Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1886
Title: Mekik koşu testinin hemoreolojik parametreler üzerine etkisi
Other Titles: Influence of shuttle run tests on hemorheological parameters
Authors: Uğur Dündar
Yapıcı, Ayşegül
Keywords: Mekik Koşu Testi
Eritrosit Deformabilitesi
Eritrosit Agregasyonu
Hemogram
Aerobik Güç
Shuttle Run Test
Deformability of Erythrocyt
Aggregation of Erythrocyt
Complete Blood Control
Aerobic Power
Issue Date: Aug-2006
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Egzersize bağlı hemoreolojik değişiklikler çok karşılaşılan bir bulgudur. Buna karşılık bu değişikliklerin mekanizması hakkında ileri sürülen görüşler yetersizdir. Bu çalışmada, akut bir egzersiz olan mekik koşu testinin öncesinde ve egzersiz sonrasında yapılan ölçümlerle, deneklerde hemoreolojik parametreler üzerindeki değişikliklerin mekanizmaları araştırılmıştır. Araştırmaya Denizli Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu’nda okuyan, profesyonel futbol oynayan, sigara içmeyen, 9 erkek sporcu gönüllü olarak katılmıştır. Deneklere egzersiz protokolü olarak “mekik koşu testi” uygulanmıştır. Egzersiz öncesi, egzersiz sonrası ve egzersiz bitiminden 24 saat sonra alınan kan örneklerinde eritrosit deformabilitesi, eritrosit agregasyonu ve tam kan sayımı ölçümleri yapılmıştır. Deneklerin koştukları mekik sayısına göre aerobik güç değeri, VO2 max tahmin tablosundan belirlenmiştir. Deneklerin 0.53, 0.95, 1.69, 3.00, 5.33 Pa kayma kuvvetlerinde ölçülen eritrosit deformabilitesi, kontrol değeri olarak kabul edilen egzersiz öncesi ölçüm sonuçları ile karşılaştırıldığında uygulanan akut egzersizden sonra arttığı bulunmuştur (p<0.05). Egzersiz sonrası artan agregasyon indeksine karşılık eritrositlerin kümelenmesi için geçen sürede düşüş gözlenmiştir (p<0.05). Tam kan sayımı ölçümlerinde ise hematokrit değeri, kan hemoglobin konsantrasyonu ve eritrosit sayısında, egzersizin sonunda önemli bir artış görülmüştür (p<0.05). Egzersizden 24 saat sonra bu değerler, dinlenik değerlerine göre düşük çıkmıştır (p<0.05). Deneklerin lökosit değerlerinde (WBC, NE, NE %, LY, LY %, MO, EO, EO %, BA) ise egzersiz sonunda çıkan değerler, kontrol grubu olarak alınan egzersiz öncesi değerlerinden yüksek çıkmıştır (p<0.05). Trombosit değerlerinde ise egzersiz öncesi ve egzersiz sonrası ile egzersiz sonrası ve egzersizden 24 saat sonra arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0.05). Deneklerin toplam kan hacmi ve hemoglobin seviyelerindeki bu artış oksijen taşıma sisteminde önemli rol oynar, çünkü her ikisi de VO2 max (Aerobik güç) ile yakından ilişkilidir. Sonuç olarak yapılan egzersizin şiddeti arttıkça, egzersizle meydana gelen hemoreolojik değişikliklerin büyüklüğü de artmaktadır.
Hemorheological varieties connected to exercise are mostly run into finding. However, opinions put forward related to mechanism of these varieties are not enough. On this study, measurements made before shuttle run test which is acute exercise and after exercise, mechanism of varieties on hemorheological parameters are searched on the volunteers. Playing professional soccer and non smoking nine volunteers, studying at Sport Science and Technology of Denizli Pamukkale University, were participated in this research. “Shuttle run test” were carried out to these volunteers. They made analysis of erythrocyte deformability, erythrocyte aggregation and whole blood enumerating measurements on blood examples taken before exercise, after exercise and after 24 hours while exercise is end. According to number of shuttle run carried out by volunteers, the value of aerobic power was defined from maximum VO2 estimate table. When the erythrocyte deformability of volunteers that 0.53, 0.95, 1.69, 3.00, 5.33 Pa measured on shear stress and the results of measurements that accepted control value before exercise were compared, it was found that results of measurements were increased after applied acute exercise (p<0.05). After exercise, against aggregation index, the time past for erythrocyte banking up, scaled down (p<0.05). After exercise, at whole blood enumerating measurements, value of hematocrit, blood hemoglobin concentration and number of erythrocyte increased importantly (p<0.05). After 24 hours from exercise, these values were low according to values taken before exercise (p<0.05). Leukocyte values (WBC, NE, NE %, LY, LY %, MO, EO, EO %, BA) of volunteers after exercise were higher than values taken before exercise as a control group (p<0.05). Between thrombon values before exercise and after exercise; and after exercise and 24 hours after exercise statistically significant differences were found (p<0.05). Total volumes of blood of volunteers and increasing level on hemoglobin act very essential role on system of carrying oxygen. Because, both of them are connected with VO2 max (aerobic power) closely. As a result, if intensity of exercise carried out is increasing, the superiority of hemorheological alterations happened with exercise is increasing.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1886
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ayşegül Yapıcı.doc726 kBMicrosoft WordView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

8
checked on May 29, 2023

Download(s)

4
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.