Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1620
Title: Cyclamen graecum ve Cyclamen pseudibericum bitki türlerinin ekstraktlarının aktif bileşenlerinin karakterizasyonu ve anti-tümör özelliklerinin belirlenmesi
Other Titles: Characterization of active components of the extracts of Cyclamen graecum and Cyclamen pseudibericum plant species and determination of their antitumor property
Authors: Karagür, Ege Rıza
Advisors: Ramazan Mammadov
Keywords: Cyclamen
DPPH
FRAP
YPSK
İnvazyon
Mirna
Sitotoksisite
Cytotoxicity
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada Cyclamen graecum Link. ve Cyclamen pseudibericum Hildebr. (Primulaceae) tuber ve yapraklarından çeşitli çözücü ekstraktlarının (metanol, etanol, aseton ve dH2O) antioksidan aktiviteleri belirlenmiştir. C. graecum ve C. pseudibericum'un çeşitli ekstraktlarının antioksidan aktiviteleri DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) ve FRAP (Ferric Reducing Antioxidant Power) deneyleri ile değerlendirilmiştir. C.graecum yaprak dH2O ekstraktının süpürücülük aktivitesi C. pseudibericum yaprak dH2O ekstraktının aktivitesine göre daha etkin olduğu bulunmuştur. C. graecum tuber etanol ekstraktının demir indirgenme aktivitesi C. pseudibericum tuber etanol ekstraktının aktivitesine göre daha etkin olduğu bulunmuştur. Ek olarak C. graecum ve C. pseudibericum yaprak ve tuber ekstraktlarının toplam fenolik içerikleri gallik asit eş değerine göre belirlenmiştir. Antioksidan aktivite tayin yöntemlerinin birlikte değerlendirilmesiyle, antioksidan aktivite potansiyeli ve ekstraktların toplam fenolik içerikleri arasında güçlü bir korelasyon görülmüştür. C. graecum tuber ve yaprak ekstraklarının çoğunda etkin bir serbest radikal süpürme aktivitesi saptanmıştı. C. graecum ve C. pseudibericum'un fenolik içerikleri YPSK ile analiz edilmiştir. Ferulik, kafeik ve gallik asit C. graecum ve C. pseudibericum'da en çok rastlanen fenolik bileşiklerdir. C. graecum ve C.pseudibericum'un tuberinden farklı çözücülerle elde edilmiş olan ekstraktların PC9, PC14 ve A549 akciğer kanser hücre hatları üzerinde antiproliferasyon aktiviteleri araştırılmıştır. Bu deney konsantrasyon bağımlı olarak 1 ?g/ml den başlayıp 1000 ?g/ml 'ye kadar devam edecek şekilde gerçekleştirilmiştir. Ekstraktlara göre konsantrasyonların IC50 değerleri hesaplanmıştır. C. pseudibericum dH2O ekstraktının PC9 hücre hatı üzerinde en yüksek antiproliferatif aktivitesi görülürken C.pseudibericum etanolik ekstraktının PC9 hücre hattı üzerinde en düşük antiproliferatif aktivitesi gösterdiği bulunmuştur. İnvazyon deneyine göre bütün ekstraktlar PC9, PC14 ve A549 hücre hatlarının invazyon yeteneğini inhibe etmiştir. Kat değişim analizi ile mikroRNA ekspresyon seviyeleri ölçüldüğünde, miR-200c ekspresyonunun C.pseudibericum ekstraktı ile muamele edilmiş PC14 ve A549 hücre hatlarında belirğin bir şekilde artışı gözlemlenmiştir. Aynı zamanda miR-146 ekspresyonunun C. graecum ekstraktı ile muamele edilmiş PC14 ve A549 hücre hatlarında belirğin bir şekilde artışı gözlemlenmiştir.
In this study, antioxidant activities of various solvent extracts (methanol, ethanol, acetone and dH2O) obtained from tubers and leaves of Cyclamen graecum Link and C. pseudibericum Hildebr (Primulaceae) were determined. Antioxidant properties of various extracts from C. graecum and C.pseudibericum were evaluated by using DPPH (2.2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) and FRAP (Ferric Reducing Antioxidant Power) assays. The scavenging activity of C. graecum leaf-dH2O extract (85.13%) was found more effective than C. pseudibericum leaf-dH2O extract (74.61%). Ferric Reducing Antioxidant Power of C. graecum tuber-ethanol extract (2.731) was found more effective than C. pseudibericum tuber-ethanol extract (1.829). In addition, total phenolic contents in all the extracts of C. graecum and C. pseudibericum tubers and leaves were determined as gallic acid equivalents. When we evaluated the results obtained from antioxidant activity test systems together, we saw a strong correlation between the antioxidant activity potential and total phenolic contents of the extracts. Most of the extracts of C. graecum tubers and leaves had effective free radical scavenging activity. Phenolics contents of C. graecum and C. pseudibericum were also analyzed by HPLC. The most abundant phenolic compounds found in C. graecum and C. pseudibericum are ferulic, caffeic and gallic acids. The extracts obtained from tubers of C. graecum and C. pseudibericum by different solvent were investigated for its in vitro antiproliferative activities against lung cancer PC9, PC14 and A549 cells. The test were carried out concentration depentdent assay starting from 1 µg/ml to 1000 µg/ml. Values for the concentration at which 50% inhibition occured (IC50) were calculated for the extracts. While the highest antiproliferative activity was found in C. pseudibericum aqueous extract on PC9 cell lines, the lowest antiproliferative activity was found in C. pseudibericum ethanolic extract on PC9 cell lines. As for the invasion assay, all the extracts inhibited the invasion ability of PC9, PC14 and A549 cell lines. When we evaluated the miRNA expressions levels with fold change analysis. We determined that the expression levels of miR-200c significantly increased in PC14 and A549 cell lines when C. pseudibericum extract treated. Also, Expression levels of miR-146 significantly increased in PC14 and A549 cell lines when C. graecum extract treated.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1620
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ege Rıza Karagür.pdf11.69 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

40
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

46
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.