Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1932
Title: Hipoksik koşullarda egzersiz yapan sıçanlarda dokosaheksaenoik asidin bazı fizyolojik parametrelere etkisi
Other Titles: The effects of docosahexaenoic acid on some physiological parameters in rats training under hypoxic conditions
Authors: Erken, Haydar Ali
Advisors: Osman Genç
Keywords: Hipoksi
Egzersiz
DHA
EEG
Spektral Güç
Sinir İleti Hızı
Hypoxia
Exercise
Spectral Power
Nerve Conduction Velocity
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Hipoksinin pek çok sinir sistemi fonksiyonunu olumsuz etkilediği bilinmektedir. Egzersiz veya dokosaheksaenoik asit'in (DHA) ise öğrenme, hafıza, sinir iletimi gibi bazı nörofizyolojik fonksiyonlara olumlu etkilerini gösteren çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmanın amacı, hipoksik koşullarda yapılan egzersiz ve DHA verilmesinin; total EEG aktivitesine ve EEG frekans bandlarına ayrıca sinir ileti hızına etkilerini araştırmaktır. Çalışma için, Hayvan Deneyleri Etik Kurulu onayı alındı ve 4 aylık, 210±18 gr, 35 adet, Sprague Dawley erkek sıçan, her biri eşit sayıda 5 gruba ayrıldı: Kontrol grubu (K), Hipoksi Grubu (H), Hipoksi+DHA Grubu (HD), Hipoksi+Egzersiz Grubu (HE), Hipoksi+Egzersiz + DHA Grubu (HED). Deney grupları, 28 gün boyunca hipoksiye maruz bırakıldı. Bu periyotta HE ve HED grubundaki sıçanlara, haftada 5 gün treadmill egzersizi yaptırılırken (1.8 km/s hızda, % 0 eğim, 20 dk/gün); HD ve HED gruplarına ise her gün DHA gavajı yapıldı (36 mg/kg/gün). Deneysel periyodun öncesinde ve sonunda, anesteziye edilen sıçanlardan EEG kayıtları alındı. Bu kayıtlardan, spektral güç ve frekans analizleri yapıldı. EEG kaydı alımından sonra ise sıçanların siyatik sinirleri çıkarılarak, sinir ileti hızı kayıtları alındı. Gruplar arası farklılıklar one Way ANOVA ve Post Hoc Tukey testi ile saptanarak, p<0.05 olan değerler istatistiksel açıdan anlamlı kabul edildi. HE, HD ve HED grubu sıçanların total EEG aktiviteleri, K ve H grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde arttı. K ve H gruplarında delta ve teta aktivitesi; HE, HD ve HED gruplarında ise alfa ve beta aktivitesi diğer tüm gruplara göre anlamlı derecede yüksek bulundu. H grubu sıçanların sinir ileti hızı K grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde azalmış, HE, HD ve HED gruplarındaki sıçanların sinir ileti hızları ise K ve H grubuna göre anlamlı düzeyde artmış bulundu. Bizim bulgularımız, hipoksinin kognitif fonksiyonlardaki bilinen olumsuz etkilerinin, egzersiz ve diyete DHA eklenmesi ile azaltılabileceğini işaret etmektedir.
Deleterious effects of hypoxia exposure on many nervous system functions is known. There are studies indicating the beneficial effects exercise and docosahexaenoic acid (DHA) on various neurophysiological functions. The aim of this study is to investigate the effect of exercise and DHA supplementation in hypoxic conditions on total EEG activity, EEG frequency bands and nerve conduction velocity. This study was approved by the Pamukkale University Ethics Committee of Animal Care and Usage. A total of 35 Sprague Dawley male rats, were divided into 5 groups: Control (K), hypoxia (H), hypoxia + DHA (HD), hypoxia + exercise (HE), hypoxia + exercise + DHA (HED). Experimental groups were exposed to hypoxia for 28 days. A treadmill exercise was performed in exercise groups (1.8 km/h, 0% incline, 20 min/day). DHA were applied by gavage (36 mg/kg/day) to HD and HED groups for every day. Before and at the end of the experimental period, the EEG recordings were collected from rats. Spectral power and frequency analysis were performed. After the performed EEG recordings from rats, it was removed sciatic nerves of anesthetized rats. Nerve conduction velocity was measured in sciatic nerve. One Way ANOVA and Post Hoc Tukey tests were used for the differences between groups, p values <0.05 accepted as statistically significant. Total EEG activity of HE, HD and HED groups were increased compared to groups K and H. The delta and theta activity of K and H groups were higher compared to the other groups. The alpha and beta activity of HE, HD and HED groups were found to be higher compared to the other groups. Nerve conduction velocity of H group was decreased compared to group K. Nerve conduction velocity of HE, HD and HED groups were increased compared to K and H groups. Our results suggest that deleterious effects of hypoxia in cognitive function, may reduce by exercise and DHA dietary supplementation.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1932
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Haydar Ali Erken dr.pdf1.1 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

100
checked on May 6, 2024

Download(s)

192
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.