Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1376
Title: İlköğretim 7. sınıf fen bilgisi dersi fizik konularının öğretilmesinde bilgisayar destekli öğretimin öğrenci tutum ve başarısına etkisi
Other Titles: Effect of the computer assisted instruction on student's attitude and achievement on thephysics topic of the 7th grade science lesson
Authors: Kahraman, Özkan
Advisors: İzzet Kara
Keywords: Fizik Öğretimi
Bilgisayar Destekli Öğretim
Tutum
Benzetim
Science Instruction
Computer Assisted Instruction
Attitude
Simulation
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmanın amacı, İlköğretim okulları 7. Sınıf Fen Bilgisi dersindeki Fizik konularının Bilgisayar Destekli Geleneksel Öğretim (BDGÖ) yöntemiyle işlenmesinin öğrencilerin fen bilgisi dersi başarısı ve fen bilgisine karşı olumlu tutum geliştirmesi üzerine olumlu bir etkisinin olup olmadığının araştırılmasıdır. Bu araştırma için Fen Bilgisi dersinde “Kuvvet” ve “Basınç” konularını kapsayan bir konu testi ve öğrencilerin Fen Bilgisi dersine yönelik tutumlarını ölçmek amacıyla bir tutum anketi geliştirilmiş ve bu anketler kontrollü ön test ve son test modeli olarak deney ve kontrol grubuna ayrılan öğrencilere uygulanmıştır. Bu araştırmanın evreni Denizli Merkez 2. Bölge ilköğretim okullarında eğitim görmekte olan 7. Sınıf öğrencileridir. Araştırmanın örneklemi, 2006-2007 Öğretim yılında Atatürk İlköğretim okulunda okumakta olan 213 tane 7. Sınıf öğrencileridir. Araştırma gerçek deneme modelinin kontrollü ön test ve son test modelli deneysel bir çalışmadır. Bu çalışmada, deney ve kontrol grubu olan iki grup, gruplar arası ve grup içi başarı durumu, tutumunu ve gelişim düzeylerini karşılaştırmak ve amacıyla öğrenme düzeylerini bulmak amacıyla kendi içinde ve aralarında ön test ve son test sonuçlarına göre karşılaştırıldı. Araştırma sonuçları, Fen Bilgisi ders başarısında deney grubunun kontrol grubuna göre daha başarılı olduğunu ama Fen Bilgisi dersine karşı Tutum geliştirmede ise aralarında her hangi bir fark olmadığını göstermiştir.
The objective of this study is to investigate whether there is a positive effect on students for the science achievement and for developing positive attitude towards science or not when the physics topics of Primary School 7TH grade Science lesson of Primary School is instructed by Computer Assisted Traditional Instruction method. For this study, a field test including “Force” and “Pressure” topics of science lesson and a attitude survey to measure the attitude of students towards the science lesson have been developed and applied to the experiment and control group students as pre-test and post-test. The universe of this research is Primary School 7TH grade students in Second Region of Central Denizli. This search is an experimental study including the student sample of 213 7TH grade students who are attending Atatürk Primary School during 2006-2007 academic year. This is a real experimental study in the form of controlled pretest and posttest model In the research, two groups which are called as experiment and control groups are compared by the scores from Pretest and posttest in order to compare the achievement, attitude and development levels in and between the groups in order to describe the development levels. The research results shows that experiment group students are more successful than control group students on the science achievement, but there is no difference between the groups to develop positive science attitude.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1376
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Özkan Kahraman.pdf2.77 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

106
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

450
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.