Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1344
Title: Kronik hastalığı olan olguların anksiyete ve depresyon düzeyleri ile hemşirelik bakımı algısı arasındaki ilişki
Other Titles: The relationship between nursing care perception with anxiety and depression levels of chronic disease cases
Authors: Buldan, Özge
Advisors: Nevin Kuzu Kurban
Keywords: Kronik Hastalık
Anksiyete
Depresyon
Hemşirelik Bakımı
Hastaların Bakım Algısı
Chronic Disease
Anxiety
Depression
Nursing Care
Patients’ Perceptions
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırma, kronik hastalığı olan olguların anksiyete ve depresyon düzeylerinin hemşirelik bakımı algısı arasındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçlayan tanımlayıcı bir çalışmadır. Araştırma örneklemini Denizli ilinde bir üniversite hastanesinde, Dahili birimlerde (Göğüs Hastalıkları, Genel Dahiliye, Nefroloji, Endokrinoloji, Nöroloji, Kardiyoloji) yatan kronik hastalığı olan olgular oluşturmuştur. Veriler, araştırmacı tarafından literatür doğrultusunda hazırlanan kişisel bilgi formu, Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği (HAD) ve Hastaların Hemşirelik Bakımını Algılayışı Ölçeği (HHBAÖ) ile toplanmıştır. Veriler yüz yüze görüşme tekniği ile araştırmacı tarafından toplanmış, SPSS paket programıyla analiz edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde, ortalama ± standart sapma, ki-kare analizi, İki Ortalama Arasındaki Farkın Önemlilik Testi, Mann-Whitney U testi, Tek Yönlü Varyans Analizi, Kruskal Wallis Varyans Analizi, Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Hastaların HAD A ölçek puan ortalaması 8,05±2,45, HAD D ölçek puan ortalaması 6,24±2,43 olarak bulunmuştur. HHBAÖ puan ortalaması 47,18±5,42 olarak saptanmıştır. Hastanede yatış günü ile HAD A ölçek puanı arasında anlamlı fark bulunmuştur (p<0,05).Sağlık güvencesi ve kronik hastalık sayısı ile HAD D ölçek puan ortalaması arasında anlamlı bir fark saptanmıştır (p<0,05). Hastaların yattıkları servislere ve hemşirelerin yapılan işlemler hakkında bilgi verip vermeme durumuna göre HHBAÖ puanı arasında anlamlı bir fark saptanmıştır (p<0,05). Hastaların HAD A ölçek puan ortalaması ile HHBAÖ puanı arasında çok zayıf anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p=0,008). Kullanılan ölçeklerin kesme puanlarına göre değerlendirme yapıldığında, hastaların bakım algısı orta düzeyde, anksiyete ve depresyon puanları düşük düzeyde bulunmuştur. Olguların anksiyete puanları yükseldikçe, bakım algısı puanlarında düşme ve aralarında çok zayıf anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Sonuç olarak, hemşirelerin hastalarının anksiyete ve depresyon puanlarını tarama testleri ile değerlendirmesi, emosyonel durumlarının dikkate alınarak uygun hemşirelik bakımını planlayıp uygulamas önerilmektedir.
This descriptive study was conducted to determine the relationship between nursing care perceptions with anxiety and depression levels on chronic disease cases. The sample of study was selected from cases with chronic illnesses inpatient in the internal units (Chest Diseases, General Internal Medicine, Nephrology, Endocrinology, Neurology, Cardiology) in a university hospital in Denizli. The data were collected through the personal information form prepared by the researcher in accordance with the literature, the Hospital Anxiety Depression Scale (HAD) and the scale of Patient Perception of Hospital Experience with Nursing Care (PPHEN). The data were collected by the researcher using face-to-face interview technique and analyzed by SPSS packet program. Continuous variables, median±standard deviation and categorical variables were given as percentage. In evaluation of the data, Mann-Whitney U test, Kruskal-Wallis Variance Analysis, Paired Samples t Test, Chi-Square Analysis, Difference Between Two Means Significance Test or One-Way ANOVA were used. HAD – Anxiety point mean was found as 8,05±2,45 and HAD – Depression point mean was found as 6,24±2,43. The mean total score was 47,18±5,42 on the Scale of Patient Perception of Hospital Experience with Nursing. There was a statistically significant difference between hospital day and HAD A scale score (p<0,05). There was a significant difference between health insurance and number of chronic diseases and HAD D scale point average (p<0,05). There was a significant difference between PPHEN score according to whether the patients were informed about the services they had and the procedures performed by the nurses (p<0,05). There was a very weak correlation between HAD A Scale averages and PPHEN scores of patients (p=0,008). When the scales used were evaluated according to the cut-off scores, the caregivers' perception was moderate and their anxiety and depression scores were low. In conclusion, it is suggested that nurses evaluate the anxiety and depression scores of patients with screening tests and plan and apply appropriate nursing care considering emotional situations.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1344
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Özge Buldan.pdf2.28 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

60
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

482
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.