Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1928
Title: Diffüz büyük B-Hücreli Lenfomalarda GADD45gama metilasyon düzeyinin yüksek çözünürlüklü erime analizi ile belirlenmesi ve apoptoz ile olası korelasyonun değerlendirilmesi
Other Titles: Determination of GADD45gamma methylation by high resolution melting analysis in diffuse large B-Cell Lymphoma and evaluation of the possible correlation with apoptosis
Authors: Barış, İkbal Cansu
Advisors: Vildan Caner
Keywords: Diffüz Büyük B-Hücreli Lenfoma
GADD45?
DNA Metilasyonu
Bcl-2
Bcl-xL
Apoptoz
Diffuse Large B-cell Lymphoma
DNA Methylation
Apoptosis
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Diffüz Büyük B-Hücreli Lenfoma (DBBHL), yetişkin bireylerde Hodgkin dışı lenfomaların en yaygın tipi olmakla birlikte klinik, immunofenotipik ve genetik özellikler açısından heterojen bir yapı göstermektedir. DBBHL'nın patogenezinde, hücre döngüsü ve apoptotik yollarda düzensizliğe neden olan farklı mekanizmalar rol oynamaktadır. 'Growth Arrest DNA Damage-Inducible 45(GADD45)' gen ailesi bu mekanizmalarda yer alan önemli bir gen ailesidir. Bu çalışmanın amaçları DBBHL doku örnekleri ve reaktif lenfoid doku örneklerinde i) GADD45gama'nın metilasyon sıklığını belirlemek, ii) metilasyon durumu ile protein ekspresyon düzeyi arasındaki korelasyonu değerlendirmek, ve iii) GADD45gama'nın metilasyon ve ekspresyon durumlarının apoptozla olan ilişkisi belirlemektir. Bu çalışmada, 40 DBBHL ve 40 reaktif lenfoid doku (RLD) örnekleri değerlendirildi. GADD45gama metilasyon durumu HRM analiziyle, GADD45gama, Bcl-2 ve Bcl-XL ekspresyonları immunohistokimya ve apoptotik indeks (AI) değerleri TUNEL yöntemi ile belirlendi. DBBHL'de GADD45gama metilasyon sıklığı yüksek (%55) bulundu. Aynı zamanda, ileri evre olgularda GADD45gama metilasyonunun, erken evre olgulara oranla yüksek olduğu belirlendi (P=0.041). GADD45gama aşırı ekspresyonu DBBHL?li ve RLD?li olgularda sırası ile %45 ve %5 olarak belirlendi ve fark anlamlı bulundu (P =0.000). İki olgu grubu arasında Bcl-2 ekpresyonu açısından anlamlı fark belirlenirken (P =000), Bcl-xL protein ekspresyonu açısından anlamlı bir ilişki bulunamadı (P =0.154). Aynı zamanda, iki grup arasında AI değerleri açısından anlamlı bir farklılık yoktu (P =1.000). Bu çalışmadan elde edilen veriler; i) solid tümörlerin aksine, DBBHL'de GADD45gama metilasyon sıklığının yüksek olduğunu, ii) GADD45gama geninde gözlenen bu epigenetik değişimin DBBHL'nin progresyonunda rol oynayabileceğini ve iii) DBBHL'de GADD45gama'nın, tek başına hücreleri apoptoza yönlendirmediğini göstermektedir.
Diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) is the most common type of non-Hodgkin lymphoma among adults and is characterized by heterogeneous clinical, immunophenotypic and genetic features. Different mechanisms deregulating cell cycle and apoptosis play a role in the pathogenesis of DLBCL. 'Growth Arrest DNA Damage-Inducible 45(GADD45)' is an important gene family involved in these mechanisms. The aims of this study are; i) to determine the frequency of GADD45gamma promoter methylation, ii) to evaluate the correlation between GADD45gamma methylation and protein expression and, iii) to investigate the relation between apoptosis and GADD45gamma methylation and protein expression in DLBCL tissues and reactive lymphoid node tissues (RLT). Forty tissue samples from patients with DLBCL and 40 RLT from patient with reactive lymphoid hyperplasia were investigated in this study. It was used HRM analysis for determination of GADD45gamma methylation status, immunohistochemistry for protein expression of GADD45gamma, Bcl-2 and Bcl-xL, and TUNEL method for apoptotic index (AI). It was found that the frequency of GADD45gamma methylation was high (55%) in DLBCL. The methylation frequency for GADD45gamma was also significantly higher in advanced-stage compared with early-stage (P=0.041). Overexpression of GADD45gamma was found 45% and 5% in DLBCL and RLT groups, respectively and the significant association was observed (P=0.000). There was a significant association of Bcl-2 expression between both groups (P=0.000) while no significant difference was observed in expression of Bcl-xL (P=0.154). In addition, there was no significant association of AI between both groups. The results of this study show that i) in contrast to solid tumors, the frequency of GADD45gamma methylation is higher in DLBCL, ii) this epigenetic alteration of GADD45gamma may associate with DLBCL progression, and iii) GADD45gamma is not the only key factor for the cells to direct into the apoptotic process.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1928
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
İ.Cansu Barış.pdf3.41 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

138
checked on May 27, 2024

Download(s)

138
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.