Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1965
Title: The Fear Avoıdance Belıefs Questıonnaıre'in (Korku-Kaçınma İnanışlar Anketi) Türkçe'ye uyarlanması, güvenilirliği ve geçerliliği
Other Titles: Validity and reliability of Turkish version of The Fear Avoıdance Belıefs Questıonnaıre
Authors: Özcan Bingül, Özlem
Advisors: Ummuhan Baş Aslan
Keywords: FABQ
Bel Ağrısı
Türkçe Adaptasyon
Geçerlilik
Güvenilirlik
Low Back Pain
Turkish Version
Reliability
Validity
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Kronik bel ağrısı gelişiminde iş ve fiziksel aktiviteye bağımlı korku kaçınma davranışları önemli bir belirleyicidir. Bu çalışmanın amacı Korku-Kaçınma İnanışlar Anketi'nin (KKİA) Türkçe'ye adaptasyonunu yapmak ve psikometrik içeriğini araştırmaktır. Çalışmaya kronik bel ağrılı 101 hasta katılmıştır. KKİA önce Türkçe'ye sonra İngilizce'ye çevrilmiştir. İç tutarlılığını analiz etmek için Cronbach Alfa katsayısı hesaplanmıştır. Test-tekrar test güvenilirliği için çalışmaya kronik bel ağrılı 30 hasta katılmıştır. Yapı geçerliliği çalışmasında faktör analizi kullanılmıştır. Ayrışık geçerliliği için KKİA'nin alt ölçekleri ile Nottingham Sağlık Profili (NHP), Oswestry Bel Ağrısı Anketi(OBAA), Hastane Anksiyete ve Depresyon Anketi (HAD), Görsel Analog Skalası (GAS) ve hastanın işe gitmediği gün sayısı arasındaki ilişki Spearman Korelasyon Analizi ile ölçülmüştür. Faktör analizi sonucunda anketin total varyansın %61.98'ini açıklayan 2 faktörlü (Fiziksel Aktivite-İş) yapıya sahip olduğu görülmüştür. Hesaplanan Cronbach Alfa katsayısı KKİA-Fiziksel Aktivite bölümü için 0.82, KKİA-İş bölümü için 0.88'dir. Test-tekrar test puanları arasındaki korelasyon Fiziksel Aktivite bölümü için orta, İş bölümü için yüksek bulunmuştur.KKİA'nin her iki alt bölümü için taban ve tavan etkisi görülmemiştir. KKİA-Fiziksel Aktivite bölümü fonksiyonel yetersizlik ve yaşam kalitesi arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0.05). Ayrıca KKİA-İş bölümü yaşam kalitesi ve hastanın işe gitmediği gün sayısı arasında anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır (p<0.05). Sonuçlar KKİA'nin Türkçe uyarlamasının uygun faktör yapısına sahip, geçerli ve güvenilir bir anket olduğunu göstermiştir.
Work and activity-specific fear avoidance beliefs have been identified as important predictor variables in relation to the development of chronic low back pain. The aim of this study was to provide a cross cultural Turkısh adaptation of the Fear Avoidance Beliefs Questıonnaıre (FABQ) and to investigate its psychometric properties (reliability and validity). The questionaire was tested in 101 patients with chronic low back pain. FABQ was translated by use of the forward and backward translation procedure and cross cultural adaptation was performed. Internal consistency for FABQ was assesed using Cronbach`s Alfa. Test-retest reliability was assessed in 30 patients with chronic low back pain. Construct validity was assesed with factor analysis. To determine of divergent validity, the relationship between the FABQ and the Notthıngham Health Profile, Oswestry Disability Index, Hospital Anxiety and Depression Questionnaire, Visual Analog Scale and work loss were examined using by Spearman rank coefficient analysis. Factor analysis extracted two factors (Work and Physıcal activity) which accounted for %61.98 of the total variance of the questionnaire. For FABQ-Work and FABQ-Physical Activity internal consistency was 0.88 and 0.82. Correlation of test-retest score was modarete for Physical Activity and good for Work subscale. Both FABQ subcales showed no floor and ceiling effects . The FABQ-Physical Activity correlated with disability and health profile (p<0.05). On the other hand, a significant correlation between the FABQ-Work and, health profile and work loss was found (p<0.05). The results indicated that The Turkish FABQ version had acceptable factor structure, internal consistency, test-retest reliability and construct validity.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1965
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Özlem Özcan Bingül.doc1.43 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

224
checked on May 6, 2024

Download(s)

90
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.