Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1653
Title: Hemşirelik öğrencilerinin çocuk istismarı ve ihmali konusundaki farkındalık düzeylerinin belirlenmesi ve bu konuda verilen planlı eğitimin etkinliğinin değerlendirilmesi
Other Titles: Determining the awareness levels of nursing students about child abuse and neglect and evaluating the planned education activity for this subject
Authors: Türkan Turan
Pehlivan, Gamze Tınmaz
Keywords: Çocuk
İstismar
İhmal
Hemşirelik Öğrencileri
Child
Abuse
Neglect
Nursing Students
Issue Date: Dec-2016
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Araştırma hemşirelik öğrencilerinin çocuk istismarı ve ihmali konusundaki farkındalık düzeylerinin belirlenmesi ve bu konuda verilen planlı eğitimin etkinliğinin değerlendirilmesi amacıyla yarı deneysel olarak uygulanmıştır. Araştırmanın örneklemini, Pamukkale Üniversitesi Denizli Sağlık Yüksekokullunda 2015-2016 eğitim öğretim yılında öğrenim gören 1. ( Kız: 38, Erkek: 19), 2. (Kız: 41, Erkek: 16), 3. (Kız: 47, Erkek: 15) ve 4. ( Kız: 32, Erkek: 17) sınıf öğrencileri (toplam 225 kişi) oluşturmuştur. Araştırma verileri; “Öğrencileri tanıtıcı bilgi formu” ve “Çocuk istismarı ve ihmalinin belirti ve risklerinin tanılanmasına yönelik ölçek formu” kullanılarak elde edilmiştir. Araştırma ön test, çocuk istismarı ve ihmaline yönelik eğitim ve son test uygulamasından oluşmaktadır. Araştırma verilerinin analizinde SPSS 21.0 paket programı kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde, ortalama, iki eş arasındaki farkın önemlilik testi, Wilcoxon eşleştirilmiş iki örnek testi, Mann Whitney U testi, İki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi, Tek Yönlü Varyans Analizi, Kruskal Wallis Varyans Analizi kullanılmıştır. Öğrencilerin çocuk istismarı ve ihmalinin belirti ve risklerinin tanılanmasına yönelik genel ölçek bilgi puan ortalamaları ile istismarın çocuk üzerindeki fiziksel belirtileri, çocuk istismarına ilişkin çocuktaki davranışsal belirtiler, ihmalin çocuk üzerindeki belirtileri, istismar ve ihmale yatkın ebeveyn özellikleri, istismar ve ihmale yatkın çocukların özellikleri, çocuk istismarı ve ihmalinde ailesel özellikler alt ölçek eğitim sonrası bilgi puan ortalaması, eğitim öncesi bilgi puan ortalamasına göre istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.001). Eğitimin, çocuk istismarı ve ihmaline yönelik öğrencilerin farkındalıklarını belirgin düzeyde arttırdığı görülmektedir. Bu nedenle çocuk sağlığı ve gelişimini tehdit eden istismar ve ihmal konusunda duyarlılığın arttırılmasına yönelik eğitim programları planlanmalı ve uygulanmalıdır.
The research was conducted as semi-empirical to identify awareness levels of nursing students about child abuse and neglect and evaluate the planned education activity for this subject. The sampling of the research is consisted of 1st ( Girl: 38, Boy: 19), 2nd (Girl: 41, Boy: 16), 3rd (Girl: 47, Boy: 15) and 4th (Girl: 32, Boy: 17) class students of Pamukkale University Denizli School of Health in 2015-2016 school year. Research data are obtained by using ‘Student identification form' and ‘The scale form for determining the indications and risks of the child abuse and neglect'. The research consists of pretest, education for child abuse and neglect and posttest applications. SPSS 21.0 was used to analyze the research data. The significance test of number, percentage, average, a difference between the two spouses(pairs), Wilcoxon paired two-sample test, Mann-Whitney U test, significance test of the difference between two averages, One-Way Analysis of Variance, Kruskal-Wallis Variance Analysis. General scale information pointaverages for the diagnosis of the symptoms and the mean of the post-training knowledge point average risks of child abuse and neglect of the pupils and the physical statements of the abuse on the child, the behavioral symptoms of the child related to abuse, indications of the neglect on the child, the characteristic of the parents who tend to abuse and neglect, the characteristics of the children who tend to be abused and neglected and familial characteristics in the abuse and neglect of the children in sub-scale was found to be statistically significant compared to the mean of pre-training knowledge point (p<0.001). It is clearly seen that the education enhanced the awareness of students about child abuse and neglect. That's why the training programs should be planned and applied for increasing the awareness about abuse and neglect problems which threaten the child health and development.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1653
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gamze Tınmaz Pehlivan.pdf2.88 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

364
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

176
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.