Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1923
Title: Süperempoze elektrik stimulasyon tekniğinin sağlıklı kuadriseps femoris kasının fiziksel fonksiyonlarına etkisinin incelenmesi
Other Titles: The effects of superimpose electrical simulation technique on physical functions of healthy quadriceps femoris muscle
Authors: Taşpınar, Ferruh
Advisors: Ummuhan Baş Aslan
Keywords: Kas Kuvvetlendirmesi
Dirençli Egzersiz
Elektrik Stimülasyonu
Kuadriseps Femoris
Muscle Strengthing
Resistive Training
Electrical Stimulation
Quadriceps Femoris
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Süperempoze tekniği istemli kas kontraksiyonu sırasında yapılan elektrik stimulasyonu uygulamasıdır. Bu çalışmanın amacı antrenmansız sağlıklı genç erişkinlerde süperempoze eğitiminin antropometrik, kas kuvveti, kassal endurans ve fonksiyonel performansı içeren kas fonksiyonu üzerine etkilerini incelemek ve süperempoze tekniğinin etkinliğini dirençli eğitim ve elektrik stimulasyonuyla karşılaştırmaktı. Ayrıca tüm eğitim metotlarının eğitim almayan bacaktaki kuadriseps femoris fonksiyonlarına çapraz eğitim etkisini de değerlendirmektir. Bu çalışmaya yaşları 21-26 yıl arasında olan antrene olmayan sağlıklı genç (22.43±1.12 yıl) katılmıştır. Örneklemin %52.1’i erkektir. Olgular dirençli eğitim grubu (DEG) (n=17), elektrik stimulasyonu grubu (ESG) (n=15) ve süperempoze eğitim grubu (SEG) (n=16) olmak üzere üç eğitim grubuna ayrılmıştır. Eğitim 6 hafta boyunca haftada üç kez dominant bacak üzerinde yapılmıştır. Olgular eğitimden önce ve eğitimden sonraki dönemde değerlendirilmişlerdir. Tedavi öncesi tüm olgular bir hafta boyunca 1 maksimum tekrar ve 3 maksimum tekrar testi için familarizasyon dönemine tabi tutulmuşlardır. Kuadriseps femoris kası fonksiyonları antropometrik ölçümler (çevre ve skinfold), kas kuvveti testleri (1 maksimum tekrar, 3 maksimum tekrar, hand held dinamometre), kas enduransı testleri (10p sabit ağırlık tekrarı, step-up, step-down, çömelme testi) ve fonksiyonel performans testleri (tek bacak üzerinde sıçrama, üçlü sıçrama, vertikal sıçrama) kullanılarak değerlendirilmiştir. Ayrıca, Borg yorgunluk skalası olguların genel yorgunluk düzeyini belirlemek için kullanılmıştır. Eğitimden sonra tüm üç eğitim grubunda da skinfold testi, tüm kas kuvveti testleri, tüm kas enduransı testleri, tüm fonksiyonel testler ve Borg yorgunluk skalası sonuçları olumlu yönde değişmiştir (p<0.05). Diğer taraftan, tüm üç eğitim grubu da nondominant bacakta farklı çapraz eğitim etkilerine sahipti. Eğitimin etkinliğini karşılaştırdığımız zaman, Borg yorgunluk skalası hariç gruplar arasında farklılık yoktu. SİG’daki olgular diğer gruplardan daha az yorgunluk düzeyi rapor etmişlerdir (p<0.05). Sonuç olarak, süperempoze, elektrik stimulasyonu ve dirençli eğitimden oluşan tüm eğitim tekniklerinin kuadriseps femoris kas fonksiyonu üzerine pozitif yönde etki oluşturmuştur (p<0.05). Ancak yöntemlerin birbiri üzerine üstünlüğü yoktur (p>0.05).
Superimpose technique (SE) is an application of an electrical stimulation during a voluntary muscle contraction. The purpose of this study was to evaluate the effects of superimpose training on Quadriseps Femoris (QF) muscle function including antropometrics, muscle strength, muscle endurance and functional performance and to compare the effectiveness of SE technique with resistive training or electrical stimulation (ES) on QF muscle function in untrained healthy young adults. We assessed also cross-training effect of the all training methods QF functions in untrained leg. Forty-eight untrained healthy subjects with mean age of 22.43±1.12 (range 21-26) years aged participated in this study. Of the 52.1% sample was men. The subjects were divided into three training groups as; resistive training group (RTG) (n=17), electrical stimulation group (ESG) (n=15) and superimpose training group (SIG) (n=16). Training was carried out on dominant side leg of the subjects 3 sessions per week for 6 weeks. The subjects were assessed at before and after training period. Before training, all subjects received a familarization sessions during one week for outcome measures including 1 max repetition and 3 max repetition. QF muscle function was assessed by using antropometric measurements (circumference measurements and skinfold), muscle strength tests (1 max repetitions, 3 max repetitions, hand hold dinamometer), muscle endurance tests (10p constant weight repetition, step-up, step-down, squating) and functional performance tests (one leg hop, triple hop, vertical jump). Borg Fatigue Ratio Scale was also used to determine general fatigue level of the subjects. After training, the results of skinfold test, all muscle strength tests, all muscle endurance tests, all functional tests and Borg fatigue ratio scale were positively changed in all three training groups (p<0.05). However, all three training groups had different cross-training effects in nondominant leg. When we compared the training groups, there were no differences regarding outcome variables between groups except for Borg fatigue ratio scale. The subjects in SE group reported less fatigue level than those in the other groups (p<0.05). The results indicate that training techniques including superimpose, electrical stimulation and resistance training had positive effects on QF muscle function (p<0.05), but there is no superiority on each others (p>0.05).
URI: https://hdl.handle.net/11499/1923
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ferruh Taşpınar.pdf826.89 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

268
checked on May 6, 2024

Download(s)

380
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.