Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1518
Title: Galvinoksil radikali bazlı spektrofotometrik antioksidan aktivite tayin yöntemi ve yaygın olarak kullanılan diğer yöntemlerle kıyaslanması
Other Titles: Spectrophotometric assay for the determination of antioxidant activity based on galvinoxyl radical and its comparison with conventional methods
Authors: Selçuk, Adeviye Rana
Advisors: Yusuf Yılmaz
Keywords: Galvinoksil
Troloks
Antioksidan Aktivite
Gallik Asit
Galvinoxyl
Trolox
Antioxidant Activity
Gallik Asit
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada, galvinoksil radikali bazlı bir spektrofotometrik antioksidan aktivite tayin yöntemi modifiye edilmiştir. Modifiye edilen yöntem üzerine etki eden çözücü ve ortamdaki saf bileşen varlığı gibi faktörler irdelenmiştir. Meyve sularının antioksidan aktivitesi modifiye edilen yöntem ile tespit edilmiş ve yaygın olarak kullanılan diğer yöntemler (ABTS, FRAP ve DPPH yöntemleri) ile toplam fenolik madde içeriği arasındaki korelasyon incelenmiştir. Galvinoksil radikal çözeltisinin saklama koşullarına bağlı olarak stabilitesi belirlenmiştir. Galvinoksil radikal çözeltisinin en uygun çalışma konsantrasyonun 10 ? M olduğu sonucuna varılmıştır. Etanol içerisinde hazırlanmış saf bileşiklerin uygun lineer bölgeleri gallik asit için 0-25 µM, askorbik asit için 0-50 µM, kateşin için 0-40 µM, BHT için 0-500 µM ve Troloks için 0-1.66 µM olarak belirlenmiştir. Zamana bağlı absorbans ölçümleri sonucunda analiz reaksiyon süresi 20 dakika olarak tespit edilmiştir. Glukoz, sakaroz, glisin, üre ve albümin gibi saf bileşiklerin galvinoksil radikali üzerine etkisi olup olmadığını belirlemek için belirli konsantrasyonlarda sulu çözeltileri hazırlanmış ve albüminin %0.006, tirozin, arginin ve sistinin %0.005'lik konsantrasyonları ve ürik asit çözeltileri az miktarda da olsa Troloks eşdeğeri cinsinden galvinoksil radikali savma kapasitesine sahip olduğu görülmüştür. Sonuç olarak literatürde galvinoksil radikali kullanılarak yapılan bazı çalışmalar temel alınarak, uygulanması basit, hızlı ve ucuz bir yöntem geliştirilmiştir. Orijinal yöntemde sonuçlar mol başına bağışlanan proton olarak ifade edilirken, modifiye edilen yöntemle belirlenen antioksidan aktivite sonuçları Troloks gibi yaygın kullanılan bileşiklerin eşdeğeri cinsinden ifade edilmekte ve böylece sonuçların birbiriyle kıyaslanması daha kolay hale gelmiştir.
In this study, a spectrophotometric antioxidant activity assay based on galvinoxyl radical has been modified. The effects of extraction solvents and factors such as the presence of pure constituents on the modified method were discussed. Antioxidant activity of fruit juices were determined by the modified method and the correlation of the results of the modified method between other common methods (ABTS, FRAP and DPPH methods) and total phenolic content was obtained. Stability of the working radical solution of galvinoxyl was also determined. The most appropriate concentration of the working solution of galvinoxyl was 10 ? M. Linear ranges of calibration curves for pure compounds were 0-25 mM for gallic acid, 0-50 mM for ascorbic acid, 0-40 mM for catechin, 0-500 ? M for BHT and 0-1.66 ? M for Trolox. The absorbance measurements with time-dependent analysis showed that the reaction time is 20 minutes. In order to study the effect of glucose, sucrose, glycine, urea and albumin on the modified method, various concentrations of these pure compounds were prepared in aqueous solutions. Albumin at 0.006%, tyrosine, arginine, and cystic at 0,005%, and uric acid, even at a small ratio, had a significant effect of the antioxidant activity values, showing Trolox equivalent antioxidant capacity. As a result, depending on the studies in the literature, this newly modified method based on galvinoxyl radical is simple, rapid and inexpensive method. In the original method, results were expressed as per mole of protons being donated, the antioxidant activity values of compounds are expressed as Trolox equivalent, and thus the results become easier to compare with each other.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1518
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Adeviye Rana Selçuk.pdf1.46 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.