Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1768
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHüseyin Bağ-
dc.contributor.authorBüyükdokumacı, Hatice-
dc.date.accessioned2017-04-24T11:55:01Z
dc.date.available2017-04-24T11:55:01Z
dc.date.issued2012-07-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11499/1768-
dc.description.abstractBu araştırmada, fen ve teknoloji öğretiminde probleme dayalı öğrenme yöntemininin öğrencilerin akademik başarıları, bilimsel süreç becerileri ve problem çözme tutumlarının üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, Denizli ili Acıpayam ilçesi Dedebağı Atatürk İlköğretim Okulu'nda 2011-2012 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören kırk iki 8. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada deney (n=21) ve kontrol (n=21) grubu olmak üzere iki sınıf alınmış ve öntest-sontest kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Sekiz hafta süren deneysel uygulamada dersler kontrol grubunda sorgulamaya dayalı öğrenme yöntemi ile, deney grubunda ise probleme dayalı öğrenme yöntemiyle işlenmiştir. Deneysel işlem öncesinde ve sonrasında, deney ve kontrol gruplarına akademik başarı testi, bilimsel süreç beceri testi ve problem çözme tutum ölçeği uygulanmıştır. Ayrıca deney grubun öğrencilerine PDÖ oturumlarında senaryoları içeren çalışma yaprakları doldurtulmuştur. Çalışma yaprakları deneysel işlem sonrasında bilimsel süreç becerileri dereceleme ölçeği ile değerlendirilmiştir. Araştırmada verilerin analizinde ?Mann-Whitney U testi?, ?Wilcoxon İşaret Sıralaması Testi? ve ?Spearman korelasyon katsayısı? kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlar şu şekilde özetlenebilir: 1. Deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin akademik başarı düzeyleri arasında, deney grubu lehine anlamlı bir farklılık belirlenmiştir.2. Deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin bilimsel süreç becerileri arasında, deney grubu lehine anlamlı bir farklılık belirlenmiştir.3.Uygulamaya katılan öğrencilerin problem çözme tutumları arasında anlamlı bir farklılık belirlenememiştir.4.Deney grubundaki öğrencilerin BSBDÖ puanları ile bilimsel süreç becerileri arasında anlamlı bir ilişki belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this research, in science and technology lesson, effects of problem based learning method on academic successes, scientific process skills and problem solving behaviors of students are examined. Study group of the research is formed by forty two 8th grade students receiving education in 2011-2012 academic year on Dedebağı Atatürk İlköğretim Okulu in Acıpayam county of Denizli province. In the research, two classes are taken as experiment group (n=21) and control group (n=21) and retest-posttest control grouped semi-experimental study is used. In the application which took a time period of eight weeks, in control group lessons are taught using activities of science and technology curriculum, in experiment group lessons are taught using problem based learning method. Before and after experimental procedure, academic success test, scientific process skills test and problem solving behavior scale is applied to experiment and control groups. Furthermore, worksheets containing scenarios in problem based learning sessions are filled by experiment group students. Worksheets were evaluated by scientific process skills rating scale after experimental procedure. For the analysis of research data ?Mann-Whitney U test?, ?Wilcoxon Signed Rank Test? and ?Spearman correlation coefficient? are used.Findings of the research can be summarized as follows: 1. Between the academic success levels of students of experiment and control group, meaningful difference in favor of experiment group was determined. 2. Between the scientific process skills of students of experiment and control group, meaningful difference in favor of experiment group was determined.3.Between the problem solving skills of students attended the application, a meaningful difference was not determined.4.A meaningful relation was determined between BSBDÖ points of students of experiment group and their scientific process skillsen_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherPamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFen ve Teknoloji Öğretimien_US
dc.subjectProbleme Dayalı Öğrenmeen_US
dc.subjectBilimsel Süreç Becerilerien_US
dc.subjectAkademik Başarıen_US
dc.subjectProblem Çözme Tutumen_US
dc.subjectScience And Technology Educationen_US
dc.subjectProblem Based Learningen_US
dc.subjectScientific Process Skillsen_US
dc.subjectAcademic Successen_US
dc.subjectProblem Solving Behaviorsen_US
dc.titleİlköğretim 8. sınıf fen ve teknoloji dersinde probleme dayalı öğrenmenin (PDÖ) öğrenme ürünlerine etkisien_US
dc.title.alternativeEffects of problem based learning on learning products in science and technology lesson for elementary 8th gradeen_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid357092en_US
dc.ownerPamukkale University-
item.languageiso639-1tr-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster Thesis-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hatice Büyükdokumacı.pdf5.01 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

86
checked on May 27, 2024

Download(s)

192
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.