Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1884
Title: İlköğretim 4. sınıf öğrencilerinde beden eğitimi ve sporun bedensel/kinestetik zeka alanı üzerine etkisi: Denizli ili örneği
Other Titles: The effect of physical education and sport on elementary school students bodily/kinesthetic intelligence: the sample of Denizli
Authors: Erturan, Ayşe Gökçe
Advisors: Osman Göde
Keywords: Bedensel/Kinestetik Zeka
Beden Eğitimi ve Spor
Öğrenci Cinsiyeti
Bodily/Kinesthetic Intelligence
Physical Education and Sport
Student Gender
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmanın amacı, öğrenci, öğretmen ve velilerin algılarına göre, ilköğretim dördüncü sınıf düzeyinde Beden Eğitimi Derslerinin, öğrencilerin Bedensel/Kinestetik Zeka gelişimleri üzerinde bir etkisi olup olmadığını, cinsiyet ve spor yapma durumlarına göre incelemektir. Araştırmanın örneklemini, Denizli İli Merkez İlçe’de öğrenim görmekte olan ilköğretim dördüncü sınıf öğrencileri arasından rasgele tabakalama yöntemi ile seçilen 309 öğrenci (160 kız - 189 erkek), 309 öğrenci velisi ve 13 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışma 5 devlet okulu ve 2 özel okulda yürütülmüştür. Öğrencilerin Bedensel/Kinestetik Zeka alanlarının ölçülmesinde Shearer (1987)’ın geliştirdiği, Kaya (2005)’nın Türkçe’ye adaptasyonunu gerçekleştirdiği “The Multiple Intelligences Development Assessment Scales” (MIDAS) kullanılmıştır. Verilerin analizinde ortalama, standart sapma, t testi ve varyans analizi gibi tekniklerden yararlanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. Öğrencilerin, öğretmenlerin, ve velilerin algılarına göre, Beden Eğitimi Dersinin Bedensel/Kinestetik Zeka alanı üzerine etkisi vardır (p<0.05). Öğrenci, öğretmen ve velilerin algılarına göre, Beden Eğitimi Dersinin öğrencilerin Bedensel/ Kinestetik Zeka gelişimleri üzerine etkisi öğrencilerin spor yapma durumlarına göre farklılık göstermemektedir (p>0.05). Öğretmen algılarına göre, Beden Eğitimi Dersinin öğrencilerin Bedensel/Kinestetik Zeka gelişimleri üzerine etkisi öğrencilerin cinsiyet durumlarına göre farklılık göstermektedir (p<0.05). Ön testlerde öğrenci algıları öğretmen ve velilerden farklılık göstermektedir (p<0.05). Son testlerde öğrenci, öğretmen ve veli algıları birbirinden farklıdır (p<0.05).
The purpose of this study is to examine the effect of Physical Education Lessons on Bodily/Kinesthetic Intelligence according to student, teacher and parents’ perception considering gender and sport participation. The sample of the study consists of 309 students (147 girls - 162 boys), 309 parents and 13 teachers who are selected according to random sample method. The study was applied in 5 public elementary schools and 2 independent elementary schools. To assess students’ Bodily/Kinesthetic Intelligence “The Multiple Intelligences Development Assessment Scales” (MIDAS), that was developed by Shearer (1987) and adapted by Kaya (2005) to Turkish, was administered by the researcher. The data has been analyzed by using the techniques such as average, standard deviation, the t test and the one way variance analysis. According to students’, teachers’ and parents’ perception, Physical Education Lessons has effect on Bodily/Kinesthetic Intelligence (p<0.05). According to students’, teachers’ and parents’ perception, the effect of Physical Education Lessons on Bodily/Kinesthetic Intelligence improvement does not make a difference considering sport participation (p>0.05). According to teachers’ perception, the effect of Physical Education Lessons on Bodily/Kinesthetic Intelligence improvement makes a difference considering gender (p<0.05). Students’ perceptions and parents’ perceptions show difference on pre-tests (p<0.05). Students’, teachers’ and parents’ perceptions show difference on post-tests (p<0.05).
URI: https://hdl.handle.net/11499/1884
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ayşe Gökçe Erturan.doc4.07 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

56
checked on May 27, 2024

Download(s)

220
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.