Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1758
Title: Bilgi teknolojilerinin risk faktörleri dikkate alınarak bilgi aksiyomu ile karşılaştırılması
Comparison of information technologies with information axiom considering risk factors
Other Titles: Comparison of information technologies with information axiom considering risk factors
Authors: Mersin, Selen
Advisors: Osman Kulak
Keywords: Risk Faktörleri
Hiyerarşik Bulanık Aksiyomlarla Tasarım
AHP
ERP
Çok Kriterli Karar Verme
Risk Factors
Hierarchical Fuzzy Axiomatic Design
Multi-Criteria Decision Making
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bilgi teknolojilerinden olan ERP yazılımları, firmaların stoklarından maliyetlerine kadar tüm işlerini koordine eder ve işlerin tek bir merkezden yürütülmesini sağlar. Bu yazılımlar firmalar için çok büyük yatırımlar gerektirir ve bu yatırımların değerlenmesi için doğru yazılım seçimi yapılmalıdır. Yazılım seçimi problemleri çok kriterli karar verme problemi olarak sınıflandırılır. Bu çalışmada, çok kriterli karar verme tekniklerinden olan hiyerarşik bulanık aksiyomlarla tasarım metoduna risk faktörleri eklenerek yeni bir metodoloji sunulur. Belirlenen kriterler (maliyet, ürün özelliği, ERP yazılım firmasının hizmet kalitesi) ve alternatifler seçilecek yazılımda var olsa bile gerçek hayatta uygulamaya geçirildiğinde bazı riskler içerebilir. Bundan dolayı risk faktörleri dikkate alınmıştır. Risk faktörlerini değerlendirmek için HFAD (Hiyerarşik Bulanık Aksiyomlarla Tasarım) metodunun tercih edilmesinin nedeni hem bulanık hem de kesin sayıların bir arada kullanılabilmesidir. Sunulan metot diğer çok kriterli karar verme tekniklerinden olan HFAD (Hiyerarşik Bulanık Aksiyomlarla Tasarım), AHP (Analitik Hiyerarşi Süreci) ve FAHP (Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci) metotları ile karşılaştırılır.
ERP softwares which is one of the information systems coordinate all of the activities from stocks to costs and enables to carry out activities from one center. These kind of softwares requires huge investment for companies and to recover this expenses the right software has to be selected. Software selection is classified as multi-criteria decision. At this study, a new methodology is represented by added risk factors to fuzzy axiomatic design method which is one of the multi-criteria decision making techniques. Determinated criterias (cost, product feature, service quality of ERP software company) and alternatives even exist on selected software they may contain some risks when they practice in daily life. For these reasons, risk factors are taken into account. The reason of prefering HFAD (Hierarchical Fuzzy Axiomatic Design) method for assessment risk factors that it is possible to be used both fuzzy and crisp numbers. Presented method is compared with HFAD (Hierarchical Fuzzy Axiomatic Design), AHP (Analytic Hierarchy Process) and FAHP (Fuzzy Analytic Hierarchy Process) which are some of the multi-criteria decision making techniques.
URI: http://hdl.handle.net/11499/1758
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Selen Mersin.pdf1.55 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

40
checked on May 27, 2024

Download(s)

30
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.