Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1688
Title: Dinamik matematik yazılımı destekli ortamda 8. sınıf öğrencilerinin denklem ve eşitsizlikleri anlama seviyelerinin solo taksonomisine göre incelenmesi
Other Titles: Investigation of 8th grade students understanding levels of the equation and inequalities according to the solo taxonomy in the dynamic mathematics software aided environment
Authors: Musan, Meryem Sarıhan
Advisors: Tolga Kabaca
Keywords: Dinamik Matematik / Geometri Yazılımları
Çoklu Temsil
Denklem
Eşitsizlikler
Kavramsal Anlama
Dynamic Mathematics / Geometry Software
Multiple Representations
Equations
Inequalities
Conceptual Understanding
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmanın amacı dinamik matematik yazılımı destekli öğretimin 8. sınıf öğrencilerinin denklem ve eşitsizlik konusundaki anlama seviyelerine etkisini belirlemektir. Bunun yanında öğrencilerin dinamik matematik yazılımı destekli öğretim ortamı hakkındaki görüşleri alınmış, bu öğrenme ortamındaki süreç değerlendirilmiştir. Çalışma 2011-2012 eğitim öğretim yılı güz döneminde, Denizli il merkezinde bulunan bir İlköğretim Okulu'nda 18 8. sınıf öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Tek grup ön test ? son test kontrol grupsuz desenin kullanıldığı çalışmada denklem ve eşitsizlikler konusu 4 hafta boyunca toplam 24 ders saati dinamik matematik yazılımı GeoGebra desteği ile işlenmiştir. Yarı deneysel bir desen ile yürütülen araştırma sonuçları nitel verilerin analizi ile desteklenmiştir. Çalışmada denklem ve eşitsizlikler konusuyla ilgili 3'ü Ön testte, 4'ü Son teste kullanılmak üzere açık uçlu 7 soru geliştirilmiştir. Kavramsal anlama seviyeleri SOLO Taksonomisine göre belirlenmiştir. Çalışmanın nicel verileri SPSS 16 paket programı kullanılarak parametrik olmayan yöntemlerden Wilcoxon işaretli sıralar testi ile analiz edilmiştir. Çalışmada öğrenci görüşlerini belirlemek için öğrenci günlüklerinden yararlanılmıştır. Bu öğrenme ortamındaki süreci tanımlamak için video kayıtlarından yararlanılmıştır. Çalışma sonucunda dinamik matematik yazılımı destekli öğretimin öğrencilerin kavramsal anlama seviyelerinde artış görülmüş ancak bu artışın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı belirlenmiştir. Bunun yanında öğrenci görüşleri ve süreç analiz edildiğinde öğrencilerinin hepsinin bu öğrenme ortamı hakkında olumlu görüşlere sahip oldukları, dinamik matematik yazılımını çoğunlukla kavramın grafik temsilini yorumlama amaçlı kullandıkları, grafik temsil sayesinde cebirsel olarak çözmede zorlandıkları problem durumlarını dahi cevaplandırabildikleri ve bilgisayar donanımlı ortamda sosyal ilişkilerini daha çok matematik kavramlarına yönelttiklerinden disiplin sorunu yaşanmadığı tespit edilmiştir.
The purpose of the study is to identify the effect of dynamic mathematics software based mathematics teaching to the 8th grade students? conceptual understanding of equations and inequalities. Beside, these students? opinions about the dynamic mathematics software-supported teaching were taken and the learning and teaching process have been evaluated in this environment. This study was carried out in the first term of 2011-2012 academic year with 18 eigth grade students of a primary school which is located in the centre of Denizli province. The subjects, which are equations and inequalities, were taught for 24 class hours in four weeks to one group with the dynamic mathematics software GeoGebra. The understanding levels of the group was measured by pre and post-tests. In this manner, the research was designed as semi-experimental pattern. Beside the qualitative data collected in the semi experimental pattern, qualitative data also collected by semi structured interviews and video records of the environment. Three pre-test and four post-test questions were developed as open ended type to measure the conceptual understanding levels according to SOLO taxonomy which is accepted as a one of the indicator of understanding level in the literature. The quantitative datas were analyzed by Wilcoxon signed ranked test which is a non-parametric statistical methods. The quantitave analysis was supported by student interviews on their answers to the pre-test and post-test.The students? journals were used to identify the students? ideas. In addition to those mentioned above, video records have been used to identify the teaching and learning process efficiently. The outcomes of the research showed us that dynamic mathematics software has been useful in improving students conceptual understanding. Furthermore, after analyzing students views and behaviours it was observed that all of them had positive thoughts and attitude towards the programme. It was seen that they have used the dynamic software to interpret the concept through graphic representations. With the help of graphic representations they could solve even the difficult algebraic problems. It was also observed that students constructed social relationships on mathematical concepts in the computer aided medium, thus disciplinary problems disappeared.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1688
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Meryem Sarıhan Musan.pdf2.21 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

388
checked on May 6, 2024

Download(s)

570
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.