Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1957
Title: Romatoid artrit hastalarında el fonksiyonlarının, aktivite katılım performansı ve yaşam kalitesi ile ilişkisinin değerlendirilmesi
Evaluation of rheumatoid arthritis patient's hand functions relation between quality of life and activity participation performance
Other Titles: Evaluation of rheumatoid arthritis patient's hand functions relation between quality of life and activity participation performance
Authors: Kılıç, Mustafa Can
Advisors: Bilge Başakçı Çalık
Keywords: Romatoid Artrit
El Fonksiyonları
Aktivite Katılım Performansı
Yaşam Kalitesi
Rheumatoid Arthritis
Hand Functions
Activity Participation Performance
Quality of Life
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Çalışmamız Romatoid Artrit'li (RA) hastalarda el fonksiyonlarının etkileniminin aktivite katılım performansı ve yaşam kalitesi üzerine olan etkisinin incelenmesi amacıyla planlandı. Çalışmamıza Pamukkale Üniversitesi Romatoloji kliniği tarafından takip edilmekte olan ACR kriterlerine göre RA tanısı almış, evre II ve III 18 - 65 yaş aralığında olan 40 RA hastası dahil edildi. Hastaların demografik verileri kaydedildi. El kavrama kuvveti Jamar dinamometrisi, parmak ucu kavrama kuvveti, lateral kavrama kuvveti, üç nokta kavrama kuvveti pinchmetre kullanılarak ölçüldü. Hastaların el fonksiyonları; Ruward-I Test Bataryası, Dokuz Delikli Peg Testi (NHPT) ve hastaların kendilerinin dolduracakları Michigan El Sonuç Anketi (MHQ) ile, aktivite katılım performansı Kanada Aktivite Performans Ölçümü (COPM) ile, özürlülük değerlendirmesi Sağlık Değerlendirme Anketi (HAQ) ile, sağlıkla ilgili yaşam kalitesi (SİYK) Nothingham Sağlık Profili (NHP) kullanılarak ölçüldü. Çalışmaya dahil edilen katılımcıların yaş ortalaması 50,7±9,9 yıl idi. Katılımcıların çoğu bayan (%85) ve ev hanımı (%67) idi. Çalışmamızın sonucunda, RA hastalarının el fonksiyonlarının azaldığını ve bu etkilenimin aktivite katılım performansını ve yaşam kalitesini olumsuz etkilediği bulundu (p<0,05). Romatoid artrit'te en önemli sorunlardan birinin ağrı olduğu ve aktivite katılım performansı ve yaşam kalitesini negatif yönde etkilediği de belirlendi (p<0,05). Çalışmamızdan elde ettiğimiz sonuçlara göre Romatoid artrit hastaların, el becerilerini, aktivite katılımlarını ve yaşam kalitelerini etkileyen bir hastalıktır. RA hastalarında ağrı ile baş etme, elde meydana gelen fonksiyonel yetersizlikleri önlemeye yönelik çabalar ile kişilerin aktiviteye katılımlarını artırarak günlük yaşam aktiviteleri bağımsızlığın sağlanması ve yaşam kalitesinin artırılması hedeflenmelidir.
Our study was planned to evaluate effect of Rheumatoid arthritis patients hand functions upon activity participation performance and quality of life. 40 RA patients who attend Pamukkale University Rheumatology Department, diagnosed as Rheumatoid Arthritis from American College of Rheumatology criteria and phase II & III were participated our study. Patient's demographic data were recorded. Hand grip strength was measured with Jamar Dynamometer, palmar grip strength, lateral grip strength and tip grip strength were measured with pinchmeter. Patients hand functions were evaluated with Ruvard-I, Nine Hole Peg Test (NHPT), Michigan Hand Outcome Questionnaire (MHQ), activity participation performance were meassured with Canadian Occupational Performance Measure (COPM), disability evaluation was measured with Health Assesment Questionnaire (HAQ) and quality of life was measured with Nottingham Health Profile (NHP). Participants' mean age was 50,7±9,9 years. Most of the participants were women (%85) and housewifes (%67). Rheumatoid arthritis effect hand functions negatively. This situation effect activity participation performance and quality of life negatively. One of the most important problem is pain in Rheumatoid arthritis and effect activity participation performance and quality of life negatively, too. According to our study Rheumatoid arthritis is an illness that effect one's activity participation performance, hand functions and quality of life. Coping strategies with pain, prevention of hand function insufficiency and increase one's activity participation performance to provide activity of daily living indepence should be aimed.
Description: Bu çalışma, PAÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiştir (Proje Numarassı 76351742-302.14.04/52314).
URI: http://hdl.handle.net/11499/1957
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mustafa Can Kılıç.docx2.13 MBMicrosoft Word XMLView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

306
checked on May 27, 2024

Download(s)

416
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.