Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1098
Title: Ekonomik faaliyetlerin kültürel yapiya etkisi: Denizli örneği
Other Titles: The Impact of economic activities on cultural structure: Denizli case
Authors: Sülün Evinç Torlak
Dirlik, Özge Ünver
Keywords: Ekonomi
Ekonomik Faaliyet
Kültür
Geçiş Dönemleri
Economy
Economic Activities
Culture
Tradition Periods
Issue Date: Aug-2016
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: İnsanoğlu var olduğu günden bugüne hayatta kalmak için bir takım faaliyetlerle uğraşmıştır. İhtiyaçlara bağlı olarak günden güne değişiklik gösteren bu faaliyetler, kültürel yapının oluşmasında önemli bir role sahiptir. Birincil, ikincil ve üçüncül şeklinde sınıflanan temel ekonomik faaliyetler, doğal ortam ile oluşmaktadır. Demografik, kültürel ve siyasi yapı farklılıkları, yerleşim yerlerinin ekonomik faaliyetlerini birbirinden farklı kılmaktadır. Ekonomik faaliyetler ve kültür birbirlerini etkiler. Ekonomik faaliyetlerdeki farklılıklar ve bu farklılıkların kültürel yapıya etkisini belirlemek bu çalışmanın çıkış noktasını oluşturmuş, farklı ekonomik faaliyetlere sahip Denizli ise araştırma alanını olarak seçilmiştir. Nitel araştırma yöntemleriyle gerçekleştirilen çalışma, belirlenen kriterlere göre seçilen altı ilçede gerçekleştirilmiştir. Ekonomik faaliyetlerin etkisi, ekonomik yansımanın en fazla görüldüğü geçiş dönemleri üzerinde araştırılmıştır. Bireylerin yer, durum ve statüsü ile ilgili değişimleri anlatan ve yöresel kültürü yansıtan geçiş dönemleri; evlenme, doğum ve ölümdür. Konunun seçilmesinde, ekonomik faaliyet ve kültür ilişkisiyle ilgili Denizli ilçelerinde çalışma yapılmamış olması ve bu alanda boşluk oluşması belirleyici olmuştur. Çalışmanın, bu boşluğu doldurması, literatüre katkı sağlaması ve bu alanda yapılacak diğer çalışmalara öncü olması amaçlanmıştır.
Human beings have been dealing with certain kind of activities since their existence. Depending on the needs changing day to day, these activities have played an important role on creation of cultural structure. Fundamental economic activities consisting of primary, secondary and tertiary activities being bordered with the natural environment and demographic, cultural and political structure variations make the economic activities of settled areas different from each other. Economic activities and culture affect each other. The differences of economic activities and the impact of these differences on cultural structure have formed the initial point of this study and Denizli possessing different economic activities and cultural structure is chosen as the research study area. The research study being held by qualitative methods has been done in six towns, which are chosen by certain determined criteria. The impact of economic activities has been searched during the tradition periods having the most economic reflections. Due to any previous study about this economic activity and cultural interaction in Denizli towns causing a blank space, this research study has been done by aiming to contribute the literature and to be the initiator for the future studies in this research area.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1098
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Özge Ünver Dirlik.pdf2.68 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

8
checked on May 29, 2023

Download(s)

442
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.