Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1874
Title: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğretmenlik programı öğrencilerinin durumluk ve sürekli kaygı düzeyleri ile akademik başarıları arasında ki ilişki
Other Titles: Examination the relationship betwen trait and state and anxiety and academic achievement in Physical Education Teacher Education Student in Celal Bayar Universty
Authors: Öztürk, Arda
Advisors: Bülent Ağbuğa
Keywords: Durumluk Kaygı
Sürekli Kaygı
Akademik Başarı
Trait Anxiety
State Anxiety
Academic Achievement
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmanın amacı; Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında okuyan öğrencilerin durumluk ve sürekli kaygı düzeyleri ile akademik başarıları arasında herhangi bir ilişki bulunup bulunmadığını saptamak durumluk ve sürekli kaygıları arasında olabilecek farkın nelerden oluştuğu konusunda saptamalarda bulunmak ve bu konuda önerilerde bulunmaktır. Bu araştırmaya, yaşları 19 - 23 arasında değişen 84 gönüllü erkek ve 56 bayan öğrenci katılmıştır. Araştırmada 1964 yılında Spielberger ve arkadaşları tarafından geliştirilmiş olan Durumluk - Sürekli Kaygı Envanteri kullanılmıştır. Bu Envanterin güvenirliliği ve geçerliliği saptanmış olup İngilizce ve Türkçe formlarının iç tutarlılığı ve test-tekrar test güvenirliliği yüksek bulunmuştur. Ayrıca demografik bilgileri elde etmek içinde bir anket uygulanmıştır. Dönem sonu akademik başarılarını değerlendirmek için ise final notları değer olarak alınmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri kullanılmıştır. 1964 yılında Spielberger ve arkadaşları tarafından geliştirilmiş olan ölçek bireylerde ki durumluk-sürekli kaygı düzeylerinin ölçülmesi amaçlanmıştır. Türkçe’ ye uyarlanması ise Öner (1977) tarafından uyarlanmıştır. Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri, 14 yaşından yukarı olan gençler ve yetişkinlerde kaygıyı ölçmek için geliştirilmiştir. Ülkemizde, lise ve üniversite öğrencileri üzerinde uyarlaması yapılan bu Envanterin güvenirliliği ve geçerliliği saptanmıştır. İngilizce ve Türkçe formlarının iç tutarlılığı ve test-tekrar test güvenirliliği yüksektir. Verilerin analizinde tek yönlü varyans analizi, bağımsız örneklemlerde t testi, korelasyon analizi, Tukey B anlamlılık testi gibi tekniklerden yararlanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. Öğrencilerin öğrenim görmüş oldukları sınıfın derecesine göre; Durumluk Kaygı düzeyi üzerinde etkili değildir (p>0.05). Öğrencilerin öğrenim görmüş oldukları sınıfın derecesine göre; Sürekli Kaygı düzeyini etkilemektedir (p<0.05). Öğrencilerin cinsiyet değişkeni (kız-erkek) durumuna göre; Durumluk Kaygı düzeyini etkilemektedir (p<0.05). Öğrencilerin cinsiyet değişkeni (kız-erkek) durumuna göre; Sürekli Kaygı düzeyi üzerinde etkili değildir (p>0.05). Öğrencilerin akademik başarı puanları ile Durumluk ve Sürekli Kaygı düzeyi puanları arasında pozitif ya da negatif bir ilişki yoktur.
The purposes of this study are to examine the relationship between trait and state anxiety and academic achievement, find the differences between trait and state anxiety if it occurs, and offer some suggestions about this issue among physical education teacher education students in Celal Bayar University. The participants consist of 140 volunteer students (84 male and 56 female) between 19 and 23 years old. Trait-state anxiety scale was developed by Spielberger (1964) and adapted to Turkish by Öner (1977). Additionally, a questionnaire was also used to collect demographic informations. The data were anayzed by performing one way anova, independent samples t test, tukey b, bivariate correlation coefficient. In conclusion, No significant difference was found between students’ state anxiety and grade levels (p>0.05). A significant difference was found between students’ trate anxiety and grade levels (p<0.05). A significant difference was found between students’ state anxiety level and gender (p<0.05). No significant difference was found between trait anxiety level and gender (p>0.05). There was no significant relationship between the trait and state anxiety (p>0.05).
URI: https://hdl.handle.net/11499/1874
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Arda Öztürk.doc957 kBMicrosoft WordView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

366
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

160
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.