Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1911
Title: Tınettı Balance and Gaıt Assessment'ın (Tinetti Denge ve Yürüme Değerlendirmesi) Türkçeye uyarlanması, geçerlilik ve güvenilirliği
Other Titles: Validity and reliability of Turkish version of Tinetti Balance and Gait Assessment
Authors: Nesrin Yağcı
Ağırcan, Duygu
Keywords: Hemodiyaliz
Kronik Böbrek Yetmezliği
Tinetti Denge ve Yürüme Değerlendirmesi
Güvenilirlik
Geçerlilik
Hemodialysis
End Stage Renal Disease
Tinetti Balance and Gait Assessment
Validity
Reliability
Issue Date: Jun-2009
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu metodolojik araştırma, kronik böbrek yetmezliği nedeniyle hemodiyaliz tedavisi gören hastalarda denge ve yürüme problemlerini belirlemek, Tinetti Balance and Gait Assessment' ı (Tinetti Denge ve Yürüme Değerlendirmesi) Türkçe' ye uyarlamak, geçerlilik ve güvenilirliğini değerlendirmek amacıyla planlanmıştır. Ancak Türkçe versiyonu henüz çalışılmamıştır. Araştırmanın evrenini Denizli ve Kütahya illerinde yaşayan ve Kronik Böbrek Yetmezliği nedeniyle hemodiyaliz tedavsi gören 80 hasta oluşturmaktadır. Araştırmaya 20-50 yaş arası 45 bayan hasta (42.27±7.8 yıl) ve 35 erkek hasta (37.14±9.12 yıl) dahil edilmiştir. Skala, örneklem grubuna uygulandıktan sonra test-tekrar test için 15 gün arayla 15 hastaya ikinci kez uygulanmıştır. Veriler, hastalar ile birebir görüşülerek toplanmıştır. Demografik veriler önceden oluşturulmuş bir forma kaydedilmiştir. Denge yeteneğinin değerlendirilmesi için Tinetti tarafından geliştirilen Tinetti Denge ve Yürüme Değerlendirilmesi (TDYD), Modifiye Fonksiyonel Uzanma Testi (MFUT), kullanılmıştır. Ayrıca, yürüyüşün ahengi (cadance) ve hızı da değerlendirilmiştir. Bu araştırmada TDYD' nin geçerlilik çalışmasında dil eşdeğerliliği ve kapsam geçerliliği yöntemleri, güvenilirlik çalışmasında ise iç tutarlılık ve test-tekrar test güvenilirliği yöntemleri kullanılmıştır. Test-tekrar test güvenilirliği sınıf içi korelasyon (ICC) ve Pearson Korelasyon Analizi kullanılarak tanımlanmştır. Skalanın MFUT ile yürüyün ahengi ve hızı arasındaki ilişki Pearson Korelasyon Analizi ile ölçülmüştür. Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı (Cronbach alfa) 0.90 olarak belirlenmiştir. Test-tekrar test güvenilirlik katsayısının 0.97 olduğu saptanmıştır. Denge puanı ile MFUT arasındaki korelasyon katsayısı 0.398, yürüş puanı ile yürüyüşün ahengi arasındaki korelasyon katsayısı 0.687' dir. Yürüş puanı ile yürüş hızı arasındaki korelasyon katsayısı -0.576 olarak bulunmuştur (p=0.001). Sonuç olarak TDYD' nin Türkçe uyarlanmasının hemodiyaliz tedavisi gören Kronik Böbrek Yetmezliği olan hastaların denge ve yürüyüş problemlerinin değerlendirilmesinde geçerli ve güvenlir olduğu belirlenmiştir.
This methodological investigation was conducted to determine validity and reliability of Turkish version of Tinetti Balance and Gait Assessment , which has been developed to measure patients’ balance and gait. The Scale is a reliable tool. However, The Turkish version has not been studied so far. In this study, 80 end stage disease patients underwent hemodialysis were included. 40 women (mean age; 42.27±7.8 yr.), 35 men patients (mean age; 37.14±9.12 yr.) living in Denizli and Kütahya, Turkey participated. A form was used to record demographics belonging to the patients. The scale developed by Tinetti was used to measure balance and gait problems in patients underwent hemodialysis. The Modified Functioanal Reach Test (MFUT) was also used to assess balance ability of the patients. The patients’ walking cadance and velocity were also measured. The scale’ s language equivalency and structure validity methods were used for validity study. Fifteen patients also completed the Turkish version on two occasions, one apart, to evalute the test-retest reliability. For reliability study, internal consistency and test-retest reliability methods were used. The test-retest reliability was described by using intra-class correlation coefficent (ICC) and Pearson’ s correlation analysis. To determine of concurrent validity, the relantionship between the scale and the MFUT, and the walking cadance and velocity were examined by correlation analysis. The internal consistency (Cronbach alfa) was 0.90. ICC score for the test-retest reliability coefficient was 0.97. The relation between the balance and MFUT scores was found to be significant (p=0.000). The same result was also found for relation between the gait and the walking cadance, and velocity scores (p=0.000). The findings indicate that the Turkish version is a reliable and valid tool for assessing balance and gait problems in end stage disease patients underwent hemodialysis.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1911
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Duygu Ağırcan.pdf498.01 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

12
checked on May 29, 2023

Download(s)

192
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.