Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1163
Title: Su kirliliğini önlemede bütünleşik havza yönetiminin etkisi: Büyük menderes havzasi örneği
Other Titles: The effect of integrated basin management in water pollution prevention: Great menderes basin sample
Authors: Demirel, Murat
Advisors: Sülün Evinç Torlak
Keywords: Havza
Yönetim
AB Su Çerçeve Direktifi
Bütünleşik Havza Yönetimi
Büyük Menderes Havzası
Basin
Administration
EU Water Framework Directive
Integrated Basin Management
Great Menderes Basin
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Su, insanoğlunun ve ekosistemin en temel kaynaklarından biridir. Su kaynakları diğer doğal kaynaklar ile birlikte havza alanlarını oluşturmaktadır. Havzanın temel bileşeni su kaynaklarıdır. Nehirler ve akış yönleri boyunca uzanan havzalar öncelikli olarak korunması gereken alanlardır. Koruma çalışmalarına nehirlerden başlanmalıdır. Varlığı ile havzayı oluşturan nehirler, kirlilik tehdidi ile karşı karşıyadır. Çalışmanın amacı, kirlilik tehdidi ile karşı karşıya olan Büyük Menderes Havzası’nda bütünleşik havza yönetiminin etkinliğine dair bir araştırma yapmaktır. Bu bağlamda sorunlara dair yönetim ve politikalar incelenmektedir. Bütünleşik havza yönetimi modeli ile Havza’da etkililiğin sağlanacağı varsayımına dayanarak, ilgili paydaşlardan sorun ve çözüm önerileri alınmaya çalışılmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde; su kirliliği ve kirliliği önleme politikaları üzerinde durulmaktadır. Türkiye’de uygulanmakta olan politikalar, bölümün bir diğer başlığını oluşturmaktadır. İkinci bölümde, havza, yönetim ve bütünleşik havza yönetimi kavramları ele alınmaktadır. AB ve Türkiye’de bütünleşik havza yönetimi uygulamaları ile birlikte farklı ülkelerdeki bütünleşik havza yönetimi örneklerine yer verilmektedir. Üçüncü bölümde, Büyük Menderes Havzası’nın tanıtımı yapılmaktadır. Havza’daki su kaynakları, kirlilik sorunu, kirliliği önleme politikaları incelenmektedir. Havza’da bütünleşik havza yönetiminin yansımaları üzerinde durulmaktadır. Dördüncü bölüm, alan araştırması bölümüdür. Dördüncü bölümde, Havza İllerinde yer alan kamu yöneticisi paydaşlarla yapılan yarı-yapılandırılmış mülakat çalışmasına yer verilmektedir. Çalışma alanı olarak Havza’yı en çok kirleten ve Havza’da alan olarak en büyük paya sahip dört il seçilmiştir. Bu iller, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli ve Aydın’dır.
Water is one of the main sources of mankind and ecosystem. Water resources describes the basin, along with other natural resources. Water resources are the main components of basin. Rivers and basins along the flow direction are areas that should be protected as priority. Protection practices should be started from the rivers. Rivers that make up the basin with presence, is faced with the threat of pollution.The aim of this study is, making a research on the effectiveness of integrated basin management in the Great Menderes Basin, faced with the threat of pollution. In this context, the management and politics of the problems are examined.. An attempt to take information about problems and proposed solutions from relevant stakeholders, based on the assumption that effectiveness in the basin will be provided with integrated basin management model. In the first part of the study; It focuses on water pollution and pollution prevention policies. Policies that are being implemented in Turkey constitutes an the other title of the first part. Basin management and integrated basin management concepts are addressed in the second part. Integrated basin management practices in EU and Turkey are given together with examples of integrated basin management in different countries. In the third section, Great Menderes Basin defined particularly. Water resources of Basin, the pollution problem, pollution prevention policies are examined. It focuses on the implications of integrated basin management in the basin. The field research section formed to the fourth section. Semi-structured interviews are included held with stakeholders who are public administrators in the province located on basin in the fourth section. Four provinces have been selected field as that most polluting and have the largest share of the field in the basin. These provinces are, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli and Aydın.
Description: Bu Doktora Tezi, 2013SOBE005 Proje No’su ile Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1163
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Murat Demirel.pdf6.06 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

238
checked on May 27, 2024

Download(s)

976
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.