Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1892
Title: Az gören çocuklarda dikkat eğitiminin etkileri
Other Titles: The effects of attention training in low vision children
Authors: Ali Kitiş
Başakcı Çalık, Bilge
Keywords: Az Gören Çocuk
Görsel Algı
Motor Performans
Biliş
Yaşam Kalitesi
Günlük Yaşam Aktiviteleri
Dikkat Eğitimi
Low Vision Children
Visual Perception
Motor Performance
Cognition
Quality of Life
Activities of Daily Living and Attention Training
Issue Date: 2010
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışma az gören çocuklarda 6 haftalık dikkat eğitiminin görsel algı, motor yetenekler, biliş, yaşam kalitesi ve günlük yaşam aktiviteleri üzerine etkinliğini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmaya, 7-15 yaş aralığında 30 az gören ve 15 sağlıklı ilköğretim çağı öğrencisi (1.grup) alınmıştır. Az gören olgular kendi içinde dikkat eğitimi alan 15 az gören (2.grup) ve dikkat eğitimi almayan 15 az gören (3.grup) çocuk olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Çalışmaya katılan tüm olgulara görsel algılarını değerlendirmek için Ayres Güney Kaliforniya Duyu Algı Motor Bütünlüğü görsel algılama alt testleri, motor peformans için Bruininks-Oseretsky Motor Yeterlilik Değerlendirme Bataryası'nın Kısa Formu, bilişsel fonksiyonlar için Modifiye Mini Mental Değerlendirme Skalası ve günlük yaşamdaki bağımsızlık düzeyi için Northwick Park Günlük Yaşam Aktiviteleri Indeks'i ve az gören çocukların yaşam kalitelerini değerlendirmek için Az Gören Yaşam Kalite Anketi uygulanmıştır. İkinci gruptaki 15 az gören çocuğa 6 hafta süresince haftada 3 gün ve 30 dk ?Dikkat Eğitimi? verilmiştir. Dikkat eğitimi alan az gören çocuklarda eğitim sonrasında; görsel şekil algılama alt testlerinden görsel şekil algılama ve uzayda pozisyon, motor performans testlerinden ince motor integrayon, manuel beceriklilik, koşma hızı ve çeviklik ile toplam skorda, bilişsel değerlendirme sonrasında oryantasyon ve toplam skorda ve günlük yaşam aktivitelerindeki bağımsızlığında istatistiksel olarak anlamlı (p<0.05) sonuçlar elde edilmiştir. İki az gören grup karşılaştırıldığında görsel algı ve bilişin alt test puanlarında istatistiksel farkın olmayışı eğitim açısından düzenlemelerin gerekli olduğunu düşündürmüştür. Dikkat eğitimi az gören çocuklarda görsel algılama, motor, bilişsel ve günlük yaşamdaki fonksiyonları ile yaşam kalitesini pozitif yönde geliştirmiştir.
The aim of the study was to find out the effects of evaluation attention training for visual perception, motor proficiency, cognition, quality of life and activities of daily living in low vision children. 30 low vision and 15 healty primary school students between age of 7-15 years (group 1) were icluded into this study which was carried out in order to define the effects of attention trainig in low vision children. Low vision group subjects were divided in to two groups as 15 low vision children with attention training (group 2) and low vision children without attention training (group 3). Ayres South California Sensory Perception Motor Integrity- visual perception subtest for visual perception, short form of Bruininks-Oseretsky Motor Proficiency Assessment Inventory for motor performance, Modified Mini Mental Assessment for cognitive functions and Northwick Park Activities Daily Living for independency level in daily living activities were performed to all subjects and also low vision Quality of Life Scale in order to assess the quality life of children with low vision performed. Attention trainig with ?Pay Attention? was also applied to 15 low vision children for 6 weeks, 3 times a week and 30 minutes. After the training there were statistically meaningful results in the scores of visual figure perception and position of space, fine motor integration, manuel dexterity, running speed and agility tests and total scores of motor performance, orientation and total scores of cognitive assessment and also in the scores of independency level of daily living activities in low vision children after attention training (p<0.05). When two low vision groups were compared, arrangement for education were thought to be necessary as the necessary as there wasn?t statistically significants differents in the visual perception and cognition subtests scores. Attention training had positive effects on visual perception, motor function, cognitive function, daily living activities and quality of life in low vision children,
URI: https://hdl.handle.net/11499/1892
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bilge Başakcı Çalık DR.pdf2.01 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

94
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

140
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.