Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1964
Title: Hemşirelerin açık ya da kapalı sistem aspirasyon konusunda görüşlerinin belirlenmesi, kapalı sistem aspirasyonu seçmede verilen eğitimin etkinliğinin değerlendirilmesi
Other Titles: Identifying the views of nurses on open or closed system suction, and evaluating effectiveness of education on choosing closed system suction
Authors: Sırık, Özlem
Advisors: Kurban, Nevin Kuzu
Keywords: Kapalı Sistem Aspirasyon Yöntemi
Endotrakeal Aspirasyon
Hemşireler
Closed System of Suctioning
Endotracheal Aspiration
Nurses
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Araştırma; hemşirelerin açık ya da kapalı sistem aspirasyonu uygulamaya ilişkin görüşlerinin belirlenmesi, kapalı sistem aspirasyonu seçmede verilen eğitimin etkinliğinin değerlendirilmesi amacıyla; tanımlayıcı ve yarı deneysel olarak planlandı ve gerçekleştirildi. Araştırmanın örneklemini Denizli ilinde bir üniversite hastanesi ve iki devlet hastanesinde, yetişkinlerde aspirasyon işlemi uygulayan yoğun bakımlarda çalışan 126 hemşire oluşturmuştur.Araştırmada veriler, araştırmacı tarafından literatürden yararlanılarak hazırlanan veri toplama formu aracılığı ile toplanmıştır. Veri toplama formunda hemşirelerin sosyo-demografik özellikleri, açık ve kapalı sistem aspirasyona ilişkin görüşlerini kapsayan önermeler ve kapalı sistem aspirasyon işlem basamaklarına ilişkin bilgi değerlendirme sorularını içeren anket formu kullanılmıştır. Araştırmada anket formları hizmet içi eğitim programı öncesinde ve kontrol grubu hariç hizmet içi eğitimlerin 1 ay sonrasında uygulandı. Eğitim programlarından sonra eğitime katılan ve katılmayan tüm hemşirelere araştırmacı tarafından hazırlanan eğitim kitapçıkları dağıtılmıştır.Veriler SPSS paket programıyla analiz edildi. Sürekli değişkenler ortalama±standart sapma ve kategorik değişkenler yüzde olarak verildi. Verilerin değerlendirilmesinde Mann-Whitney U testi, Kruskal Wallis Varyans Analizi, Bonferroni Düzeltmeli Mann Whitney U testi, İki Eş Arasındaki Farkın Önemlilik Testi, Ki Kare Analizi, Marjinal Homojenlik testi kullanıldı. Katılımcıların eğitim öncesinde bilgi sorularında eksikliklerinin olduğu, eğitim sonrasında ise bilgi düzeylerinde anlamlı oranda artışının olduğu tespit edildi. Kapalı sistem aspirasyon yöntemi bilgi sorularına verilen doğru cevapların toplam puan ortalaması eğitim öncesi toplam puanı ve eğitim sonrası toplam puanları arasında anlamlı farklılık vardır (p= 0.001) ve eğitim öncesi puan ortalaması 7.06 iken; eğitim sonrasında puan ortalaması 10.29 olduğu görülmüştür. Eğitim sonrası hemşirelerin kapalı ve açık sistem aspirasyon ile ilgili önermelere verdikleri cevaplarda önemli ölçüde değişim olmuştur. Hemşirelerin kapalı sistem aspirasyon yöntemi ile ilgili bilgi ve becerileri hizmet içi programlarla geliştirilmeli, eğitim sonrasında belirli periyotlarla bilgilerin güncel tutulması sağlanmalıdır.
Research was designed and carried out as a descriptive and quasi-experimental for determination of the nurses' views on the open or closed aspiration system application, and evaluate the effectiveness of the education on choosing closed system aspiration. Samples of this study were selected from a university hospital and two public hospitals in Denizli. These 126 samples were nurses working in the intensive care unit. In the research, data were collected by data collection form prepared making use of the literature . In data collection form, socio-demographic characteristics of nurses?, suggestions including determination of the nurses? views on the open or closed system of suctioning and related to processing steps of closed system of suctioning questionnaire containing knowledge assessment questions was used. In research, questionnaires were applied before and 1 mount after (except for the control group) service training program. After training programs, educational booklets prepared by researcher were distributed to all nurses. The data were analyzed with SPSS. Continuous variables, median ± standard deviation and categorical variables were given as percentage. In evaluation of the data, Mann-Whitney U test, Kruskal-Wallis Variance Analysis, Mann-Whitney U-test with Bonferroni's adjustment, Paired Samples t Test, Chi-Square Analysis and Marginal Homogeneity Test were used. Participants had a lack of information questions before the training. Also after the training, participants' level of knowledge increased significantly. There is significant difference (p= 0.001) between the before training and after training correct answer of the closed system of suctioning test. Before the training, the average number of correct answers were 7.06, after the training were 10.29 (Tablo 4.1.5.). After the training, there were significant changes in the nurses? answers of open or closed system of suctioning?s questions. Consequently, nurses' knowledge and skills about closed system of suctioning must be developed with in service training; and after the training, information should be kept up to date with periodical tests.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1964
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=1zw6GvYMe-q3Hf6HR-3US3EPvIHzRXfJGmc4-562pjXPdMNN9TrHnqD-rR9qr8oE
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Özlem Sırık.pdf2.16 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

138
checked on May 27, 2024

Download(s)

108
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.