Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1912
Title: Akciğer kanseri hücre dizilerinde hipoksi indüklenebilir faktör-1 (HIF-1) ekspresyonunun hücrenin oksidan ve anti-oksidan durumuyla ilişkisinin araştırılması
Other Titles: Investigation of association of hypoxia inducible factor 1(HIF-1) expression with oxidant and anti-oxidant situations of lung cancer cell lines
Authors: Meydancı, Duygu
Advisors: Nedim Karagenç
Keywords: HIF-1?
PON2
LPS
Hipoksi
Hypoxia
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Oksijen ökaryotik yaşam için esansiyeldir. İnsanların ve diğer vertebralıların vücut büyüklüklerinin artması, dokulara ve hücrelere yeterli oksijen iletiminin sağlanması ve oksijen homeostazının sürdürülmesi için fizyolojik bir altyapı gerektirir. Azalmış oksijen seviyeleri anlamını taşıyan hipoksi, hem organizmada ve hem hücresel düzeyde çok farklı yanıtların oluşmasına sebep olur. Hipoksiye duyarlı bir transkripsiyon faktör olan hipoksi indüklenebilir faktör 1 alfa (HIF-1?), çok sayıda genin transkribe edilmesini sağlayarak anjiyogenez ve metastazın başlamasına yol açar. Hipoksinin yanı sıra lipopolisakkarit (LPS) gibi çeşitli inflamatuar ajanlar da HIF-1?'nın eksprese olmasını uyarabilirler. Oksidatif stres karsinogenezde önemli etiyolojik faktörlerden birisidir. Buna karşın paraoksonaz ailesi üyelerinden paraoksonaz 2 (PON2)'nin hücre içi antioksidan olarak görev yaptığı bildirilmiştir. Bu çalışmada tümör anjiyogenezinde önemli rol oynayan hipoksi indüklenebilir faktör 1 (HIF-1) transkripsiyon faktörünün hipoksik ve normoksik koşullarda hücrenin oksidatif durumu ve PON2 ile ilişkisinin araştırılması hedeflenmiştir. Çalışmalar sonucu LPS uygulamasının HIF-1? ekspresyonunu uyardığı ve hipoksi koşullarında KHDAK hücre hatlarında PON2 ekspresyonunun arttığı gözlenmiştir.
Oxygen is essential for the eukariotic life. The increase in body size of humans and other vertebrates requires a physiological infrastructure to provide adequate delivery of oxygen to tissues and cells to maintain oxygen homeostasis. Hypoxia which means decreased oxygen levels causes several responses to be appeared both in organism and cellular grade. Hypoxia inducible factor 1 alpha (HIF-1?) that a transcription factor whıch is sensitive to hypoxia, causes to initiation of angiogenesis and metastasis by providing to transcribe of numerous genes. As well as hypoxia several inflammatory agents such as lipopolysaccharide (LPS) can stimulate to expression of HIF-1?. Oxidative stress is one of the important etiologic factor in carcinogenesis. In spite of thıs, ıt was reported that paraoxonase 2 which is one of the members of paraoxonase famıly serve as the intracellular anti-oxidant. In this study ıt was aımed to investigate that PON2 and oxidative condition of the cell in hypoxia and normoxia with HIF-1? transcription factor that has a role in tumour angiogenesis. As a result of this study is observed that LPS treatment stimulates HIF-1? expression and increases PON2 expression in NSCLC cell line in under hxpoxia conditions.
Description: Bu çalışma, PAÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiştir (Proje No: 2013SBE008).
URI: https://hdl.handle.net/11499/1912
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Duygu Meydancı.pdf1.69 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

516
checked on May 27, 2024

Download(s)

158
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.