Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1958
Title: Profesyonel birinci ligde futbol oynayan sporcularda ağrı eşiği ve ağrı toleransının incelenmesi
Other Titles: Analysis of pain threshold and tolerance of soccer players playing in super league
Authors: Lokmanoğlu, Recep
Advisors: Nesrin Yağcı
Keywords: Futbolcu
Ağrı Eşiği
Ağrı Toleransı
Soccer Player
Pain Threshold
Pain Tolerance
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmanın amacı, profesyonel birinci ligde futbol oynayan sporcularda ağrı eşiği ve ağrı toleransını inceleyerek sağlıklı bireylerle karşılaştırmaktır. Bu çalışmaya Denizli Spor bünyesinde futbol oynayan 18–32 yaşları arasında profesyonel 37 sporcu ile 19-32 yaşları arasında bulunan sağlıklı sedanter 24 birey dahil edilmiştir. Bireylerin bilateral üst ve alt extremite ağrı eşiği ve ağrı toleransı değerleri elektrik stimülasyonu ile oluşturulan deneysel ağrı ile ölçülmüştür. Bireylerin deri altı kıvrım kalınlığı ölçümü skinfold kaliper kullanılarak kaydedilmiştir. Olguların Vücut Kitle İndeksleri (VKİ) hesaplanmıştır. Tüm olgular VKİ skorlarına göre iki gruba ayrılarak (18.5–24.9kg/m² ve 25 kg/m² ve ?) incelenmiştir. Olguların Vücut Yağ Yüzdeleri (VYY) Zorba formülü kullanılarak hesaplanmıştır. Tüm olgular VYY’ne göre 3 gruba ayrılarak (%9 ve ?; %9.1–11.9; %12 ve ?) incelenmiştir. Her olgunun Vücut Yağ Yüzdesi (VYY) hesaplanmıştır. Çalışmanın sonuçları Mann Whitney U testi, İki Ortalama Arasındaki Farkın Önemlilik Testi, Kruskal Wallis Varyans Analizi, Ki-Kare Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Sporcuların ağrı eşiği değerleri, sedanter bireylere göre daha düşük bulunurken, ağrı toleransı değerlerinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (p=0.0001). Tüm bireylerin VKİ değerleri arttıkça ağrı eşiklerinin yükseldiği tespit edilmiştir (p=0.013). VKİ değerlerine göre ağrı toleransları incelendiğinde arada anlamlı bir fark bulunamamıştır (p>0.05). Her iki grupta VYY’si arttıkça alt ve üst ekstremite ağrı eşiklerinin yükseldiği saptanmıştır (p=0.025). Bireylerin VYY’nin artması ile ağrı toleranslarında azalma belirlenmiştir. Ancak bu azalma istatistiksel olarak anlamlı değildir (p>0.05). Çalışmamızdan elde edilen sonuçlar, sporcuların ağrı eşiklerinin sedanter bireylere göre düşük, ağrı toleranslarının ise yüksek olduğunu göstermiştir. Ayrıca VKİ ve VYY’nin ağrı eşiği ve toleransını etkileyen önemli faktörler olduğu sonucuna varılmıştır.
The aims of this study are to measure pain threshold and pain tolerance in soccer players playing in super league and to compare with sedentary healthy subjects. Thirty-seven soccer players playing in Denizli Spor aged between 19-32 years and 24 sedentary healthy subjects aged between 19-32 years were included in this study. Pain threshold and pain tolerance were measured from both right and left side upper and lower extremities. It was used experimental pain by electrical stimulation to measure pain threshold and tolerance. Skinfold measurement was taken using a skinfold caliper. Body Mass Index (BMI) score was calculated for each subject. All the subjects were divided into two groups according to their BMI scores: (1) between 18.5-24.9 kg/m²; (2) 25 kg/m² and over. Body Fat Percentage (BFP) of the subjects was calculated using by Zorba Formula. All the subjects were divided into three groups according to their BFP scores: (1) 9% and less; (2) between 9.1-11.99%; (3) 12% and over. The data were computed and analyzed using Mann-Whitney U Test, Independent Samples T Test, Kruskal-Wallis Varyans Analysis, Chi Square Test and One-Way ANOVA analysis. While pain threshold values of the soccer players were found to be lower than sedentary subjects, pain tolerance of the players was found to be higher than healthy subjects (p=0.0001). It was found that increased BMI score led to increased pain threshold in both groups (p<0.05). However, there were no significant differences regarding pain tolerance according to the BMI groups (p>0.05). It was found that increased BFR led to increased pain threshold on both upper and lower extremities in both groups (p=0.025). The soccer players, who had increased BFP, showed decreased pain tolerance. However, this was not significant statistically (p>0.05). The results obtained from this study indicate that the soccer players had lower pain threshold compared with sedentary subjects; however, pain tolerance of the soccer players was higher. In addition to this, BMI score and BFP were seen to be important factors related to pain threshold and tolerance in both soccer players and healthy sedentary subjects.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1958
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Recep Lokmaoğlu.doc4.09 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

78
checked on May 27, 2024

Download(s)

42
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.