Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1138
Title: Lokal anestezik enjeksiyon ve egzersiz uygulanmış kronik servikal myofasyal ağrı sendromlu hastaların karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of patients with cervical myofascial pain syndrome receiving local anesthetic injection or exercise treatment
Authors: Nihal Büker
Çavdar, Handan Çağlar
Keywords: Lokal Anestezik Enjeksiyon
Egzersiz
Myofasyal Ağrı
Ağrı
Spazm
Özür
Depresyon
Kaygı
Yaşam Kalitesi
Local Anesthesic Injection
Exercise
Myofascial Pain
Pain
Spasm
Anixety
Life Quality
Issue Date: Jun-2016
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmanın amacı daha önce lokal anestezik enjeksiyon ve egzersiz tedavisi almış kronik servikal myofasyal ağrı sendromlu hastaları değerlendirmek ve tedavilerin etkinliğini karşılaştırmaktır. Çalışmaya yaşları 25 ve 65 yaş aralığında bulunan 73 hasta (40 kadın, 33 erkek) dahil olmuştur. Egzersiz grubundaki (n=38) katılımcıların yaşları 44,16±10,63 yıldır. Lokal anestezik enjeksiyon grubundaki (n=35) katılımcıların yaşları ise 42,20±11,63 yıldır. Çalışmaya katılan egzersiz grubuna daha önce günde 3 set 10’ar kez olmak üzere boyun ve üst sırt kaslarına germe, boyun kaslarına kuvvetlendirme egzersizleri verilmiştir. Çalışmaya katılan lokal anestezik enjeksiyon grubuna ise daha önce tetik nokta üzerine lokal olarak %1'lik 2 ml lidokain, Travell ve Simons'un tanımladığı enjeksiyon tekniğine göre tetik noktaya bir çok noktadan uygulanmıştır. Her iki gruptaki hastaların ağrısı (Görsel Analog Skalası), basınç ağrı eşiği (Algometre), kas spazmı (Palpabl Kas Spazmı Skorlaması), servikal normal eklem hareketi (CROM), özür düzeyi (Boyun Özür Ölçeği), depresyon durumu (Beck Depresyon Ölçeği), kaygı durumu (Beck Kaygı Ölçeği) ve yaşam kalitesi SF-36 (Short Form-36) değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonuçları karşılaştırıldığında ağrı, ağrı eşiği, kas spazmı,normal eklem hareketi, depresyon ve kaygı durumlarında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (p>0,05). Özür durumu ve yaşam kalitesi sonuçları karşılaştırıldığında özür durumu ve yaşam kalitesi SF-36 fiziksel fonksiyon parametrelerinde istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0,05). Lokal anestezik enjeksiyon grubunda her iki parametrede de iyileşme yönünde sonuçlar elde edilmiştir.
This study aims to evaluate patients with cronic cervical myofascial pain syndrome that have earlier received a treatment of local anesthetic injection and exercise and compare their treatments' efficiency. The study includes 73 patients(of which 40 women, 33 men) between 25 and 65 age.The ages of participants in exercise group (n=38) are 44,16±10,63.And the ages of participants in local anesthesic injection group (n=35) are 42,20±11,63.The participants in exercise group have earlier received an exercise treatment of streching neck muscles and back's upper muscles, strengthening neck muscles 3 sets of 10 reps in a day.And the participants in local anesthesic injection group have earlier a treatment that %1 of 2 ml lidocaine have been used for trigger point at many points as injection technique Travell and Simons defined.The pain (Visual Analog Scale), pressure pain threshold (Algometer), muscle spasm (Palpable Muscle Spasm Scoring), cervical normal joint move (CROM), disability level, (Disability of Neck Scale), depresyon state (Beck Depresyon Scale), anixety state (Beck Anixety Sclae) and life quality SF-36 (Short Form-36) of patients in both gruops have been evaluated.When evaluation results have been compared, there haven't been able to found a significant statistical discrepancy of pain, pain threshold, muscle spasm, normal joint move, depresyon and anixety states (p>0,05). When the results of disability state and life quality have been evaluated, there have been a significant statistical discrepancy in the physical function parameters of disability state and life quality SF-36 (p<0,05).Results about the road to recovery have been obtained from both parameters in the local anesthesic injection group.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1138
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Handan Çağlar Çavdar.pdf2.06 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

2
checked on May 29, 2023

Download(s)

24
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.