Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1698
Title: Tekstil atık suyundaki boyarmaddelerin lignin ile adsorpsiyonu
Other Titles: The removal of the textiles dyestuff by the lignin adsorption
Authors: Erdoğan, Sadık İlker
Advisors: Emin Erdem
Keywords: Lignin
Reaktif Boyarmadde
Adsorpsiyon
Adsorban
Reactive Dyes
Adsorption
Adsorbent
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Tekstil endüstrisi atık suyunda çevreyi tehdit eden boyarmaddelerin uzaklaştırılması giderek önem kazanmaktadır. Diğer yandan alkali kraft yöntemi ile kağıt üreten tesislerde ortaya çıkan siyah lignin likörü bir başka endüstriyel atıktır ve önemli ölçüde çevre kirliliğine neden olmaktadır. Bu çalışmada tekstil atık suyundaki reaktif boyarmaddelerin atık lignin ile adsorpsiyonu araştırılmıştır. pH, adsorban derişimi, süre ve sıcaklık faktörlerinin adsorpsiyon üzerine etkileri, Langmuir, Freundlich ve Dubinin-Raduchkevich adsorpsiyon izotermlerine göre incelenmiştir. Lignin ile boyarmadde adsorpsiyonunun ortam pH'ı düştükçe arttığı, optimum adsorpsiyon pH değerlerinin Yellow HF4GL ve Red HF6BN için 2, Turquise Blue HFG ve Blue R için ise olduğu belirlenmiştir. Lignin derişiminin artışıyla boyarmadde adsorpsiyon yüzdesinin arttığı, optimum lignin miktarlarının Yellow HF4GL ve Red HF6BN için 1-2g/L, Turquise Blue HFG ve Blue R için ise 0,5-1g/L olduğu bulunmuştur. Tüm boyarmaddelerin lignin ile adsorpsiyonunda optimum sıcaklık ve süre olarak 25 0C ve 90 dakika belirlenmiştir. Yellow HF4GL ve Red HF6BN boyarmaddelerinin; Langmuir, Freundlich ve Dubinin-Raduchkevich adsorpsiyon izotermlerine, Turquise Blue HFG ve Blue R'nin ise sadece Langmuir, izotermine daha iyi uyum sağladığı bulunmuştur. Sonuç olarak atık lignin ile tekstil atık suyundaki reaktif boyarmaddelerin adsorpsiyonu başarıyla gerçekleştirilebileceği, böylece çevreye zararlı bir atığı bir başka atıkla uzaklaştırılabileceği sonucuna ulaşılmıştır.
Textile industry waste water, threatening the environment become increasingly important in the removal of dyes. Other ways alkaline kraft lignin in black liquor by using a paper - producing facilities as other industrial waste causes environmental pollution. In this study, reactive dyes in textile waste water with waste lignin adsorption were investigated. pH, adsorbent concentration, adsorption time and temperature on the effects of factors, Langmuir, Freundlich and Dubinin - Raduchkevich investigated by adsorption isotherms. The lower the pH increases the adsorption of dyes with lignin, the optimum pH value of 2 for Yellow HF4GL and Red HF6BN , pH value of 4 for Turquise Blue HFG and Blue R were determined. Dye adsorption increased with increasing concentration of lignin. The optimum amount of lignin were determined as 1-2g/L for Yellow HF4GL and Red HF6BN, as 0,5-1g/L for Turquise Blue HFG and Blue R respectively. All the adsorption of dyes with lignin as the optimum temperature and time were 25 0C and 90 minutes. Yellow HF4GL and Red HF6BN Langmuir, Freundlich and Dubinin-Raduchkevich adsorption isotherms, Turquise Blue HFG and Blue R, only the Langmuir, isotherm was found to provide a better fit. As a result, textile waste water with waste lignin adsorption of reactive dyes to perform successfully, so that a waste has been eliminated and the other is a waste.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1698
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sadık İlker Erdoğan.pdf2.91 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

72
checked on May 6, 2024

Download(s)

222
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.