Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1436
Title: Tahmin et-Gözle-Açıkla stratejisine dayalı laboratuvar uygulamalarının fen bilgisi öğretmen adaylarının asitler ve bazlar konusunu anlamalarına etkisi
Other Titles: Effect of laboratory activities designed based on Predict-Observe-Explain (POE) strategy on pre-sevice science teachers' understanding of acid-base subject
Authors: Özdemir, Hakan
Advisors: Hüseyin Bağ
Keywords: Fen Eğitimi
Tahmin Et-Gözle-Açıkla Stratejisi
Bilimsel Süreç Becerileri
Kavramsal Başarı
Science Education
Predict-Observation-Explain Strategy
Science Process Skills
Conceptual Achievement
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmanın amacı, Kimya III dersinde “Tahmin Et-Gözle-Açıkla” stratejisine dayalı laboratuar uygulamaları ile hazırlanan etkinliklerin, fen bilgisi öğretmen adaylarının asitler - bazlar konusunu anlamalarına etkisini araştırmaktır. Çalışma grubunu, 2010- 2011 eğitim- öğretim yılının güz döneminde, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda, Genel Kimya III dersini alan 69 fen bilgisi öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmada kontrol 1 grubu, kontrol 2 grubu ve deney grubu olmak üzere üç grup bulunmaktadır. Bu çalışmada deney grubunda 22 fen bilgisi öğretmen adayı, kontrol 1 grubunda 22 fen bilgisi öğretmen adayı ve kontrol 2 grubunda 25 fen bilgisi öğretmen adayı bulunmaktadır. 6 hafta boyunca deney ve kontrol 2 grubu öğretmen adaylarına “Tahmin Et-Gözle-Açıkla” stratejisine dayalı laboratuar yaklaşımı, kontrol 1 grubu öğretmen adaylarına ise klasik yönteme dayalı laboratuar yaklaşımı uygulanmıştır. Öğretmen adaylarından veri toplamak için Asitler ve Bazlar Kavram Testi ve Bilimsel Süreç Beceri Testi kullanılmıştır. Çalışmanın hipotezlerini test etmek için, verilerin analizinde bağımsız t-testi kullanılmıştır. Analiz sonuçları, “Tahmin Et-Gözle-Açıkla” stratejisine dayalı laboratuar uygulamaları ile hazırlanan etkinliklerin, fen bilgisi öğretmen adaylarının kavramsal başarılarına olumlu etkisinin olduğunu, bilimsel süreç becerilerine ise olumlu bir etkisinin olmadığını göstermiştir.
The purpose of this study was to investigate the effect of laboratory activities designed based on “Predict-Observe-Explain (POE)” strategy on pre-service science teachers’ understandings of acid- base subject in Chemistry III. A total of 69 pre-service science teachers who took General Chemistry III course in the fall semester of 2010-2011 academic year in the Department of Science Education at Pamukkale University was participated study. A control 1 group, experimental group and control 2 group were employed in the study. In this study, there were 22 pre-service science teachers in experimental group and were 22 preservice science teachers in control 1 group and were 25 pre-service science teachers in control 2 group. Laboratory instruction designed based on “Predict-Observation-Explain” (POE) strategy was applied in experimental grup and control 2 grup and a verification laboratory approach was applied in control 1 grup over a period of six weeks. Acid and Base Concept Test (ABCT) and Science Process Skills Test (SPST) were applied for data collection from pre-service science teachers. Acid and Base Conception Test (ABCT) and Science Process Skills Test (SPST) were addministered to control 1 grup and experimental grup as a pre-test and were given all groups as a post-test. Data analyzed using indepented t-test. Results of the analyses showed that activities preparing with laboratory instruction designed based on “Predict-Observation-Explain” (POE) strategy on pre-service science teachers’ on conceptual achievement was positive significant, science process skills was not positive significant.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1436
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hakan Özdemir.pdf3.21 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

208
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

518
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.