Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1314
Title: Üniversite öğrencilerinin kuvvet ve hareket kavramlarını algılamaları üzerine bir çalışma
Other Titles: A study of university student's perceptions of force and motion conceptions
Authors: Mesut Özel
Demirçalı, Semra
Keywords: Alternatif Kavramlar
Kuvvet
Hareket
Aktivite-Temelli Fizik Eğitimi
Akran Öğretimi Metodu
Alternative Conceptions
Force
Motion
Activity-Based Physics Education
Peer Instruction Method
Issue Date: Aug-2006
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin yerçekimi etkisinde hareket eden cisimlere etkiyen kuvvetler hakkındaki fikirlerini açığa çıkarmaktır. Bunun için etkileşimli katılım metotlarından birisi olan Akran Öğretimi metodu kullanılmıştır. Çalışmanın hedefleri, 1) öğrencilerin kuvvet ve hareket hakkındaki zihinsel modellerini belirleyen fikirlerini araştırmak 2) örneklemdeki öğrencilerin alternatif kavramlarına göre nasıl kümelendirildiklerini açığa çıkarmak 3) akran öğretimi metodunun öğrencilerin alternatif kavramlarını değiştirmede ne kadar etkili olduğunu araştırmaktır. Analizler sonucunda; 1) üst düzeyde kavram yanılgıları olan öğrenci grubu, 2) sorulara genel olarak doğru cevap veren öğrenci grubu, 3) yerçekimi kuvvetini ihmal eden, etki-tepki kuvvetlerinin aynı cisme etkidiğini düşünen öğrenci grubu şeklinde üç farklı öğrenci grubu tanımlanmıştır. Ayrıca, Akran öğretimi metodunun; öğrencilerin kavramsal anlayış ve sayısal problem çözmede geleneksel öğretimden daha etkili olduğu bulunmuştur. Çalışma iki aşamada gerçekleştirilmiştir. I. aşamaya Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü'nde Fizik I Dersi alan toplam 104 öğrenci katılmıştır. II. aşamaya derslerin akran öğretimi metoduyla işlendiği deney grubu ve geleneksel yöntemlerle işlendiği kontrol grubu olmak üzere iki sınıf katılmıştır. Fizik Başarı testi her iki gruba, iki farklı öğretimin etkisini karşılaştırmak için ön-test ve üç haftalık bir öğretim sonunda da son-test olarak uygulanmıştır. Çalışmamızın birinci aşamasında, öğrencilerin 4 soruya verdikleri cevap şekilleri her bir öğrencinin zihninde çok farklı fikirlerle derse geldiğini doğrulamaktadır. Çalışmamızın ikinci aşamasında ön-test ve son-test puanları t-testi istatistiksel tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. statistiksel sonuçlar, akran öğretiminin geleneksel öğretim metoduna göre öğrencilerin fizik başarısı açısından daha etkili olduğunu göstermektedir.
The aim of this study is to reveal university student's ideas of forces that affect objects moving under gravity. For this purpose, one of the interactive engagement methods, peer instruction method was used. The main objectives of the study are; 1) to investigate ideas, which intervene and determine student's mental models about motion and forces 2) to reveal how the students in the sample are groupped according to their alternative conceptions. 3) to investigate Peer Instruction Method's effectiveness of changing student's alternative conceptions. Our analysis has identified three discernible groups of students 1) An extended group of students having common misconceptions, 2) a second group of students, which generally responded correctly to the tasks, 3) a third group of students, which ignored the presence of the gravitational force and believe that the action-reaction forces were both exerted to the ball during its motion. It is found that; Peer Instruction method is much more effective about student's conceptual understanding and problem solving ability than traditional methods. The study was carried out in two parts. In the first part, 104 students who have taken Physics I course at the Pamukkale University Education Faculty, Department of Science Education, were participated. In the second part of the study, two classes were participated as an experimental group and control group. Courses were conducted by peer instruction method in experimental group and by traditional methods in control group. Physics Achievement Test was applied to each group as pre-test and after 3 weeks of teaching as a post-test, to compare the effectiveness of two different methods. The result of the first part of our study shows that each student comes to courses with diverse ideas. Pre-test and post-test scores were analyzed by Statistical Techniques. Statistical results show that, peer instruction method is much more effective than traditional instruction methods.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1314
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Semra Demirçali.pdf5.37 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

100
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

1,920
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.