Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1872
Title: Denizli Devlet Hastanesinde çalışmakta olan hekim dışı sağlık personelinde tükenmişlik sendromu ve ilişkili değişkenler
Other Titles: Burnout syndrome and associated variables at the health staff except the physcians of Denizli State Hospital
Authors: Özgür Sevinç
Armutcuk, Ali Kemal
Keywords: Tükenmişlik
Sağlık Personeli
Maslach Tükenmişlik Ölçeği
Burnout
Health Staff
Maslach Burnout Inventory
Issue Date: Jan-2010
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Amaç: Tükenmişlik sendromu, işlerinden dolayı insanlarla etkileşim içinde olan meslek mensuplarında görülen; duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı hissi azalması şeklinde 3 boyutu olan bir sendromdur. Sağlık personeli tükenmişlikle karşılaşan en önemli meslek gruplarından birisidir. Araştırmanın amacı, Denizli Devlet Hastanesinde çalışan hekim dışı sağlık personelinin tükenmişlik düzeylerini saptamak ve ilişkili faktörleri belirlemektir. Yöntem: Kesitsel tipteki bu araştırmada, 2009 yılı Kasım ayı içinde Denizli Devlet Hastanesinde çalışan 594 sağlık personeline ulaşılması planlanmış, 401 kişiye (%67,5) ulaşılabilmiştir. Veriler, personelin sosyo-demografik özellikleri, kişisel özellikler ve alışkanlıklar, aile ve hane özellikleri ile iş yaşamına ilişkin sorulardan oluşan 46 soruluk bir anket formu ve Maslach Tükenmişlik Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Veri analizinde Student t testi, One-way ANOVA testi, Mann-Whitney U testi, Kruskall-Wallis testi, Parsiyel Korelasyon ve Lineer Regresyon analizleri kullanılmıştır. Bulgular: Çalışma grubunun duygusal tükenme puan ortalaması 15,00±6,09, duyarsızlaşma puan ortalaması 4,15±3,03, kişisel başarı hissi puan ortalaması 22,12±4,33 olarak bulunmuştur. Duygusal Tükenme için ortanca puan 15, duyarsızlaşma için 4, kişisel başarı hissi için 22 bulunmuştur. Denizli Devlet Hastanesinde çalışan hekim dışı sağlık personelinin tükenmişlik düzeyleri alt boyutları ile yaş, eğitim, çocuk sayısı, eşin çalışma durumu, alkol kullanma durumu, meslek, toplam meslek süresi, sürekli mesleki gelişim etkinliklerine katılım ve iş stresi arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmuştur. Bu değişkenlerden oluşturulan bir modelin regresyon analizinde özellikle yaş, öğrenim durumu, çocuk sayısı, sürekli mesleki gelişim etkinliklerine katılım ve iş stresinin ilişkili faktörler olduğu belirlenmiştir. Sonuç: Çalışmaya katılan hekim dışı sağlık personelinin tükenmişlik düzeyleri, daha önce benzer konuda yapılmış çalışma sonuçlarına göre daha düşüktür. Bununla birlikte tükenmeye yol açtığını gördüğümüz önlenebilir nitelikteki faktörlere ilişkin düzenlemelere gereksinim bulunmaktadır.
Objective: Burnout syndrome is a three dimensional syndrome with emotional exahustion, depersonalization and reduced personal acomplishment, is seen in the occupations personal who worked interactive with people due to their job. Health staff is one of the most important occupational groups who are faced with burnout. The objective of this study is to determine burnout levels of health staff personal except the physcians, working Denizli State Hospital and factors relationship with burnout. Method: This study was carried out on 594 health staff personal in Denizli State Hospital during November, 2009. The sample study was collected 401 (%67,5) health staff personal who participate in this cross sectional research. The data was complied with using a 46 question form directed at the socio-demographic, personal features and habits, family and house features, work life of the personal, and Maslach Burnout Inventory. Student t test, One way-ANOVA test, Mann-Whitney U test, Kruskall-Wallis test and Partial Correlation, Linear Regression test were used in this research. Findings: The mean value of Maslach Burnout Inventory subscores including emotional exahustion, depersonalization and low personal accomplishment were assessed as 15,00±6,09; 4,15±3,03; 22,12±4,33. Median were found 15 for emotional exahustion, 4 for depersonalization, 22 low personal accomplishment. There were significant between the level of burnout of the health staff personal in Denizli State Hospital, and age, education, work-related strain, drinking alcohol, occupation, the number of years spent in job, having children situation, working situation, occupational education. In the regression analyzing model was composed those variables, especially age, education, having children situation, attanding to the permanent professional development activities, work-related strain were used related to burnout subscale. Result: The burnout levels of the health staff personel except the physcians are less than other same research results. However the arragments are necessary about the preventable factors cause to burnout we notice.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1872
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ali Kemal Armutcuk.doc1.54 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

10
checked on May 29, 2023

Download(s)

4
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.