Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1225
Title: İlköğretim II. kademedeki fen bilgisi öğretiminde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri
Other Titles: Problems faced in scıence teaching at second grade of elementary and solıtıons for these problems
Authors: Özdemir, Nurten
Advisors: İsmail Uysal
Keywords: Fen Bilgisi Öğretimi
Sorun
Fen
İlköğretim
Science Teaching
Problem
Science
Elementary
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırma Denizli il merkezinde görev yapan Fen Bilgisi öğretmenlerinin Fen Bilgisi öğretiminde karşılaştıkları sorunları tespit etmek ve bu sorunlara çözüm önerileri sunabilmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma bilimsel yetenekler geliştirme, çevreye uyum sağlama, kritik düşünme, problem çözme gibi özellikler kazanmalarında öğrencilere, Fen Bilgisi öğretiminde öğrencilerine yardımcı olmak isteyen Fen Bilgisi öğretmenlerine, bu alandaki öğretim programlarının geliştirilmesinde eğitimci ve akademisyenlere katkı sağlaması bakımından önemlidir. Bu araştırmanın evrenini 2005-2006 eğitim-öğretim yılında Denizli il merkezinde görev yapmakta olan Fen Bilgisi öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise Denizli il merkezinde görev yapmakta olan 20 Fen Bilgisi öğretmeni oluşturmaktadır. Fen öğretimindeki sorunların ve çözüm önerilerinin öğretmenler tarafından daha kapsamlı ve rahat bir şekilde ifade edilebileceği düşüncesi ile nitel araştırma yöntemlerinden biri olan ''görüşme (mülakat) yöntemi'' bu araştırma için uygun görülmüştür. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, Fen Bilgisi öğretmenlerinin Fen Bilgisi öğretiminde pek çok sorunla karşı karşıya oldukları ortaya çıkmıştır. Bu sorunlar, öğretmenlerin; öğrencilere ilişkin karşılaştığı sorunlar, velilere ilişkin karşılaştığı sorunlar, ders kitaplarına ilişkin karşılaştığı sorunlar, kendilerine ilişkin karşılaştığı sorunlar, programa ilişkin karşılaştığı sorunlar, fiziki şartlar ve donanıma ilişkin karşılaştığı sorunlar olmak üzere altı başlık altında toplanmıştır. Araştırmanın sonunda, Fen Bilgisi öğretimi ve eğitim sorunları ile ilgili konularda çalışma yapmak isteyen araştırmacılara ve eğitimcilere yönelik önerilerde de bulunulmuştur.
This research has been made with the aim of fixing the problems which are faced by the teachers of science who work in central Denizli and finding solutions for these problems. This research is important from these points of view; it helps the students to gain some features; such as; improving scientific abilities, adjusting to the environment, critical way of thinking and solving; and it helps teachers of science who want to assist their students about science teaching and it also helps educators and academicians to develop teaching programmes in this field. Twenty teachers of science who work in the center of Denizli in 2005-2006 academic years constitute the participants of this research. The exemplification of the research is formed by these twenty teachers of science working in central Denizli. With the thought of expressing the problems, which are faced in science teaching, comprehensively and smoothly; `interviewing?, one of the qualitative way of research, is thought to be the most suitable technique. According to the research results, it is concluded that teachers of science come face to face a lot of problems in science teaching. These problems are formed under six subtitles: connected with students, parents, sources, teachers, education programme, physical environment and hardware. At the end of the research, it was made some suggestions to the researchers and educators who want to make research about the teaching of science and problems related to education.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1225
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nurten Özdemir.pdf1.1 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

498
checked on May 27, 2024

Download(s)

1,026
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.