Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1940
Title: Doğurgan çağda kadınlarda görülen üriner inkontinansın sağlık, sosyal, seksüel ve yaşam kalitesi üzerine etkisinin incelenmesi
The effects of urinary incontinence on health the effects of urinary incontinence on health status, social function, sexual life and quality of life in women of reproductive age
Other Titles: The effects of urinary incontinence on health the effects of urinary incontinence on health status, social function, sexual life and quality of life in women of reproductive age
Authors: Can Güler, Tuba
Advisors: Nesrin Yağcı
Keywords: Risk Faktörleri
Risk Factors
Yaşam Kalitesi
Qualıty of Lıfe
Üriner İnkontinans
Urinary Incontinence
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Üriner inkontinans yaşamı tehdit eden bir olay olmasa da kişilerin fiziksel ve sosyalyaşamlarını kısıtlamakta ve depresyona kadar varan emosyonel sorunların gelişmesine nedenolmaktadır. Bununla birlikte inkontinanslı hastaların günlük iş ve ev içi aktiviteleri, cinsel yaşamlarıda olumsuz yönde etkilenmektedir.Bu çalışma sosyal ve hijyenik bir problem haline gelen inkontinansın nedenlerini, budurumun sağlık, sosyal, seksüel ve yaşam kalitesi üzerine etkisini belirlemek amacıyla planlanmıştır.Denizli ilinde yaşayan yaşları 15- 49 yıl arasında olan toplam 160 inkontinanslı kadınrastgele örneklem yöntemiyle çalışma kapsamına alınmıştır.Çalışmaya alınan kadınların üriner inkontinans problemi dışında herhangi bir nörolojik vesistemik probleminin olmamasına ve menopoza girmemiş olmasına dikkat edilmiştir. Çalışmayaalınan olgular, Beck Depresyon Envanteri, Bayan Seksüel Fonksiyon İndeksi (FSFI), Kısa Form 36(SF 36) ve Notthingham Sağlık Profili anketleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Çalışmamıza, yaş ortalaması 33,02±9,32 yıl ve VKİ ortalaması 26,86± 9,32 (kg/m2) olantoplam 160 inkontinanslı kadın rastgele örneklem yöntemiyle alınmıştır. Kadınların %38.8'inde stresüriner inkontinans, % 28.1'inde miks tip inkontinans ve %33.1'inde urge inkontinans görüldüğüsaptanmıştır. İnkontinanslı kadınların %25'inde cinsel fonksiyonlarının etkilendiği, Miks ürinerinkontinansı olan kadınlarda depresyon skoru daha yüksek olduğu ve inkontinans süresi arttıkçadepresyon skorunun yükseldiği, yaşam kalitelerinin olumsuz yönde etkilendiği tespit edilmiştir.Yaş, obstetrik öykü, geçirilmiş cerrahi operasyon, VKİ, sigara, kahve, alkol tüketimi ve ürinerenfeksiyon üriner inkontinansa neden olan risk faktörleridir. Üriner inkontinas süresi arttıkçakadınların sağlık, sosyal, seksüel ve yaşam kalitesi olumsuz yönde etkilenmektedir.
Although urinary incontinence is not a life threathining event, its symptoms such as continousmoisture, irritation, discomfort from bad odour, and anxiety, cause some districtions in physical andsocial relationship and emotional problems especially depression. Besides, daily activities at home andjob area and sexual life may be negativelly effected.This study was planned in order to describe the causes of urinary incontinence which are asocial and hygienic problem and to show is effects on health status, social function, sexual life, andquality of life.One hundred-sixty women with urinary incontinence aged between 15-49 years living inDenizli were selected randomly. Women are in the menopausal period with neurologic or systemicproblems were excluded from the study.The Beck Depression Envantory was used to describe depressive symptoms among subjects.FSFI was used to evaluate sexual life. To investigate the quality of life the subjects, both Short Form-36 and Notthingham Health Profile were used.38.8 % of the women had a diagnosis of stress urinary incontinence, while 28.1% of them hadmixed type incontinence and 33.1% of the women had urge incontinence. 25% of the women who hadhad any type of incontinence reported that urinary incontinence effect negativelly their sexual life.Women with mixed urinary incontinence had a higher depressive symtopms compared to the others.At the same time, the increasing incontinence period was found as a factor which increases thedepression score. And also the increasing depression score affected the quality of life among subjects.Associate risk factors for urinary incontinence such as age, obstetric history, prior surgeries,BMI, smoking, coffee and alchol constupation, and urinary infection are essential. Any type of urinaryincontinence affects health status, social life, sexual life and quality of life in women of reproductiveage.
URI: http://hdl.handle.net/11499/1940
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tuba Can Güler.doc2.4 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

136
checked on May 6, 2024

Download(s)

614
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.