Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1871
Title: Beceri rehberi ve simülasyonun kan basıncı bilgi puanı ve Korotkoff seslerini duymaya etkisi
Other Titles: The effects of skills training and simulation on the blood pressure knowledge scores and hearing Korotkoff sounds
Authors: Nevin Kuzu Kurban
Takmak, Şenay
Keywords: Hemşirelik Eğitimi
Kan Basıncı Bilgi Puanı
Korotkoff Sesi
Simülasyon
Beceri Eğitimi
Nursing Education
Blood Pressure Knowledge Score
Korotkoff Sounds
Simulation
Skill Education
Issue Date: Feb-2015
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Araştırma beceri eğitimi ve simülasyonun kan basıncı bilgi puanı ve Korotkoff seslerini duymaya etkisini belirlemek amacıyla yarı deneysel uygulanmıştır. Araştırmanın örneklemini Pamukkale Üniversitesi Denizli Sağlık Yüksek Okulundan (deney grubu=37; kontrol grubu=35) hemşirelik birinci sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Araştırmada verileri sosoyodemografik veri toplama formu, kan basıncı bilgi testi ve kan basıncı ölçüm sonuçları formuyla toplanmıştır. Kan basıncı bilgi testinin güvenirliği değerlendirilmiştir (KR-20=0.56; KR-21=0.47). Araştırmanın uygulamasında ders anlatımı, ön test uygulaması, beceri rehberiyle laboratuvar uygulaması, deney grubu ek 2 saatlik simülasyon eğitimi, simülasyonda ve sağlıklı gönüllü bireyde kan basıncı ölçüm değerlendirmeleri ve son test uygulamasından oluşmaktadır. Araştırmanın verilerinin analizinde SPSS 18.0 paket programı kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde, ortalama, ki- kare analizi, İki eş arasındaki farkın önemlilik testi, Mann-Whitney U testi, Wilcoxon eşleştirilmiş iki örnek testi, McNemar Testi, Kruskal Wallis Varyans Analizi, iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi kullanılmıştır. Deney grubunun son test bilgi ortalaması 9.45±2.51; kontrol grubu öğrencilerinin 10.31±2.75 olarak belirlenmiştir. Beceri eğitimi ve düşük gerçeklikli simülatör kullanılarak yapılan uygulama eğitiminin öğrencilerin ortalama bilgi testi puanlarında anlamlı bir farklılık oluşturmadığı görülmüştür. Deney grubu öğrencilerinin yarıdan fazlası 1. ve 2. ölçümlerde simülasyonda ayarlanan sesi duyarlarken, kontrol grubu öğrencilerinin ise ağırlıklı olarak 4. ölçümde duymuşlardır. Öğrencilerin büyük bir bölümünün sağlıklı gönüllü bireyde kan basıncı ölçümlerinde 2. ölçümde değerlendiriciyle aynı sesi duydukları görülmektedir. Simülasyon kolu ve sağlıklı gönüllü birey değerlendirmelerinde deney ve kontrol grubu arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Bu örneklem grubunda düşük gerçeklikli simülatörlerin Korotkoff sesini duymada çok etkili olmadığı, bu nedenle yüksek gerçeklikli simülatör veya sağlıklı gönüllü bireyle yapılan beceri eğitimlerinin etkili olabileceği düşünülmektedir. Daha fazla değerlendiriciyle deneysel çalışmaların yapılması önerilmektedir.
This semi-experimental study was conducted to determine effect of skill guide and simulation on blood pressure knowledge score and hearing Korotkoff sounds. The sample of study is comprised from first grade nursing students of Pamukkale University Denizli Health School (experimental group = 37; control group = 35). Data were collected by sociodemographic data collection form, blood pressure knowledge test and blood pressure measurement result form. Reliability of blood pressure knowledge test was evaluated (KR-20=0.56, KR-21=0.47). Study process is composed of lectures, pre-test applications, laboratory applications with skill guide, extra 2 hours of simulation training to experimental group, blood pressure measurements assessments in healthy volunteers and simulation, post-test applications. SPSS 18.00 program was used in data analysis. Numbers, percentages, mean, chi-square analysis, Independent samples t test, Mann-Whitney U test, Wilcoxon signed rank test, McNemar Test, Kruskal Wallis Variance Analysis, paired samples t test were used in data assessment. The experimental group post knowledge test mean was 9.45±2.51, the control group was 10.31±2.75. There is no statistically significant differences between skill training by using low fidelity stimulator and students' scores of knowledge test. Although, More than half of the students in the experimental group was heared arranged simulation sound at 1st and 2nd measurement, control goup students was heared mainly 4th mauserement. The majority of students at blood pressure measurement in healthy volunteers were heared the same sound with evaluater in the 2nd measurement. There is no statistically significant difference between experiment and control group at assessment of simulation and healthy volunteers. The result of study was showed that low-fidelity simulators at hearing Korotkoff sounds is not very effective, because of this we think that skill education with high-fidelity simulator and healthly volunteers will be more effective. The experimental studies with more evaluator is recommended.
Description: Bu çalışma, PAÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiştir (Proje No: 2014 SBE 015).
URI: https://hdl.handle.net/11499/1871
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Şenay Takmak.pdf1.65 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

114
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

38
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.