Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1946
Title: Kolesterolden zengin diyetin sıçan dokularında Pon1, Pon2, Pon3 ekspresyon ve aktiviteleri üzerine etkilerinin incelenmesi
Other Titles: The effects of cholesterol-rich diet on Pon1, Pon2, Pon3 expressions and activities in rat tissues
Authors: Sabah, Seda
Advisors: Nedim Karagenç
Keywords: Paraoksonaz
Ateroskleroz
Oksidatif Stres
Paraoxanase
Atherosclerosis
Oxidative Stress
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Paraoksonaz enzim ailesi PON1, PON2 ve PON3 olmak üzere üç gen içerir. PON1 ve PON3 genel olarak karaciğerde eksprese edilip kana verilirler ve plazma HDL ile birlikte taşınırlar. PON2 serumda bulunmayıp bir çok dokuda sentezlenir ve sitoplazmik yerleşim gösterir. PON'un fizyolojik substrat (lar)'ı henüz tanımlanmamıştır; fakat organik fosforlu insektisitleri ve sinir gazı yapımında yaygın olarak kullanılan sarin, soman gibi organofosfat bileşiklerinin hidrolizini katalizlemekte ve bu nedenle in vivo ksenobiyotik metabolizması ve toksikolojik çalışmalar için büyük önem taşımaktadır. Paraoksonaz enzimleri oksidatif hasarı önleyerek yüksek derecede ateroprotektif etki gösterirler. Lipit hidroperoksitlerini hidrolize ederek ve LDL'yi oksidatif modifikasyondan koruyarak ateroskleroz oluşumunu engellerler. Bu çalışmada yapılan diğer çalışmalardan farklı olarak tüm sıçan (Rattus norvegicus) dokularında PON1, PON2 ve PON3 mRNA ekspresyonlarını semikantitatif olarak saptanmış, paraoksonaz enzim aktivitesi ve ekspresyonu arasındaki ilişki değerlendirilmiştir. Ayrıca sıçanlarda kolesterol diyeti uygulanarak oluşturulacak ateroskleroz modelinde paraoksonaz enzim miktarlarıyla aktiviteleri arasındaki ilişkinin nasıl etkilendiği incelenmiştir. Kolesterol diyeti ile beslenen deney grubu kontrol grubu ile karşılaştırıldığında paraoksonaz ve arilesteraz aktiviteleri artmış, PON1 ve PON3 ekspresyonları azalmış PON2 ekspresyonu ise değişmemiştir. Oksidasyona duyarlılık testinde deney ortamında bulunan biyolojik moleküller yüksek konsantrasyonda bakır klorürle oksidasyona tabi tutulmuşlardır. Antioksidan mekanizmalarla korunmuş olan doku örneklerinde oksitlenebilir moleküller daha fazla olacağından test sonucunda artmış MDA düzeyleri antioksidan potansiyelin dolaylı bir göstergesi olarak ele alınmıştır.
Paraoxanase enzyme family contains three genes which are PON1, PON2 and PON3. PON1 and PON3, generally, are expressed and secreted from liver to blood and transported along with HDL. PON2 is synthesized in many tissues except serum and resides in cytoplasm. Yet, none of the physiologic PON substrates are identified, however, it catalyzes insecticides with organic phosphorus and organophosphate compounds like sarin and soman that widely used in producing nerve gas thus it has crucial role for in vivo xenobiotic metabolism and toxicologic studies. Paraoxonase enzymes prevent oxidative damage and thus have potential atheroprotective effect. It block atherosclerosis formation by hydrolyzing lipid hydroperoxides and preserve LDL from oxidative modification. In this study, apart from other studies, PON1, PON2 and PON3 mRNA expressions were semiquantitatively detected in all rat (Rattus norvegicus) tissues and the relationship between paraoxanase enzyme activity and its expression were also assessed. Furthermore, it was also investigated that how the relationship between paraoxanase enzyme amounts and activities were affected through generated aterosclerose model by cholesterol diet. Comparing to control group, experiment group that was feeded with cholesterol dietary has increased paraoxonase and arilyasterase activities wherease PON1 and PON3 expressions decreased and there was no change in PON2 expression. Biological molecules that was present during experiment were exposed oxidation by high concentration cuprous-chloride in oxidation susceptibility test.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1946
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Seda Sabah.pdf557.2 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

150
checked on May 6, 2024

Download(s)

48
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.