Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1593
Title: Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma öğrencilerine yönelik yaptıkları öğretimsel düzenlemeler
Other Titles: Instructional arrangements made by primary school teachers for inclusion students
Authors: Batmaz, Gurbet
Advisors: Hülya Çermik
Keywords: Kaynaştırma Eğitimi
Kaynaştırma Öğrencisi
Öğretimsel Düzenleme
Sınıf Öğretmeni
Inclusion Education
Inclusion Students
Instructional Arrangements
Primary School Teachers
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırma, sınıfında kaynaştırma öğrencisi bulunan sınıf öğretmenlerinin deneyim ve görüşlerinden yola çıkarak; kaynaştırma öğrencilerine yönelik nasıl öğretimsel düzenlemeler yaptıklarını ve bu sırada karşılaştıkları engeller ile aldıkları desteklerin neler olduğunu açığa çıkarmayı amaçlamaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi işe koşulmuş ve durum çalışması biçiminde gerçekleştirilmiştir. Durum çalışma desenlerinden de ‘bütüncül tek durum deseni’ kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Denizli ili, Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde görev yapan ve sınıfında hâlihazırda kaynaştırma öğrencisi bulunan 20 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Sınıf öğretmenlerinin seçimi gerçekleştirilirken, öğretmenlerin kaynaştırma öğrencilerinin mümkün olduğunca farklı yetersizlik türlerinden olması yoluna gidilerek maksimum çeşitliliğe dikkat edilmiştir. Sınıflarında kaynaştırma öğrencisi bulunan bu 20 sınıf öğretmeniyle yarı-yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmeler kayıt altına alınmıştır. Yapılan görüşmeler sonucunda elde dilen nitel veri seti ‘içerik analizi’ ile çözümlenmiş ve araştırma amacına dayalı bulgular açığa çıkarılmıştır. Araştırmanın bulguları, sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirdikleri öğretimsel düzenlemeler içerisinde öğretim öncesi süreçte, en yoğun olarak öğrenme ortamlarının düzenlenmesine yer verdiklerini göstermektedir. Öğretim sürecinde, sınıf öğretmenleri ders sunumunda yapılan düzenlemeleri sıklıkla gerçekleştirmektedir. Öğretim süreci sonunda ise ölçme ve değerlendirme sistemindeki düzenlemelere yer verdikleri görülmektedir. Ayrıca sınıf öğretmenlerinin öğretimsel düzenlemeler sırasında sıklıkla karşılaştıkları engellerin ‘özel eğitim alan bilgisi eksikliği’ ile ‘aileden kaynaklı engeller’ olduğu tespit edilmiştir. Sınıf öğretmenlerinin engelleri aşmak için aldıkları destekler incelendiğinde daha çok ‘rehberlik servisi’ olduğu tespit edilmiştir.
This study aims to reveal the instructional arrangements that primary school teachers make for inclusion students and what obstacles they encounter and what support they receive in the meantime based upon the experiences and opinions of primary school teachers who have inclusion students in their classrooms. The qualitative research method was employed in the research and it was carried out as a case study. In addition, 'holistic single case study design’ was used among the case study designs. The sample of the research was composed of 20 primary school teachers who worked in Merkezefendi and Pamukkale Districts in the province of Denizli and who already had inclusion students in their classes. When choosing the primary school teachers, attention was paid to achieving maximum diversity by ensuring that the teachers’ inclusion students were with different inabilities as far as possible. The interviews were conducted through semi-structured interview form with 20 primary school teachers who had inclusion students in their classrooms. These interviews were recorded. The qualitative data set obtained as a result of the interviews was analyzed by 'content analysis' and findings based on the research purpose were revealed. The findings of the research indicated that arranging learning environments was given the primary importance by primary school teachers in the pre-teaching process among all instructional arrangements made by the teachers for inclusion students. In the teaching process, primary school teachers often made arrangements in course presentations. It was also found out that at the end of the teaching process, they made arrangements in the testing and evaluation system. In addition, it was determined that the obstacles that primary school teachers frequently encountered during the instructional arrangements were 'lack of field information in special education’ and 'family-based obstacles'. When the support that the primary school teachers took in order to overcome the obstacles was examined, it was revealed that what they needed more was the 'guidance service'.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1593
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gurbet Batmaz.pdf2.21 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

72
checked on May 6, 2024

Download(s)

458
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.