Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1328
Title: Örgütlerde adalet algısının iş tatmini üzerine etkisi: Akdeniz Üniversitesi idari personeli üzerinde bir araştırma
Other Titles: The effect of justice perception on job satisfaction in the organisations: a study on the administrative staff of the Akdeniz University
Authors: Demir, Gürol
Advisors: Zübeyir Bağcı
Keywords: Örgütsel Adalet
İş Tatmini
Organizational Justice
Job Satisfaction
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Bu araştırmanın amacı: çalışanların örgütsel adalet algısının iş tatmini üzerine etkisini incelemektir. Çalışma iki bölümden oluşmuştur. Çalışmanın birinci bölümünde örgütsel adalet ve iş tatmini ile ilgili kavramsal çevre incelenmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde kullanılan verisel bilgiler açıklanmış. Elde edilen veriler yardımıyla ampirik bir çalışma yapılmıştır. Bu deneysel çalışma Antalya Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü’nde çalışan 199 idari personel ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada Colquitt’in (2001) geliştirdiği örgütsel adalet ölçeği yardımıyla örgütsel adalet, yardımıyla çalışanların süreç adaleti boyutu, dağıtım adaleti boyutu, kişilerarası adalet boyutu ve bilgisel adalet boyutu düzeyleri tespit edilmiştir. Bu araştırmada Brown ve Peterson (1994) tarafından geliştirilen iş doyumu ölçeği ile iş tatmini tek bir boyutta belirlenmiştir. Araştırmada elde edilen verilerin istatistiksel analizleri “SPSS Statistics18.0” paket programı yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Verilerin demografik özellikleri incelemesinde frekans dağılımı ve yüzde analizi yapılmıştır. Ölçeklerin geçerlilik ve güvenirliklerinde faktör analizi ve güvenirlik analizi yapılmıştır. Değişkenler arası ilişkiler ele alınırken Regresyon ve Korelasyon analizi, T testi, Bağımsız Grup T testi, Tek Yönlü Varyans (Anova) analizi gibi analizler kullanılmıştır. Tüm analizlerde 0,05 hata payı düzeyi kabul edilmiştir. Analizler sonucu elde edilen bulgular yardımıyla örgütsel adalet algısının iş tatmini üzerine etkisi açıklanmış ve öneriler getirilmiştir.
The aim of this research is studying on the effect of employees' perception of organizational justice on job satisfaction. The study consists of two sections. In the first section the conceptual frame work related to organizational justice and job satisfaction has been examined. In the second section the data which are used has been explained and an ampirical study was obtained with the help of the obtained data. This experimental study was conducted with 199 administrative staff working at Antalya Akdeniz University Rectorate. In the research, organizational justice, the process justice dimension, distribution justice dimension, interpersonal justice dimension and information justice dimension are determined with the help of organizational justice scale developed by Colquitt’s (2001). In the research, job satisfaction scale and job satisfaction developed by Brown and Peterson (1994) are determined in one dimension. Statistical analyzes of the data obtained in the study are performed with the help of the "SPSS Statistics 18.0" package program. Frequency distribution and percent analysis are used in the studying on demographic characteristics of the data. The validity and reliability of the scales were analyzed by factor analysis and reliability. When relations between variables considered Regression and correlation analysis, T test, Independent group T test, One way variance (ANOVA) analysisareused. In all analyzes, an error margin of 0.05 has considered. With the help of findings obtained after analysis, the effect of organizational justice perception on job satisfaction has explained and suggestions are made.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1328
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gürol Demir.pdf3.81 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

48
checked on May 6, 2024

Download(s)

20
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.