Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1729
Title: Yerel yönetimlerde personel temini ve norm kadro uygulaması: Aydın ili örneği
Other Titles: Recruitment and staffing norms practice in local governments: the case of Aydın province
Authors: Hüseyin Özgür
Yüceyılmaz, Hilal
Keywords: Norm Kadro Uygulaması
Yerel Yönetimler
Kariyer Sistemi
Kamu Personel Sistemi
Hizmete Giriş
Staffing Norms Practice
Local Governments
Career System
Public Personnel System
Recruitment
Issue Date: Dec-2016
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Genelde Türk kamu personel sistemi, özelde ise onun yerel yönetimler alanındaki uzantıları, çoğunlukla sorunlarla birlikte anılmaktadır. Bu, çok boyutlu, karmaşık sistemsel alanda, kariyer-kadro sistemi uzun yıllar boyunca tartışmaların odağında yer almıştır. Öyle ki, Cumhuriyet’in kamu yönetimine ilişkin neredeyse tüm reform gündeminde bu olgunun kendisine yer bulduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Norm kadro sistemi, yönetimsel yeniden yapılanmanın araçlarından biridir. Sistem çoğunlukla, politika yapıcılar, uzmanlar, sivil toplum örgütleri, akademisyenler tarafından personel sorunlarının çözümünü sağlayacak bir düzenleme olarak algılanmıştır. Bu bağlamda yerel yönetimlerde norm kadro sistemine geçilmesi, 5216, 5302, 5393 sayılı yasalarla mümkün olabilmiştir. Bununla birlikte, ikincil düzenlemelerle sürekli güncellenen ve revize edilen bu sistem, yönetimsel olarak, yerel yönetimlerin kendisinden beklediği faydayı sağlayamamıştır. Bilimsel yaklaşımların ve meteodların eksikliği, hakim merkeziyetçi yönetimsel perspektif, alt işveren ilişkisiyle personel istihdam edilmesi metodları, sistemin başarısızlığının altında yatan sebepler olarak sıralanabilir. Norm kadro sistemi ile yerel yönetimlerde personel temin sistemi arasında sıkı ilişki vardır. Norm kadronun işleyişindeki problemler yanında personel temin sistemindeki problemler de yerel yönetimlerde personel sistemini etkilemektedir. Hizmete girişte kullanılan sınav sistemi, "kurumsal" ve "merkezi" karakter arasında bir yerde bulunmaktadır. Bu çalışma, norm kadro uygulamasının performansını ve onun personel temin mekanizması üzerindeki etkisini Aydın İlindeki belediyeler örneğinde açıklamayı amaçlamaktadır. Bu amaçla Aydın ilindeki belediyelerde yerel idarecilerle mülakat, çalışanlarla anket çalışması yapılmıştır.
Turkish public personnel system in general and its extensions in the local governments in particular, are mostly mentioned with problems. In this multi-dimensional and complex systemic sphere, career-cadre system, has been the focus of discussions for a long time. Such that, it wouldn’t be wrong to say that this phenomenon nearly has always been in every reform agenda of the Republic. Staffing norms practice is one of the instruments of the administrative reorganization. The system is mostly regarded by the policy markers, specialists, Ngo's and academicians, as a regulation of which is going to solve the personnel problems.In this context, adoption of staffing norms practice in Turkey, has been realized with the introduction of the Laws no. 5216, 5302, 5393. Nonetheless, the system which was updated and revised with the secondary regulations, couldn't meet the needs of the local administrations. Deficiency of scientific approaches and methods, dominating centralist administrative perspective, employing personel with the subcontractor methods are regarded as the underlying causes of the failure of the system. There is a strong relation between the staffing norms practice and the system of the employee recruitment in the local governments. Besides the operational problems of the staffing norms practice, the problems of the employee recruitment system are also effecting the local governments' personnel system.The system of exam, which is using for the recruitment, is in somewhere between "institutional" and "central" character. So this study aims to explore, the performance of staffing norms practice and its affects on the personnel procurement mechanism in the case of Aydın municipalities. For this purpose, many interviews were made with the local administrators and many surveys were conducted with the personnel in the municipalities of Aydın.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1729
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hilal Yüceyılmaz.pdf3.96 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

2
checked on May 29, 2023

Download(s)

16
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.