Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1901
Title: Öğretmenlik bölümünde okuyan öğrencilerde yaşam kalitesi ve fiziksel aktivite düzeyleri
Other Titles: Quality of life and physical activity levels among students studying in the departments of teaching
Authors: Özgür Mülazımoğlu Ballı
Tekkanat, Çiğdem
Keywords: Yaşam Kalitesi
Fiziksel Aktivite
Quality of Life
Physical Activity
Issue Date: Jun-2008
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışma, öğretmenlik bölümlerinde okuyan öğrencilerin yaşam kalitesi ve fiziksel aktivite düzeyleri arasındaki ilişkiyi tespit etmek ve bu iki kavramın cinsiyet, okunulan bölüm ve yaşanılan yere göre ilişkisini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya öğretmenlik bölümlerinde okuyan 212 kız ( =21.6±1.78) ve 179 erkek ( =22.21±1.79) olmak üzere toplam 391 öğrenci dahil edilmiştir. Çalışmada öğrencilerin yaşam kalitelerini ölçmek için Fidaner ve arkadaşlarının (1999) Türkçeye uyarladığı Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi ? Kısa Formu (WHOQOL-BREF) ile fiziksel aktivite düzeylerini ölçmek için Öztürk'ün (2005) Türkçeye uyarladığı Uluslar arası Fiziksel Aktivite Envanteri (IPAQ) kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimleyici istatistikler ile Pearson Korelesyon Katsayısı, ANOVA, Bağımsız Örneklemler için T Testi ve Çok Yönlü Regresyon analizi kullanılmıştır. Tüm öğrencilerde yaşam kalitesi bedensel alanı ile fiziksel aktivite düzeyi arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunmuş (p<.05) ve fiziksel aktivite düzeyinin yaşam kalitesinin bedensel alanı üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Fiziksel aktivite düzeyinin cinsiyete göre farklılaşmazken (p>.05), yaşam kalitesinin erkekler lehine anlamlı bir şekilde farklılaştığı tespit edilmiştir (p<.05). Bunun yanında kız öğrenciler de erkek öğrencilerden farklı olarak yaşam kalitesi bedensel alanı üzerinde fiziksel aktivite düzeyinin belirleyici bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir (p<.001). Beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünde okuyan öğrencilerin hem fiziksel aktivite düzeyleri (p<.001) hem de yaşam kaliteleri (p<.05) diğer öğretmenlik bölümünde okuyan öğrencilere göre anlamlı bir şekilde yüksek bulunmuştur. Tüm öğretmenlik bölümünde okuyan öğrencilerin yaşam kalitesi bedensel alanları üzerinde fiziksel aktivite düzeyinin belirleyici bir etkiye sahip olduğu saptanmıştır (p<.05). Öğrencilerin yaşadıkları yere göre fiziksel aktivite düzeyi bakımından anlamlı bir fark bulunmazken (p>.05) evde kalan öğrencilerin yaşam kalitesi bedensel, sosyal, çevresel ve çevresel alan TR leri daha yüksek bulunmuştur (p<.001). Evde kalan öğrencilerde yaşam kalitesinin bedensel alanı üzerinde fiziksel aktivite düzeyi belirleyici bir etkiye sahipken (p<.05) yurtta kalan öğrencilerde böyle bir bulguya rastlanmamıştır (p>.05). Bu çalışmanın sonuçları yaşam kalitesinin bedensel alanı ile fiziksel aktivite düzeyi arasında anlamlı bir ilişki olduğunu ve yaşam kalitesinin alanlarıyla fiziksel aktivite düzeyi arasındaki ilişkinin cinsiyet, okunulan bölüm ve kalınan yere göre değiştiğini göstermektedir.
This study has been carried out to determine the relation between quality of life and physical activity levels of the students that study at the departments of teaching; and to research the relationship between these two concepts in terms of departments and accommodation. 391 pupils in total, 212 girls ( =21.6±1.78) and 179 boys ( =22.21±1.79), at departments of teaching have been included in the survey. In this study, World Health Organisation Quality of Life ? Brief Form (WHOQOL-BREF), translated by Fidaner et.al. (1999) was used to measure the pupils? quality of life; and International Physical Activity Inventory (IPAQ), translated by Öztürk (2005), was used to measure the physical activity levels. While analysing the data, identifying statistics, as well as Pearson Correlation Coefficient, ANOVA; and T test and Multi-Dimensional Regression were used for Independent samplings. A meaningful and positive relation between physical activity level and body space of the health related quality of life has been found in all of the students (p<.05) and it has been found that physical activity level has a determining influence on the body space of quality of life. While the physical activity level did not vary according to gender (p<.05), it has been determined that it varied positively for men (p<.05). In addition to that, it has been found that the physical activity level in female students has a determining role on the body space of quality of life (p<.001), differing from that of men. Both the physical activity levels (p<.001) and quality of life (p<.05) of the students studying at Department of Physical Education and Sports has been found to be meaningfully higher than the students that study in the other departments of teaching (p<.001). The physical activity levels of the students studying at all Education Departments has been found to have a determining role on their body space of quality of life (p<.05). While there was no meaningful difference in terms of physical activity levels of the students according to where they live (p>.05), physical, social, environmental and environmental space TRs of those living in houses or flats have been found to be higher (p<.001). Although the physical activity level of the students living in houses/flats has a determining influence on their body space of the quality of life (p<.05); there is no such finding in the students living in dormitories. The results of this study indicate that there is a meaningful relation between physical activity level and body space of the quality of life and that the relation between the spaces of quality of life and physical activity level varies depending on the gender, department of study and place of living.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1901
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Çiğdem Tekkanat.pdf1.24 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

794
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

1,084
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.