Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1127
Title: Muhammed Sadık Kaşgari’nin Tezkire-i Hacegan adlı eserinin transkripsiyonu ve değerlendirilmesi
Other Titles: The Transcription and evaluation of the Tezkire-i Hacegan which written by Muhammed Sadık Kaşgari
Authors: Akalın, Durmuş
Kumru, Çoşkun
Keywords: Muhammed Sadık Kaşgari
Tezkire (Biyografi)
Tezkire-i Hacegan
Doğu Türkistan
Çağatay Türkçesi
Tezkire (Biography)
East Turkestan
Chatai Turkish
Issue Date: Aug-2016
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Bu çalışma, Muhammed Sâdık Kaşgârî’nin Tezkire-i Hâcegân isimli eserinin Doğu Türkistan’da bulunan nüshası temel alınarak gerçekleştirilmiştir. 1768-1769 yılları arasında Kaşgar’da yazılmış olup, Çağatay Türkçesi ile kaleme alınan eser 90 varaktan oluşmaktadır. Tezimiz; XIII. ve XIX. yüzyıllar arasında Doğu Türkistan’daki Siyasî ve Dinî Gelişmeler, Türkistan’da Dinî Edebiyat-Tezkire Geleneği ve Tezkire-i Hâcegân’ın Değerlendirilmesi ile Metin bölümü olmak üzere üç ana çerçeveden oluşmaktadır. XIX. yüzyıla kadar Doğu Türkistan’daki Siyasî ve Dinî Gelişmeler başlıklı birinci bölümde, kavramsal çerçeve ortaya konulmaya çalışılmış ve XIX. yüzyıla kadar olan süreçte Türkistan’daki siyasi-dinî gelişmeler değerlendirilmiştir. Türkistan’da Dini Edebiyat-Tezkire Geleneği ve Tezkire-i Hâcegân’ın Değerlendirilmesi başlıklı ikinci bölümde, dinî cereyanların etkisiyle şekillenen edebiyat ve bu bağlamda Tezkire geleneği ele alınmış, alt başlıklar halinde eserin değerlendirmesi yapılarak eserin ve yazarın tarihsel önemine değinilmiştir. Üçüncü ve son bölüm olan Metin kısmında Tezkire-i Hâcegân’ın transkripsiyonuna yer verilmiştir. Ekler bölümünde ise eserin Doğu Türkistan’da bulunan nüshası, Doğu Türkistan haritası, Şahıs İsimleri listesi ve Yer İsimleri listesi yer almaktadır.
This study is about the manuscript that found in Eastern Turkestan entitled as Tezkire-i Hâcegân which is written by Muhammed Sâdık Kaşgârî. It’s written between 1768 and 1769 in Kaşgar. The work that penned by Chagatai Turkish is consists of 90 leaves. Our thesis is made of three main parts that includes political and religious developments in East Turkestan, between the 13th and 19th centuries, religious literature and biography tradition in Turkestan and transcription and evaluation of Tezkire-i Hâcegân, text section. In the first chapter entitled political and religious developments in East Turkestan, until the 19th century, we have tried to put forward the conceptual framework and religious-political developments in Turkestan, until the 19th century. In the second chapter entitled religious literature and biography tradition in Turkestan and evaluation of Tezkire-i Hâcegân, it’s discussed that literature shaped by the religious movement and in this context, biography tradition, the evaluation of the work is carried out in subtitles. It was referred to the work and the author’s historical significance. Text section that the third and final chapter is included transcription of Tezkire-i Hâcegân. In the appendix, there are copy of the work, East Turkestan map, the list of the person names and the list of the place names.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1127
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Çoşkun Kumru.pdf27.13 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

4
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.