Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1422
Title: Sağlıklı genç yetişkinlerde harmonik terapi uygulamasının periferik kan dolaşımına akut etkisi
Other Titles: The effect of harmonic therapy on acute peripheral blood circulation in young males
Authors: Nihal Büker
Ummuhan Baş Aslan
Khaled Yahya Abdullah Alsayani
Keywords: Harmonik Terapi
Periferal Kan Akımı
Doopler Ultrasonografi
Harmonic Therapy
Peripheral Blood Circulation
Doopler Ultrasonography
Issue Date: Jan-2017
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlik Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Giriş: Dolaşım doku iyileşmesinde önemli bir role sahiptir. Artmış kan dolaşımı, proteinin, besin maddelerinin ve oksijenin dağıtımını kolaylaştırır ve bu da daha iyi doku iyileşmesi ile sonuçlanır. Önceki çalışmalar fizyoterapi, masaj ve egzersizleri içeren farklı fizyoterapi yöntemlerinin etkinliklerini belirlemek amacıyla periferal dolaşım üzerindeki etkilerini karşılaştırmıştır. Amaç: Harmonik tedavi, ritmik ve sirkülatuar hareket serilerinden oluşan yeni bir manuel terapi yöntemidir. Çalışmanın amacı, genç erkeklerdeki akut periferik kan dolaşımı üzerine aktif yardımlı ve pasif harmonik terapi hareketlerinin etkinliğinin araştırılması ve pasif normal eklem hareketi ile karşılaştırılmasıdır. Yöntem: Yaş ortalaması 22.18 ± 1.64 yıl olan (20-30) 16 genç erkek çalışmaya katıldı. Dominant üst ekstremite omuz eklemi için bir hafta arayla üç ardışık seansta aktif yardımlı harmonik terapi (AYHT), pasif harmonik terapi (PHT) ve pasif normal eklem hareketi (PROM) uygulandı. Uygulama süresi 10 dakikaydı. Tüm uygulamalar aynı fizyoterapist tarafından yapıldı. Uygulama öncesi ve sonrasında doppler ultrasonografi ile hem dominat hem de nondominat taraftaki radial arterden periferik kan dolaşımının ölçümü yapıldı. Kan akım volümü, bir formül aracılığıyla hesaplandı. Tüm doppler ultrasonografik ölçümler müdahaleler konusunda kör olan bir radyolog tarafından yapıldı. Bulgular: Dominant taraf radial arter kan akım volümü, uygulama sonrası AYHT ve PHT gruplarında artarken (p <0.05), PROM grubunda istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktu (p> 0.05). Tüm gruplarda, nondominat tarafta uygulama öncesi ve sonrası radial arter kan akım volümünde istatistiksel olarak fark bulunmadı (p> 0.05). Kan akımındaki değişiklikler PHT grubunda AYHT grubuna göre daha üstün bulundu (p> 0.05). Sonuç: Hem aktif yardımlı hem de pasif harmonik tedavi genç erkeklerdeki periferik kan akımını artırmıştır. Kas iskelet problemlerinde periferik kan akımı üzerine harmonik tedavinin etkileri hakkında ileri çalışmalara gerek vardır.
Background: Circulation has an essential role in tissue healing. The increased blood circulation facilitates the delivery of protein, nutrients, and oxygen, which in turn results in better tissue healing. Previous studies have compared the effects of different physiotherapy treatment methods including physical agents, massage and exercises on the periferal circulation to determine their effectiveness. Purpose: Harmonic therapy is a new manual therapy methods consisted rhytmic and circulatuar movement series. The aims of the study were to investigate of active assistive and passive harmonic therapy movements on acute peripheral blood circulation in young males and to compare with passive range of motion. Methods: Sixteen young males with 22.18±1.64 years average age (range:20–30) participated in the study. Active assistive harmonic therapy (AYHT), passive harmonic therapy (PHT) and passive range of motion (PROM) were applied on shoulder joint of dominant upper extremity in three consecutive sessions one week apart. A session duration was 10 minutes. The same physiotherapist applied all applications. Pre-and post application period, doppler ultrasonography used for peripheral blood circulation measurement from radial artery in both dominat and non-dominat side. Peripheral blood circulation was calculated by using an equation for blood flow. All doppler ultrasonographic measurements were evaluated by the same radiologist and radiologist was blind about interventions. Results: After AYHT and PHT applications, blood flow of radial artery increased (p<0.05), whereas there was no statistically differences in PROM group (p>0.05) in dominant side. In the all groups, it was not found statistically differences between blood flow of radial artery at pre- and post-application sessions in nondominat sides (p>0.05). The changes in blood flow is superior in PHT compared with AYHT (p>0.05). Conclusion: Both active assistive and passive harmonic therapy increased peripheral blood flow in young males. Future studies is needed about effectivenes of harmonic therapy on peripheral blood flow in musculoskeletal problems.
Description: Bu çalışma, PAÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiştir (Proje No: 2016SABE008).
URI: https://hdl.handle.net/11499/1422
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Khaled Yahya Abdullah Alsayani.pdf1.85 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

12
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.