Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1180
Title: Akışa enjeksiyonlu (on-line) katı faz özütleme yöntemiyle bakırın deriştirilmesi
Other Titles: The preconcentration of copper with flow injection (on-line) solid phase extraction method
Authors: Ümit Divrikli
Büke, Berrin
Keywords: Bakır
Chromosorb-105
Akışa Enjeksiyonlu (hat-üstü) Katı Faz Özütleme
Atomik Absorpsiyon Spektrometresi
Copper
Flow Injection (on-line) Solid Phase Extraction
Atomic Absorption Spectrometer
Issue Date: Jul-2006
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada, çeşitli örneklerdeki bakırın akışa enjeksiyonlu (hat-üstü) katı faz özütleme yöntemiyle deriştirilmesi ve tayini için duyarlı, hızlı ve pahalı olmayan bir alevli AAS ile kombine edilebilen bir yöntem geliştirildi. Çalışmada, mini kolonun hat üstü tekniğe adaptasyonunu sağlamak için peristaltik pompa ve bağlantı borularından oluşan sistem kullanıldı. Mini kolona, belirli miktarda ve optimize edilecek boyutta Chromosorb-105 reçinesi dolduruldu. Çalışma şartları 0,03 µg/mL Cu için 200 mg reçine ve pH 5 olarak belirlendi. Peristaltik pompa yardımıyla belirli akış hızında model çözelti kolondan geçirildi. Deriştirme işleminden sonra, kolonda tutunan bakır 1 M HNO3 çözeltisi ile elue edildi. Yöntemin optimizasyonu için örnek çözeltisini pH'ı, eluent türü ve derişimi, eluent hacmi, örnek ve eluent akış hızı, örnek hacmi ve yabancı iyon etkisi gibi değişik analitik parametrelerin etkisi değerlendirildi. Optimum çalışma koşulları altında bakır için geri kazanma verimi % 102 ± 1, bağıl standart sapma ise % 1'dir. Bakır için gözlenebilme sınırı 1,67 µg/L olarak bulundu. Geliştirilen yöntem içme suyu ve çeşitli kaynak suyu örneklerine uygulandı.
In this study, a sensitive, fast and not expensive method which can be combined with a flame AAS was developed for determination and pre-concentration of various samples of copper with a flow-injection (on-line) solid phase extraction method. A system consisting of perilstatic pumps and tubings has been used for adaptation of the mini column to on-line technique. Chromosorb-105 resin at a certain volume and at a level which can be optimized was filled to the mini column. The working conditions of 200 mg resin and pH 5 was determined for 0,03 µg/mL Cu. The model solution was passed through the column at a specific flow rate. After preconcentration with the help of perilstatic pump. The remained Cu in the column was eluted with 1 M HNO3 solution. The effect of various analytic parameters such as; the pH of the sample volume and the effect of different ions were evaluated for the optimization of the method. The recovery range for Cu at optimum work conditions is 102 ± 1 %, and relative standart deviation is 1 %. The detection limit for Cu was found 1,67 µg/L. This developed method used in drinking water and various spring water samples.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1180
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Berrrin Büke.pdf6.33 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

4
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.