Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1106
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBilal Söğüt-
dc.contributor.authorGürsoy, Fatih-
dc.date2016-08-22en_US
dc.date.accessioned2016-11-01T06:15:04Z
dc.date.available2016-11-01T06:15:04Z
dc.date.issued2016-07-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11499/1106-
dc.description.abstractKaria Bölgesi’nin iç kısmındaki önemli kentlerinden birisi olan Stratonikeia’daki 56 adet Ion başlığı bu tez kapsamında incelenmiştir. Bunlar Klasik, Hellenistik ve Roma İmparatorluk dönemlerine tarihlenmektedir. Tez kapsamında incelenen örneklerin en azı Klasik Döneme, büyük bir çoğunluğu ise Roma İmparatorluk Dönemi’ne tarihlenmektedir. Burada başlıkların katalog çalışmasından sonra kronolojik olarak sıralaması yapılmıştır. Önce yapısı bilinen, daha sonra ise yapısı bilinmeyen başlıklar buluntu yeri, ölçü ve bezeme detayları dikkate alınarak, aynı yapıya ait olabilecek örnekler aynı başlık altında incelenmiştir. Başlıkların tip, bezeme ikonografileri, süslemelerin işleniş biçimleri, Stratonikeia’nın imar süreci gibi etmenler dikkate alınarak, Anadolu’nun farklı kent ve müzesindeki başlıklarla karşılaştırılarak tarihlendirilmeye çalışılmıştır. Bu çalışma ile Stratonikeia’da bilinmeyen Ionik yapıları tespit ederek, yapıların tarihi belirlenmiş ve kentin imar süreci ile ilgili yeni bilgilere ulaşılmıştır. Araştırmaya göre, kalıntısı bilinen Augustus İmparatorlar Tapınağı haricinde, Stratonikeia’da en az 30 farklı Ionik yapının olduğu düşünülmektedir. Başlıkların en erkeni M.Ö. 4. yy içerisine, en geçi ise M.S. 5. yy’ın sonu 6. yy’ın başlarına tarihlendirilmiştir. Başlıkların nasıl bir yapıya ait olduklarının tespiti kolay olmamakla birlikte, bazı başlıklar için öneri sunulabilmiştir. Ephesos dışında, Samos, Attik-ion ve Attik tipler görüldüğü gibi örneğine sadece Stratonikeia’da rastladığımız Konsollu Attik-ion başlık da tespit edilmiştir. Sonuç olarak Stratonikeia’da Geç Klasik Dönemden itibaren Ionik yapıların olduğu, Augustus Dönemi’nde bu yapıların sayısında yoğunluğun yaşandığı, Hadrianus ve Antoninler Dönemi’nde de Ionik yapıların inşasının artarak devam ettiği ve Severuslar Dönemi’nden sonra ise Ionik yapıların sayısında ciddi bir azalma olduğu görülmüştür.en_US
dc.description.abstractIn this dissertation, 56 Ion Capitals in Stratonikeia, one of the important cities of inner Caria Region, were studied. The capitals are dated to Classical, Hellenistic and Roman Empire periods. The least number of the studied samples are dated to the Classical Period and most of the rest are dated to Roman Empire Period. After the classified index study the chronological ranking was applied. First, the capitals of which their conformation was known were studied then the other capitals of which their conformation are unknown, were studied under the same topic considering the place they are found, their dimensions and their ornaments. The capitals were tried to be dated considering their types, ornamentation iconographies, decorations, their construction process in Stratonikeia and comparisons with the other Capitals in different cities and museums in Anatolia. With this study some unknown Ionic buildings were explored and dated along with new information on the construction period of the city. According to the study, it is thought that there are at least 30 different Ionic buildings in Stratonikeia apart from the known ruins of Augustus Emperors Shrine. The earliest of the capitals was dated to 4 th century BC and the latest one was dated to the end of 5th century AD and start of 6 th century AD. Although it is hard to determine what kind of buildings the capitals belong to some proposals are offered. A consoled Attic-Ion capital, seen only in Stratonikeia, was found apart from the Samos Attic-ıonic and Attic types. As a result, it was seen that there are Ionic buildings from the Late Classical Period, a rise in the number of these buildings during the period of Augustus and the continuation of construction of the Ionic buildings during Hadrianic and Antoninian period and a serious decrease in number of Ionic buildings after the period of Severus.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherPamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectKariaen_US
dc.subjectStratonikeiaen_US
dc.subjectIon Başlığıen_US
dc.subjectVolüten_US
dc.subjectMimarien_US
dc.subjectSüslemeen_US
dc.subjectCariaen_US
dc.subjectIonic Capitalsen_US
dc.subjectArchitectureen_US
dc.subjectDecorationen_US
dc.titleStratonıkeıa Ion başlıklarıen_US
dc.title.alternativeStratonikeia Ionic capitalsen_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid449891en_US
dc.ownerPamukkale University-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextopen-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster Thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.languageiso639-1tr-
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fatih Gürsoy.pdf10.47 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

48
checked on May 27, 2024

Download(s)

438
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.