Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1631
Title: Hemşirelerin arteriyel kan basıncı ölçümüne ilişkin bilgi ve uygulamaları
Other Titles: Nurses’knowledge and practices ofarterial blood pressure measurement
Authors: Nazike Duruk
Noyın, Bedriye
Keywords: Kan Basıncı
Kan Basıncının Belirlenmesi
Hemşireler
Arteriyel Basınç
Blood Pressure
Blood Pressure Determination
Nurses
Arterial Pressure
Issue Date: Jan-2017
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Araştırma, hemşirelerin arteriyel kan basıncı ölçümüne ilişkin uygulamalarını, teorik bilgilerini ve teorik bilginin uygulamayı etkileyip etkilemediğini incelemek amacıyla yapılan tanımlayıcı türde bir çalışmadır. Araştırma Pamukkale Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Dahili ve Cerrahi servislerinde 15 Mart - 15 Mayıs 2016 tarihleri arasında yapılmıştır. Araştırmanın yürütülebilmesi için Pamukkale Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Etik Kurulu’undan, Pamukkale Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi’nden yazılı izin, araştırmaya katılmayı kabul eden hemşirelerden sözel/yazılı izin alınmıştır. Veriler, araştırmaya katılmayı kabul eden ve araştırma kriterlerine uyan 106 hemşireden, 08:00 -23:00 saatleri arasında araştırmacı tarafından gözlem ve yüz yüze görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Hemşirelerin tanıtıcı bilgileri kişisel bilgi formu kullanılarak, arteriyel kan basıncı ölçüm basamaklarını uygulama durumları;arteriyel kan basıncı ölçüm işlem basamaklarını sırasıyla içeren kontrol listesine kaydedilerek ve arteriyel kan basıncı ölçüm basamaklarını bilme durumları; arteriyel kan basıncı ölçüm işlem basamaklarına ilişkin teorik bilgilerini içeren form kullanılarak yüz yüze görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Arteriyel kan basıncı işlem basamakları araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda hazırlanmıştır. Hazırlanan formlar için uzman görüşü alınmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizi SPSS 21.00 paket programı kullanılarak yapılmış, verilerin sayı ve yüzde dağılımı verilmiş ve Ki Kare testi uygulanmıştır. Hemşirelerin arteriyel kan basıncı ölçüm basamaklarını doğru olarak uygulama yüzdelerinin düşük, bilme yüzdelerinin uygulamaya göre daha yüksek olduğu saptanmıştır. Arteriyel kan basıncı ölçüm basamaklarına ilişkin uygulama ve bilme durumlarının karşılaştırılmasında ise, istenilir düzeyde doğru olarak bilinip yerine getirilen basamağın sadece ölçüm sırasında gözün manometreden ayrılmaması basamağı olduğu bulunmuştur. Elde ettiğimiz bulgulardan,kan basıncı ölçüm basamaklarını doğru olarak bilenlerin, doğru bildiği her basamağı uygulamada doğru olarak yerine getirmediği sonucuna ulaşılmıştır.
This descriptive study aimed to examine nurses’ arterial blood pressure measurement practices, their theoretical knowledge, and whether their theoretical knowledge affected their practices or not. The study was conducted at Pamukkale University’s Health, Research and Application Center in the Internal Medicine and Surgery unit from March 15 to May 15, 2016. Written permission for the study was obtained from Pamukkale University’s and Pamukkale University’s Health, Research and Application Center, and verbal/written consent was obtained from the nurses who agreed to participate in it. The data were collected from 106 nurses and matched the research criteria between 8:00 a.m. and 11:00 p.m. through observation and face-to-face interviews. The nurses’ introductory information was collected using a personal information form. The data for their arterial blood pressure measurement practices were recorded on a control list that included the proper steps. The data for their knowledge of arterial blood pressure measurement were collected using a form that included theoretical knowledge about it. The arterial blood pressure measurement steps were prepared by the researchers in accordance with the literature. Expert opinion was consulted for the forms that were prepared. The research data were analyzed using SPSS version 21 software, presented as numbers and percentages, and a chi square test was performed. The percentages of nurses’ correct implementation of arterial blood pressure measurement steps were low, while the percentages for their knowledge of these steps were high. The only step that was both known at the desired level and implemented properly was found to be keeping an eye on the manometer during measurement. Nurses’ knowledge about arterial blood pressure measurement was found not to affect their practices.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1631
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bedriye Noyın.pdf1.71 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Onay.pdf161.58 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

50
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

28
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.