Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1879
Title: Doğum öncesi dönemde böbrek gelişiminde E-cadherin ekspresyonunun immunohistokimyasal olarak gösterilmesi
Other Titles: In intrauterin period showing expression of E-cadherin in kidney development by immunohistochmistry
Authors: Yay, Arzu Armağan
Advisors: Recep Kutlubay
Keywords: E-Cadherin Ekspresyonu
E-cadherin expression
Doğum Öncesi Dönem
Prenatal Period
Böbrek Gelişimi
Kidney Development
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Cadherinler embriyo gelişimi süresince organ ve doku gelişiminin düzenlenmesinde anahtar rol oynayan Ca2+ bağlı transmembran hücre adezyon molekülleri üyesidir. Yetişkin bireylerde cadherinler, normal doku yapısının kurulmasında ve hücre-hücre bağlantılarının oluşmasından sorumludur. E-cadherin embriyonik gelişim için gereklidir ve epitel hücrelerinde eksprese olur. E-cadherinler metanefrik böbreğin gelişimi sırasında, üreterik tomurcuğun metanefrik mezodermle ilişkisinin sürdürülmesinde ve mezenşimal hücrelerin epitel hücrelerine dönüşmesinde etkili plan adezyon molekülleridir. Biz çalışmamızda, doğum öncesi dönemde böbrek gelişiminde E-cadherin ekspresyonunu immunohistokimyasal olarak göstermeyi amaçladık. Çalışmamızda Pamukkale Üniverstesi Deneysel Araştırma Birimi’nde üretilmiş olan 12 adet dişi ve 4 adet erkek wistar tipi ergin sıçandan elde edilen 45 adet fötus kullanıldı. Gebe deneklerin 11,13,15,17 ve 19. günlerinde fötusları çıkarıldı. Alınan fötuslar formalinle tespit edildikten sonra rutin ışık mikroskobi takip yöntemi uyguladıktan sonra parafine gömüldü. Parafin bloklardan seri halde alınan 5 µ’ luk kesitler ve örneklerde E- cadherin ekspresyonunu belirlemek için immunohistokimyasal yöntem uygulandı. Bu çalışmada cadherin-E 11 ve 13 günlük böbrek dokularında negatif ekspresyon gösterdi. 15, 17 ve 19 günlük böbreklerde cadherin-E ekspresyonu pozitifti. Tübül yapıları glomerul yapılarına karşılık daha yoğun boyalı idi. Doğuma yaklaşan böbreklerde glomerüldeki E-cadherin ekspresyonu gittikçe azalmaktaydı. Biz çalışmamızda cadherin-E ekspresyonunu böbreğin hem gelişim dönemlerinde hem de değişik bölgelerinde farklılık gösterdiğini belirledik. Bu farklılık konjenital böbrek hastalıklarının nedenlerinin araştırılmasında ve tanısında, ayrıca erişkin dönemde nefrotoksisite ve böbrek patolojilerinin değerlendirilmesinde önemli katkılar sağlayabilir.
Cadherins are protein family of Ca2+ dependent transmembrane cell adhesion molecules that play a key role in the regulation of organ and tissue development during embriyogenesis . In adult organisims, cadherins are responsiple for formation of stable cell-cell junctions and maintenance of normal tissue structure. E-cadherin is essential for embryonal development and expressed in epithelial cells. E-cadherins are adhesion molecules which are effective for maintaining the relation between uretheritic diverticule and metanephric mesoderm and effective for the taransition of mesenchimal cells into epithelial cells during the development of metanephric kidney. We aimed to show E-cadherin expression immunohistochemically. In our study, 45 fetuses were obtained from 12 female and 4 male adult wistar rats bred in Pamukkale Universty Experimental Research Unit. Fetused were removed from 11,13,15,17 and 19. day pregnant rats and were fixed in % 10 formaldahyde. The tissues were processed for routine light microscopic examination and were embedded in paraffin. Serial 5 µ thick sections were taken to glass slides, immunohistochemistary was applied and pictured. In this study, cadherin showed negative expression in E11 and 13 days kidney tissues. In 15, 17 and 19. days kidneys, cadherin expression was positive. Tubule structures were more darkly stained than glomerular structures. In near term kidneys, E-cadherin expression was decreasing. In our study, we determined that cadherin-E expression showed differences in both different developmental stages and different areas of kidney. These differences may be important in terms of the investigation of etiologies and diagnosis of conjenital kidney diseases and in the evaluation of nephrotoxicity and kidney pathologies.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1879
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Arzu Armağan Yay.doc4.19 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

70
checked on May 6, 2024

Download(s)

158
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.