Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1944
Title: Pamukkale Üniversite Hastanesi'nde çalışan hemşire ve teknisyenlerin mesleki risk algısının belirlenmesi
The determination of occupational risk perception of the nurses and technicians working at Pamukkale University Hospital
Other Titles: The determination of occupational risk perception of the nurses and technicians working at Pamukkale University Hospital
Authors: Mehmet Zencir
Erkan, Serap
159317
Keywords: Sağlık Çalışanı
Tehlike
Risk
Risk Algısı
Health Care Worker
Hazard
Risk Perception
Issue Date: Jul-2014
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Amaç: Bu çalışma Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde çalışan hemşire ve teknisyenlerin mesleki risk algılama durumları ve bunu etkileyen etmenleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Kesitsel nitelikteki bu çalışma Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde 10 Ağustos – 5 Eylül 2012 tarihlerinde yürütülmüştür. Toplam 349 hemşire ve teknisyenin 240'ına (%69) ulaşılmıştır. Sosyo-demografik özellikler, çalışma yaşamı ve mesleki risk algısı ve koruyucu önlemlerden oluşan anket formu ile veriler toplanmıştır. Verilerin analizinde ki-kare analizleri kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılanların %88,3'ü hemşire, %11.7'si teknisyen, %83.8'i kadındır ve yaş ortalaması ise 29.9±6.1'dir. Hemşire ve teknisyenlerin yarıdan fazlası %51.0'ı kliniklerde çalışmaktadır. Çalışanların %60.3'ü kadrolu iken; %18.8'i taşerona bağlı (4857) istihdam edilmektedir. Hemşire ve teknisyenlerin %2.1'i işi risksiz algılarken, %69.6'sı çok riskli algılamaktadır. Hemşirelerin işi riskli algılamaları (%90.0) teknisyenlere göre (%75.0) daha yüksektir (p=0.029). Yoğun bakım /derlenme ve merkezi sterilizasyon ünitelerinde çalışanların işi riskli algılamaları (%100.0), diğer birimlere göre daha yüksektir (p<0.001). En sık belirtilen riskli durum invaziv girişimlerdir (%45.0), bunu enfeksiyon (%19.0), hasta ve hasta yakınları (%11.3) izlerken; en az ifade edilen koruyucu önlem almadan çalışma (%1.3) olarak belirtilmiştir. Çalışma ortamında maruz kalınan riskler sıklık sırasına göre sürekli ayakta kalma (%86.5), enfeksiyon (%64.2), dezenfektanlar (%48.3), ağır kaldırma (%31.9), radyasyon (%28.1), iğne batması (%24.7), yaralanma (%18.3), antineoplastikler (%15.9), şiddet (%14.1) ve anestezik gazlar (%5.5) olarak ifade edilmiştir. Hemşire ve teknisyenlerin çoğunluğu (%97.1) önlem gereksinimi olduğunu dile getirmiştir. Sonuç: Hemşire ve teknisyenler işlerini riskli algılamaktadırlar. Hemşirelerde, risk algısı daha yüksektir.
Objective: This study was carried out in order to find out occupational risk perception of the technicians and nurses working at Pamukkale University Hospital. Method: This cross-sectional study was carried out between August 10th and September 5th, 2012 at Pamukkale University Hospital. 240 nurses and technician out of total 349 nurses and technicians (69%) were reached. Relevant data was collected through a questionnaire consisting of perceptions on professional life and occupational risks, socio-demographic characteristics and protective measures. While analyzing the data, chi-square analysis was used. Results: 88.3% of the participants are nurses, 11.7% are technicians and 83.8% are females. The average age was 29.9±6.1. More than half of the nurses and technicians (51%) work in clinics. While 60.3% of the workers are permanent staff, 18.8% of them are employed on a temporary basis. While 2.1% of nurses and technicians perceive the occupation not to be risky, 69,6% of whom perceive it to be very risky. Occupational risk perception of the nurses (90.0%) is higher than technicians (75.0%) (p=0.029). Occupational risk perception of those working at intensive care/recovery and central sterilization units (100%) is higher than the other units (p<0.001). The state defined as risky frequently is invasive attempts (45.0%),following infection (19.0%), patients and their relatives (11.3%), and the least specified risk is working without any protective measures (1.3%). The risks exposed at working environment are as the following standing (86.5%), infection (64.2%), disinfectants (48.3%), lifting (31.9%), radiation (28.1%), sting (24.2%), injury (18.3%), antineoplastics (15.9%), violence (14.1%) and anesthetic gases (5.5%) respectively. Majority of the nurses and technicians (97.1%) have stated that measures should be taken Conclusion: Nurses and technicians perceive their profession as risky. Risk perception of the nurses is higher.
URI: http://hdl.handle.net/11499/1944
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Serap Erkan.pdf767.63 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

232
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

240
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.