Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1738
Title: Capparis ovata ekstresinin deneysel multipl skleroz hayvan modelinde etkisinin moleküler mekanizmalarının araştırılması
Other Titles: Investigating the molecular mechanisms of the effects of Capparis ovata extract in experimental animal model of multiple sclerosis
Authors: Şevki Arslan
Özgün, Özden
Keywords: Capparis Ovata
MS
Mrna
Ekspresyon
Expression
Issue Date: Jul-2012
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Multipl skleroz (MS), merkezi sinir sisteminin (MSS) demiyelinizasyon ve inflamasyonunu içeren, beyin ve omurilikte plakların oluşumuna neden olan bir otoimmün hastalığıdır. Çalışmada kullanılan Capparis ovata meyve, tomurcuk ve çiçek materyali Aşçı Murat Kapari Tatlı Dondurma Turşu İml.ve İhr.Ltd. tarafından sağlanmıştır. Çalışmamızda halk arasında sıklıkla kullanılan ve MS hastalığının tedavisi için umut vaat eden Capparis ovata bitkisinden elde edilmiş, kapari ekstrenin deneysel MS modelinde tedavi edici etkisinin var olup olmadığının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada toplamda 41 adet 6-8 haftalık C57BL/6 fareler kullanılmıştır. Hayvanlarda deneysel MS modeli olan Deneysel Alerjik Ensefalomiyelit (DAE) oluşturulmuştur. DAE oluşturulan hayvanlar hasta kontrol grubu ve kapari tedavi grubu olarak iki gruba ayrılmış; kapari tedavi grubuna 21 gün hayvan başına 500 mg/kg ağırlık olacak şekilde kapari ekstresi intragastik gavaj ile verilmiştir. Süreç sonunda farelerin beyin dokuları alınmıştır. Beyin dokularından RNA izolasyonu ?Qiagen RNeasy Lipid Tissue Mini Kit? kullanılarak gerçekleştirilmiştir. RNA'lardan ?Easy Script Plus cDNA sentez kiti? kullanılarak elde edilen cDNA'lar ile RT-PCR yapılmış ve MS hastalığında marker genler olan 2',3'-siklik nükleotid 3'- fosfodiesteraz (CNP), miyelin ilişkili glikoprotein (MAG), miyelin bazik proteini (MBP), matriks metalloproteinaz-2 (MMP-2), Nükleer faktör kappa B p50 ve p65 alt birimleri (NF ?B p50 ve p65), proteolipit protein (PLP), periferal miyelin protein (PMP) ve tümör nekrozis faktör ? (TNF-?)'nın ekspresyon düzeyleri arasındaki farklara bakılmıştır. CNP, MAG, MBP, PLP ve PMP mRNA ekspresyon düzeylerinde DAE grubunda kontrole göre azalma gözlenirken; kapari uygulanan grupta bu genlerin ekspresyon düzeylerinde kontrol değerlerine geri dönüşler olmuştur. Bunun yanında MMP-2, NF-?B p50 ve p65 alt birimlerinde ve TNF-? ekspresyon düzeylerinde DAE grubunda kontrole göre artış gösterirken; kapari tedavi grubunda kontrol değerlerine geri düşüşler söz konusudur. Sonuçlar elde edilen kapari ekstresinin MS hastalığı için tedavi edici ve koruyucu etkiler barındırıyor olabileceğini göstermektedir.
Multiple sclerosis (MS) is an autoimmune inflammatory disease of central nervous system (CNS) that contains demyelization leading patches of plaques formation in CNS. Caper parts were supplied by Asci Murat Capers, Ice Cream, Dessert and Pickle Manufacturing & Export Co., Ltd. Caper has been widely used by the traditional medicine for healing effects in certain pathological conditions. The aim of the present study is to determine the possible therapeutic effect of Capparis ovata extract an experimental model of MS. Experimental autoimmune encephalomiyelit (EAE) was induced in six to eight-week-old female C57 BL/6 mice by the procedure which had been described previously. Mice were randomly assigned to two groups: EAE control mice and caper extract-treated EAE mice. Caper extract-treated EAE mice, received 500 mg extract per kg body weight intragastrically for 21 days while EAE control subjects received only water. Animals were killed by decapitation and brains were removed. Total RNA was isolated using ?Qiagen RNeasy Lipid Tissue Mini Kit? in accordance with the manufacturer?s standard protocol. RT-PCR was performed using the First-Strand cDNA Synthesis System following the manufacturer?s protocol. We have observed the same levels of mRNA expressions for 2', 3'-cyclic nucleotide 3'-phosphodiesterase (CNP), myelin associated glycoprotein (MAG), myelin basic protein (MBP), matrix metalloproteinase-2 (MMP-2), NF-?B p50 and p65 sub unit, proteolipid protein (PLP), peripheral myelin protein (PMP) and tumor necrosis factor ? (TNF-?) studied in both Caper extract-treated mice, EAE control mice, caper extract fed- and control- mice. While CNP, MAG, MBP, PLP and PMP mRNA level are decreased to compare control, Caper group are returned control level. In addition, MMP-2, NF-?B p50 and p65 sub unit and TNF-? expression levels was increased to compare control. Caper treatment group was decreased. This result shown that caper extract may be therapeutic and protective effect for MS.
Description: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu’nun 01/08/2012 tarih ve 19/26 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1738
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Özden Özgün.pdf1.4 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record



CORE Recommender

Page view(s)

12
checked on May 29, 2023

Download(s)

40
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check





Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.