Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1909
Title: Sağlıklı genç yetişkin bayanlarda triceps surae kasına matriks ritm uygulamasının kastaki kan dolaşımına akut etkisi
Other Titles: Acute effect of matrix rhythm application on triceps surae muscle in healthy young females on blood circulation
Authors: Ummuhan Baş Aslan
Taşpınar, Ferruh
Keywords: Matriks Ritm Terapi
Kan Dolaşımı
Klasik Masaj
Doppler Ultrason
Hemodinamik Değişiklikler
Matrix Rhythm
Blood Circulation
Classical Massage
Hemodynamic Changes
Issue Date: May-2010
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Matriks Ritm Terapi tekniği dokuların hareketliliğini sağlayan, matriks sıvısını ritmik vibrasyonlar ile hareketlendiren eksternal ve dinamik bir yaklaşım olarak geliştirilmiştir. Bu çalışmanın amacı sağlıklı genç yetişkin bayanlarda Matriks Ritm Terapi yönteminin kan dolaşımı üzerine etkilerini incelemek ve Klasik Masaj ile karşılaştırmaktır. Bu çalışmaya yaşları 19-23 yaş arasında olan sağlıklı genç bayan (21,47±1,06) katılmıştır. Olguların sol alt ekstrmitelerinin posterioruna 30 dakika tek seans Matriks Ritm Terapi uygulanmıştır. En az bir hafta sonra aynı kişilerin sol alt ekstrmitelerinin posterioruna 30 dakika tek seans klasik masaj yapılmıştır. Olguların arteria poplitealis ve arteria tibialis posterior'daki kan akış hızı (ml/sn) ve damar çapı(mm) uygulamadan önce dinlenme halinde ve uygulamadan sonra olmak üzere iki kez renkli doppler ultrason ile ölçülmüştür. Arteria poplitealis ve arteria tibialis posterior'daki kan akım miktarı (ml/dk) hesaplanmıştır. Bu çalışmada Matriks Ritm Terapi ve Klasik Masaj Yönteminin periferik damarlarda hemodinamik değişikliklere neden olduğu belirlenmiştir (p?0,05). İki uygulama karşılaştırıldığı zaman Matriks Ritm Terapi yöntemi arteria tibialis posteriorun damar çapını ve kan akış hızını Klasik Masaj yöntemine göre daha çok arttırmıştır (p?0,05). Arteria poptealisin damar çapında ve kan akış hızında iki uygulamanın birbirine üstünlüğü saptanmamıştır (p>0,05). Ancak Matriks Ritm Terapi Yöntemi her iki arterde de kan akış miktarını Klasik Masaj yöntemine göre daha fazla arttırmıştır (p?0,05). Çalışmadan elde ettiğimiz sonuçlar sağlıklı genç bayanlarda Matriks Ritm Terapi'nin, Klasik Masaj'a göre periferik kan dolaşımını arttırmada daha etkili olduğunu göstermiştir.
Matrix Rhythm Therapy has been developed as an external and dynamic method that promotes tissue activity and activates matrix fluid with rhythmic vibrations. The aims of this study are to show acute effects of Matrix Rhythm Therapy on blood circulation in healthy young females and to compare with classical massage. Healthy young females of 19-23 years (mean age 21,47±1,06 years) participated in this study. The subjects received 30 minutes Matrix Rhythm Therapy at posterior of lower extremity (left side) one session first, and received one session 30 minutes classical message at posterior of lower extremity (left side) after one week. The blood flow velocity (ml/sec) in arteria poplitealis and arteria tibialis posterior of the subjects and their vessels diameter (mm) were measured before application in resting position and after application by using a colour doppler ultrasound. The blood flow amount (ml/min) of arteria poplitealis and arteria tibialis posterior were calculated. In this study, it was determined that Matrix Rhythm Therapy and Classical Massage Method led to hemodynamic changes in peripheral arteries (p?0,05). Comparing the two applications, it was also found that Matrix Rhythm Therapy increased arteria tibialis posterior diameter and blood flow rate more than Classical Massage (p?0,05). No superiority was found between the two techniques in arteria poptealis diameter and blood flow velocity (p>0,05). However, Matrix Rhythm Therapy increased blood flow amount in both arteries more than Classical Massage Method (p?0,05). Our results showed that Matrix Rhythym Therapy more effective on increment of peripheral blood circulation than Classical Massage in healthy young female subjects.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1909
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ferruh Taşpınar.pdf4.06 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

4
checked on May 29, 2023

Download(s)

14
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.