.