Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1143
Title: Denizli Kaklık lojistik köyünün swot analizi ile değerlendirilmesi
Other Titles: Denizli evaluation with a swot analysis of logistics village Kaklık
Authors: Kepe, Duygu
Advisors: Mustafa Bayhan
Keywords: Lojistik
Lojistik Köy
Kaklık Lojistik Köyü
SWOT Analizi
Logistics
Logistics Village
Kaklık Logistics Village
SWOT Analysıs
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Küreselleşmenin etkisi ve gün geçtikçe çoğalan insan nüfusu artan ihtiyaçları da beraberinde getirmiştir. Bu ihtiyaçların karşılanması için önemli bir yol olan ticaret lojistik sektörünün ve lojistik faaliyetlerinin önemini her geçen gün artırmaktadır. Bu sebeple artan ticaretin getirisi olan lojistik kentte trafik, hava kirliliği vb. sorunlara sebep olmuş ve lojistik köylerin kurulmasını zorunlu hale getirmiştir. Ulusal ve uluslararası kapsamda taşımacılık, dağıtım, depolama, elleçleme, ayrıştırma, gümrükleme, ithalat, ihracat, transit işlemler, alt yapı hizmetleri, bankacılık ve sigortacılık danışmanlık ve üretim gibi birçok bütünleşik lojistik faaliyetlerin ticari temele dayandırılarak belirli bir alanda çeşitli işletmenler tarafından yerine getirildiği özel merkezler olarak tanımlanan lojistik köyler kurulmuştur. Türkiye’de de TCDD öncülüğünde lojistik köyler kurulmaktadır. Bu çalışmada lojistik ve lojistik köy kavramları hakkında literatür taraması yapılmış, dünyadaki ve Türkiye’deki lojistik köyler hakkında bilgiler verilmiştir. Uygulama kısmında, Denizlik Kaklık’ta kurulmuş olan lojistik köyü SWOT analizi ile incelenmiş; güçlü yönleri, zayıf yönleri, fırsatları ve tehditleri belirlenmeye çalışılmıştır. Son olarak elde edilen veriler çerçevesinde görüş ve öneriler belirtilmiştir.
The impact of globalization and the growing needs of a growing human population has brought. The fulfillment of these needs is an important way to trade and the importance of logistics activities of the logistics industry, which is increasing every day. For this reason, the logistics for increased trade in the city traffic, air pollution, etc. requires the establishment of logistic villages and caused problems. In the context of national and international transport, distribution, storage, handling, parsing, customs clearance, import, export, transit operations, infrastructure services, banking and insurance, consulting and manufacturing such as integrated logistics activities on the basis of many commercial basis by various operators in a given area that is defined as logistics centers fulfilled special villages were established. Logistics villages in Turkey established under the leadership of the Turkish State Railways In this study, we made a literature review about the concepts of logistics and logistics of the village, the villages are given information about logistics in Turkey and in the world. The application, in part, to the windowsill, which was established in the village Kaklık logistics were analyzed using the SWOT Analysis; strengths, weaknesses, opportunities and threats have been made to identify. Finally, the data obtained within the framework of the opinions and suggestions are noted.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1143
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Duygu Kepe.pdf4.09 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

190
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

234
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.