Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1893
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNihal Büker-
dc.contributor.authorÖzüberk, Burcu-
dc.date.accessioned2017-06-14T13:59:37Z
dc.date.available2017-06-14T13:59:37Z
dc.date.issued2014-06-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11499/1893-
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı kronik bel bacak ağrılı katılımcılarda klasik fizik tedavi uygulamasının etkinliği ile siyatik sinir ve piriformis kasına yönelik yapılan kinezyolojik bantlama uygulamasının etkinliğini karşılaştırmaktır. Yaşları 20-82 arasında değişen toplam 48 katılımcı (36 kadın, 12 erkek) randomize olarak iki gruba (Kinezyolojik bantlama grubu ve Kontrol grubu) ayrılmıştır. Her iki tedavi grubuna kombine fizik tedavi programı kapsamında 10 seans hot pack(20 dk), TENS(20 dk), terapotik ultrason (4 dk) uygulaması yapılmıştır. Her iki gruptaki katılımcılar 2 hafta içinde 10 seans tedaviye alınmışlardır. Kinezyolojik bantlama grubuna ilave olarak haftada 2 gün toplamda 4 seans olmak üzere priformis kasına ve siyatik sinire kinezyolojik bant yapılmıştır. Ağrı (Visüel Analog Skalası), fiziksel yeterliliği (Oswestry Disability Index), yaşam kalitesi (Nottingham Health Profile), anksiyete durumu (Beck Anksiyete Ölçeği) değerlendirmeleri tedavi öncesinde ve sonrasında tekrar edilmiştir. Tedavi sonrasında grup içi karşılaştırmalar yapıldı. Bu sonuçlara göre, fizik tedavi uygulaması yapılan grupta sadece yaşam kalitesinde, kinezyolojik bant uygulaması yapılan grupta ise yaşam kalitesinde, yaşam kalitesinin alt grubundaki ağrıda, uyku ağrısı ve özürlülük düzeyinde istatistiksel açıdan anlamlılık görülmüştür (p<0.05). Tedavi sonrasında grupların birbirleriyle karşılaştırılması yapıldı. Bu sonuçlara göre, ağrı, fiziksel yeterlilik, anksiyete düzeyi ve yaşam kalitesi bakımından istatistiksel olarak anlamlılık yoktur. (p?0,05). Bu çalışmanın sonucuna göre kinezyolojik bant uygulaması kronik bel bacak ağrılı katılımcılarda ağrı, yaşam kalitesi, anksiyete düzeyleri ve fiziksel yeterlilik düzeylerinin herhangi birinde değişiklik göstermemiştir. Ayrıca kinezyolojik bantlar katılımcılarda alerjik reaksiyona sebep olmamıştır.en_US
dc.description.abstractThe aims of this study are to compare effects of conventional physical therapy and kinesiology taping methods on the patients with chronic low back and leg pain and to control in terms of pain intensity and quality of life. A total of 48 participants (36 females, 12 males) aged between 20 to 82 years were randomly divided into two groups; kinesiologic taping group and control group. The participants in both groups received a conventional physical therapy program, including hot pack (20 min.), TENS (20 min.), therapotic ultrasound (4 min.) for 10 session. The participants were treated 10 times for two weeks. Kinesiologic taping group received four sessions (2 times a week) a conventional physical therapy plus kinesiology tape on the piriformis muscle and sciatic nerve. Pain intensity (Visual Analog Scale), disability (Oswestry Disability Index), quality of life (Nottingham Health Profile), anxiety symptoms (Beck anxiety Inventory) were measured at baseline and after the treatment program. Intra-group comparisons were performed after treatment. According to the results, in the physical therapy applying group was found to be statistically significant only in quality of life, in the kinesiologic tape applying group was found to be statistically significant in quality of life, pain in the quality of life subset, sleep pain and level of disability (p <0.05). Groups comparison was performed after treatment. According to the results, there is no statistical significance (p ? 0.05) in pain, physical competence, anxiety level and quality of life. According to the results of this study, kinesiology taping method has not changed pain, quality of life, anxiety and disability level for participants with chronic low back and leg pain. Also kinesiologic bands did not cause to allergic reactions in those who participated.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherPamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBel Ağrısıen_US
dc.subjectKinezyolojik Bantlamaen_US
dc.subjectFizik Tedavien_US
dc.subjectYaşam Kalitesien_US
dc.subjectLow Back Painen_US
dc.subjectKinesiologic Tapingen_US
dc.subjectPhysiotherapyen_US
dc.subjectQuality of Lifeen_US
dc.titleKronik bel bacak ağrılı hastalarda siyatik sinir ve piriformis kası kinezyolojik bantlamanın etkinliğien_US
dc.title.alternativeComparison effects of conventional physical therapy methods and kinesiology taping on quality of life and pain in patients with choronic low back and leg painen_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.authorid37351-
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid390249en_US
dc.ownerPamukkale University-
item.languageiso639-1tr-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster Thesis-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Burcu Özüberk.pdf3.16 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

666
checked on May 27, 2024

Download(s)

4,370
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.