Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1899
Title: Nesfatinin normal ve stres oluşturulmuş sıçanlarda kan basıncının düzenlenmesine etkisi
Other Titles: The effect of nesfatin on blood pressure regulation in normal and stress created rats
Authors: Ayada, Ceylan
Advisors: Günfer Turgut
Keywords: Nesfatin
Stres
Kan Basıncı
Nesfatin
Stress
Blood Pressure
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Nesfatin merkezi ve periferik sinir sisteminde, periferik dokularda salgılanan ve homeostazisin düzenlenmesinde görev aldığı bildirilen bir peptitdir. Kan beyin bariyerini her iki doğrultuda geçebilen ve literatürde beslenme üzerine olan etkileri daha detaylı olarak çalışılmış olan bu peptidin, diğer fizyolojik parametrelere etkisi ve etki mekanizmaları halen tam olarak aydınlığa kavuşturulamamıştır. Yapılmış olan bu çalışmada, normal ve kronik hareketsizlik stresi oluşturulmuş sıçanlarda, kronik periferik nesfatin-1 uygulamasının kan basıncına olan etkilerini araştırdık. Çalışmamızda, 3 aylık Wistar cinsi erkek sıçanlar kullanıldı. Sıçanlar K, S, K+N, S+N olmak üzere 4 gruba ayrıldı. Deney başında ve sonunda hayvanların kan basınçları, vücut ağırlıkları ölçüldü. Çalışma bitiminde anestezisi altında sıçanlardan doku ve kan örnekleri toplandı. Kalp dokusu örneklerinden L-Tipi Ca+2 kanal ?1c alt birimi proteini ekspresyon düzeyinin belirlenmesi için Western Blot analizi yapıldı. ELISA yöntemi ile plazma örneklerinde anjiyotensinojen, ACE2, AngII, endotelin-1, eNOS, aldosteron, kortizol, nesfatin-1 düzeyleri çalışıldı. Elde edilen verilerin istatiksel analizi için SPSS 16.0 programı kullanıldı. S+N grubunda K grubuna göre sıçanların vücut ağırlıklarında istatiksel olarak anlamlı bir azalma gözlendi. S+N ve K+N gruplarında K ve S gruplarına göre kan basıncı değerlerindeki artışın istatiksel olarak anlamlı olduğu saptandı. K grubuna göre S+N grubunda L-Tipi Ca+2 kanal ?1c alt birimi proteini ekspresyon düzeyinde istatiksel olarak anlamlı artış saptandı. Stres grubuna göre K+N ve S+N gruplarında plazma anjiyotensinojen seviyelerinin ise istatiksel olarak anlamlı bir şekilde azaldığı gözlendi. K+N ve S+N gruplarında, S ve K gruplarına göre plazma ACE2 seviyelerindeki artışın istatiksel açıdan anlamlı olduğu tespit edildi. K grubuna göre S ve S+N gruplarında, plazma AngII seviyelerinin istatiksel açıdan anlamlı olarak arttığı, sadece S grubunda ise plazma eNOS seviyesinin istatistiksel açıdan anlamlı olarak arttığı görüldü. Kontrol ve S gruplarına göre S+N grubunda plazma eNOS seviyesindeki artışın anlamlı olduğu görüldü. Sonuç olarak; kronik periferal nesfatin-1 uygulamasının sıçanlarda kan basıncını arttırdığını söyleyebiliriz. Nesfatin-1’in kalpte L-Tipi Ca+2 kanal ?1c alt birimi proteini ekspresyon düzeyini arttırarak, periferde plazma ACE2 yolağını aktive ederek ve eNOS azalışına neden olarak kan basıncını yükseltici etki gösterdiğini düşünmekteyiz.
Nesfatin is a peptide secreted by peripheral tissues, central and peripheral nervous system. It is involved in the regulation of homeostasis. Nesfatin can be able to pass through the blood-brain barrier in both directions. Its effects on nutrition have been studied in more detailed in the literature. But its effects on other physiological parameters and mechanisms of action are still needs to be clarified. In this study we have investigated the effect of peripheral chronic nesfatin-1 application on blood pressure regulation in normal and chronic immobilization stress created rats. In our study, three month-aged male Wistar rats were used. Rats were divided into 4 groups as C, S, C+N, S+N. Animals's blood pressures and body weights were measured at the begining and end of the experimantal process. At the end of the study tissues and blood samples were collected from rats under anesthesia. Western blot analysis was performed to determine the level of L-type Ca2+ channel ?1c subunit protein expression in heart tissue samples. Angiotensinogen, ACE2, AngII, endothelin-1, eNOS, aldosterone, cortisol, nesfatin-1 levels were determined in plasma samples by ELISA. SPSS 16.0 program was used for statistical analysis of data obtained. Statistically significant reduction of body weights in S+N group compared to C was observed. Statistically significant increase of blood pressure values in C+N and S+N groups compared to C and S groups were observed. Statistically significant increase of heart L-type Ca2+ channel ?1c subunit protein expression level values in S+N groups compared to C group was observed. Statistically significant reduction of plasma angiotensinojen levels in C+N and S+N groups compared to S group was observed. Statistically significant increase of plasma ACE2 levels in C+N and S+N groups compared to S and C groups were observed. Statistically significant increase of plasma AngII levels in S and S+N groups compared to C group was observed. Statistically significant increase of plasma eNOS level in S group compared to C group was observed. Statistically significant reduction of plasma eNOS level in S+N group compared to S and C groups were observed. As a result, we can say that chronic peripheral nesfatin-1 application increases blood pressure in rats. We believe that nesfatin-1 showed the strengthening effect on blood pressure by increasing of L-type Ca2+ channels ?1c subunit protein expression in the heart, decreasing eNOS plasma level and activating ACE2 pathway in the periphery.
Description: Bu tez, Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından desteklenen, 2011SBE005 nolu proje kapsamında gerçekleştirilmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1899
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ceylan Ayada dr.pdf1.79 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record



CORE Recommender

Page view(s)

70
checked on May 27, 2024

Download(s)

176
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check





Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.